Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOLTERS KLUWER  POLSKA SA 
(www.profinfo.pl) >


REGULAMIN PROMOCJI w „Sklepie Prawniczym dla Aplikanta - www.aplikanci.profinfo.pl ” – płatność na raty lub

specjalny rabat na wybrane dostępne produkty („Promocja”)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Promocji jest Spółka "Wolters Kluwer Polska" SA, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000441434, posiadającą nr NIP 583-001-89-31 i REGON 190610277

 

2. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 

a) osoba wpisana jest w chwili składania zamówienia na listę aplikantów aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sądowej, prokuratorskiej, ogólnej, notarialnej, komorniczej lub rzeczniowskiej i złożyła ślubowanie, w tym także osoba, która ukończyła aplikację i otrzymała stosowne zaświadczenie o jej ukończeniu i jeszcze nie przystąpiła do egzaminu zawodowego / końcowego w pierwszym terminie wyznaczonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz

 

b) w dniach od 10 stycznia 2014 roku do 30 marca 2018 roku złoży samodzielnie i bezpośrednio na stronie www.aplikanci.profinfo.pl zamówienie na produkty objęte Promocją określone w pkt. II Regulaminu (PRZEDMIOT PROMOCJI)

 

c) akceptuje warunki Regulaminu.

 

 II. PRZEDMIOT PROMOCJI

 

1. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż książek dostępnych w sklepie internetowym Organizatora na stronie http://www.aplikanci.profinfo.pl, przy czym specjalnym rabatem objęte są tylko niektóre produkty oznaczone określone w pkt. 2 lit. b poniżej

 

2. Promocja polega na możliwości zakupu produktów:

 

a) w ratach (4 – czterech, 12 – dwunastu) za kwotę nie niższą niż 500 złotych albo

 

b) z rabatem od 20% do 50% na produkty oznaczone „HOT DEAL”.

 

4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami sklepu internetowego Organizatora (księgarnia).

 

 III. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

 

Promocja dotyczy zamówień złożonych na stronie www.aplikanci.profinfo.pl w dniach od 10 stycznia 2014 roku do 30 marca  2018 roku.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 

a) osoba jest wpisana w chwili składania zamówienia na listę aplikantów aplikacji radcowskiej, adwokackiej, sądowej, prokuratorskiej, notarialnej, komorniczej lub rzeczniowskiej i złożyła ślubowanie, w tym także osoba, która ukończyła aplikację i otrzymała stosowne zaświadczenie o jej ukończeniu i jeszcze nie przystąpiła do egzaminu zawodowego / końcowego w pierwszym terminie wyznaczonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (dalej zwana także „Aplikantem”) oraz

 

b) w dniach od 10 stycznia 2014 roku do 30 marca 2018 roku złoży samodzielnie i bezpośrednio na stronie www.aplikanci.profinfo.pl zamówienie na produkty objęte Promocją określone w pkt. II Regulaminu (PRZEDMIOT PROMOCJI)

 

c) akceptuje warunki Regulaminu.

 

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia

 

IV. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI

 

1. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu księgarni internetowej dostępnego na stronie: www.aplikanci.profinfo.pl oraz. Warunkiem złożenia zamówienia jest potwierdzenie przez Uczestnika akceptacji regulaminów.

 

 2. W przypadku zakupu na raty Uczestnik ma prawo do wyboru sposobu płatności – jednorazowo lub w ratach bezprocentowych (4 – czterech, 12 - dwunastu ). Minimalny próg wartości zamówienia, od którego możliwa jest sprzedaż promocyjna na raty wynosi 500  złotych.

