Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami - Flaga-Gieruszyńska, Aniukiewicz, Karwecka, Klich, Bierski
Hot Deal

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Aniukiewicz Tomasz, Karwecka Katarzyna, Klich Aleksandra, Bierski Łukasz

Twoja cena: 125,31 zł 179,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 3

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 1088

Format: B5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-264-8626-5

Stan prawny: 31 maja 2016 r. z uwzględnieniem zmian w kodeksie postępowania cywilnego, które wejdą w życie 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz 1311)

Opis publikacji

Publikacja Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami uwzględnia ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wchodzące w życie 8 września 2016 r., a także zawiera wzory ze wszystkich rodzajów postępowań, w tym również z europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Każdy wzór zawiera opracowany przez autorów dedykowany komentarz, który:
 • pomaga wykorzystać wzór w praktyce,
 • pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.
 • Publikacja jest przygotowana w sposób czytelny i przejrzysty. Ukazano w niej zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego, a także w postępowaniach pomocniczych.

  Publikacja jako jedyna na rynku zapewnia edytowalną wersję on-line wszystkich wzorów.
  Korzystając z publikacji masz możliwość:
  • zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
  • zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich
   przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone;
  • poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.
  • W książce znajdziesz odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
   1. Które pisma (z jakiego katalogu spraw) będą mogły być rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych?
   2. W jakim zakresie będzie można wnosić pisma procesowe za pośrednictwem systemu informatycznego?
   3. Jak złagodzenie przepisów o formie czynności prawnych wpłynie na postepowania cywilne i wymogi formalne pism procesowych?
   Do kogo publikacja jest adresowana?
   Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych.

   Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony
   www.postepowanie-cywilne-wzory-wydanie-3.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce koduaktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 17

WPROWADZENIE | str. 21

PROCES | str. 23

I PISMA PROCESOWE PRZED WSZCZĘCIEM PROCESU | str. 25

1. Wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych | str. 27
2. Wniosek powódki o zwolnienie od kosztów sądowych | str. 31
3. Wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu | str. 36
4. Wniosek o zabezpieczenie dowodu | str. 40
5. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej | str. 43
6. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia | str. 46

II POZWY | str. 53

A. Wzory ogólne | str. 53
7. Pozew o świadczenie majątkowe (o zapłatę) | str. 55
8. Pozew o świadczenie niemajątkowe | str. 61
9. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy | str. 68
10. Pozew o ukształtowanie prawa | str. 75
11. Pozew z roszczeniem ewentualnym | str. 81
12. Pozew z roszczeniem alternatywnym | str. 87
13. Pozew zawierający interwencję główną | str. 93
14. Pozew wzajemny | str. 98

B. Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania | str. 105
15. Pozew o ochronę dóbr osobistych | str. 107
16. Pozew o zapłatę w związku ze spełnieniem świadczenia | str. 113
17. Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważną | str. 120
18. Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną | str. 127
19. Pozew o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli | str. 135
20. Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości | str. 141
21. Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu | str. 149
22. Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń | str. 157
23. Pozew o wydanie i rozgraniczenie nieruchomości | str. 164
24. Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości | str. 170
25. Pozew o wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną | str. 176
26. Pozew o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne) | str. 182
27. Pozew o zaprzestanie naruszeń prawa własności nieruchomości (powództwo negatoryjne) | str. 189
28. Pozew najemcy przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na nieruchomość | str. 195
29. Pozew zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy | str. 202
30. Pozew dłużnika solidarnego o zapłatę (względem współdłużnika) | str. 208
31. Pozew wierzyciela solidarnego o zapłatę | str. 213
32. Pozew o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne | str. 219
33. Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej | str. 225
34. Pozew o zwrot zadatku | str. 231
35. Pozew o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia | str. 237
36. Pozew o zapłatę z tytułu czynu niedozwolonego | str. 244
37. Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 251
38. Pozew o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania | str. 258
39. Pozew o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika | str. 265
40. Pozew o zapłatę kary umownej | str. 272
41. Pozew o wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej | str. 281
42. Powództwo o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną | str. 287
43. Pozew o zapłatę z powodu wady rzeczy | str. 293
44. Pozew o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie gwarancji | str. 301
45. Pozew o zapłatę z uwagi na złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy | str. 310
46. Pozew o naprawienie szkody za naruszenie prawa pierwokupu | str. 316
47. Powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu | str. 323
48. Pozew o zwrot rzeczy użyczonej | str. 329
49. Pozew o zapłatę prowizji z tytułu umowy agencyjnej | str. 337
50. Pozew przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę przesyłki | str. 344
51. Pozew o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę korzystającą z usług hotelu | str. 351
52. Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej | str. 358
53. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 364
54. Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 372
55. Pozew wierzyciela przeciwko poręczycielowi | str. 379
56. Pozew o zwrot przedmiotu darowizny | str. 386