 

3. Kwota oszczędności na  na danym produkcie jest podawana po dodaniu go do koszyka.

 

4. Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić fakt bycia Aplikantem w rozumieniu POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie Organizatorowi skanu swojej aktualnej ważnej legitymacji aplikanckiej w postaci pliku w formacie .jpg, .pdf, .bmp lub .gif w procesie składania zamówienia drogą elektroniczną.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanego skanu legitymacji przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że skan przesłanego dokumentu jest nieczytelny, Uczestnik zostanie poproszony drogą e-mail lub telefoniczną – na podany przez niego w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu - o ponowne przesłanie skanu legitymacji. W przypadku nieprzesłania ponownie do Organizatora czytelnego skanu legitymacji, Organizator zaproponuje Uczestnikowi zakup produktu po cenie katalogowej i bez rat. W tej sytuacji Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że dokument, którego skan został przesłany jest nieważny, Organizator - na podany przez Uczestnika w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu - zaproponuje Uczestnikowi zakup produktu po cenie katalogowej i bez rat. W tej sytuacji Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 

6. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zakupu produktów w zakresie działalności prowadzonego przedsiębiorstwa, uchybienie terminowi płatności którejkolwiek z rat, o których mowa w pkt. 2  WARUNKÓW I ZASAD KORZYSTANIA Z PROMOCJI niniejszego Regulaminu, powoduje natychmiastową wymagalność całej nieuiszczonej dotychczas części ceny.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Przy składaniu zamówienia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych Uczestnika, w tym danych osobowych podanych w procesie składania zamówienia. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora może uniemożliwiać dokonywanie przez Uczestnika zakupów.

 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Spółka "Wolters Kluwer Polska" SA, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000441434, posiadającą nr NIP 583-001-89-31 i REGON 190610277

 

3. Organizator przetwarza dane osobowe w celu weryfikacji spełniania przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Promocji oraz w celu zawierania z Uczestnikiem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Uczestnika w sklepie internetowym Organizatora.

 

4. Organizator zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolityDz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926), wyłącznie dla celów określonych w pkt. 3 powyżej.

 

5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Uczestnik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

VI. REKLAMACJE

 

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące Promocji.

 

2. Składanie reklamacji odbywać winno się drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.

 

3. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag oraz dane Uczestnika, którego dotyczy.

 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, od czasu przekazania do Organizatora wszelkich danych niezbędnych do analizy zasadności zgłoszenia. W razie takiej konieczności, Organizator zwróci się do zgłaszającego o odpowiednie uzupełnienie danych zawartych w reklamacji.

 

5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 4, Organizator poinformuje o tym zgłaszającego, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 

6. W przypadku, gdy Uczestnik jest konsumentem, mają ponadto zastosowanie poniższe zasady:

 

a) Uczestnik może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną lub ustnie do protokołu w siedzibie Organizatora.

 

b) Za dzień wniesienia reklamacji:

i. pisemnej - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Organizatora,

ii. telefonicznej - przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Organizatora,

iii. faksem - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na numer faksu,

iv. drogą elektroniczną - przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej,

v. ustnie do protokołu - przyjmuje się datę sporządzenia protokołu.

 

c) po wniesieniu reklamacji Uczestnik otrzymuje niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni – pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wcześniejszego uwzględnienia reklamacji zgodnie z wnioskiem Uczestnika, Organizator jest zwolniony z obowiązku potwierdzania jej wniesienia.

 

d) zobowiązanie do zapłaty kwestionowanej przez Uczestnika należności zostaje zawieszone od momentu wniesienia przez Uczestnika reklamacji spełniającej wymagania określone powyżej, do momentu rozpatrzenia reklamacji.

 

e) Wolters Kluwer Polska SA udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamację uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Uczestnika.

 

f) Uczestnik uprawniony jest do skierowania sprawy stanowiącej przedmiot reklamacji na drogę postępowania przed sądem powszechnym, niezależnie od toku i wyniku postępowania reklamacyjnego.

 

g) w przypadku uznania reklamacji, Organizator uczyni zadość wszystkim przyznanym roszczeniom Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

2. Dane teleadresowe Organizatora do celów obsługi reklamacji:  e-mail: ksiegarnia-info@wolterskluwer.pl

 

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

Warunki dotyczące płatności za zamówione produkty, czas i zasady realizacji zamówień przez Organizatora, zasady dotyczące odstąpienia od umowy oraz reklamacje produktów zostały określone w Regulaminie księgarni internetowej (dostępny na stronie: www.profinfo.pl

 

 

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2016 Wolters Kluwer Spółka Akcyjna