C. Prawo spadkowe | str. 393
57. Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego | str. 395
58. Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia | str. 403
59. Pozew o zobowiązanie do wykonania zapisu | str. 409
60. Pozew o zachowek | str. 415
61. Pozew wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy o zapłatę | str. 421
62. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku w formie ustnej | str. 427

D. Prawo rodzinne | str. 431
63. Pozew o unieważnienie małżeństwa | str. 433
64. Pozew o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny | str. 440
65. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej | str. 445
66. Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia | str. 451
67. Pozew o separację | str. 458
68. Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczenie środków utrzymania | str. 466
69. Pozew męża matki o zaprzeczenie ojcostwa | str. 473
70. Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa | str. 480
71. Pozew o ustalenie ojcostwa | str. 488
72. Pozew o rozwiązanie przysposobienia | str. 494
73. Pozew o zasądzenie alimentów | str. 501
74. Pozew o podwyższenie alimentów | str. 509
75. Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego | str. 516

E. Inne postępowania odrębne | str. 523
76. Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym | str. 525
77. Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym | str. 533
78. Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym - formularz | str. 542

III PISMA PROCESOWE WNOSZONE W TOKU POSTĘPOWANIA | str. 551

A. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 551
79. Odpowiedź na pozew | str. 553
80. Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym | str. 558
81. Odpowiedź na pozew z wnioskiem o odrzucenie pozwu | str. 565
82. Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczeń | str. 569
83. Ograniczenie powództwa | str. 572
84. Wniosek o wyłączenie sędziego | str. 575
85. Zgłoszenie interwencji ubocznej | str. 579
86. Opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego | str. 583
87. Wniosek pozwanego o wezwanie do wzięcia udziału w procesie - przypozwanie | str. 586
88. Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie | str. 589
89. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu | str. 592
90. Wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy | str. 596
91. Wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżeń co do uchybień przepisom postępowania | str. 599
92. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego | str. 602
93. Wniosek o przywrócenie terminu | str. 605
94. Wniosek powoda o zawieszenie postępowania | str. 608
95. Wniosek stron o zawieszenie postępowania | str. 612
96. Wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania | str. 614
97. Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania | str. 617
98. Wniosek powoda o odroczenie rozprawy | str. 620
99. Wniosek powoda o połączenie kilku oddzielnych spraw do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia | str. 623
100. Wniosek o sporządzenie oraz doręczenie pozwanemu wyroku wraz z uzasadnieniem | str. 626
101. Wniosek powoda o sprostowanie wyroku | str. 629
102. Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku | str. 631
103. Wniosek pozwanego o dokonanie wykładni wyroku | str. 634
104. Wniosek pozwanego o ograniczenie zabezpieczenia wynikającego z nakazu zapłaty z weksla | str. 636
105. Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego | str. 639

B. Zaskarżenie orzeczeń sądowych | str. 643
106. Sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego | str. 645
107. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym | str. 649
108. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym | str. 654
109. Apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego | str. 658
110. Apelacja oparta na zarzucie naruszeń prawa procesowego | str. 664
111. Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach | str. 670
112. Odpowiedź na apelację | str. 675
113. Cofnięcie apelacji pozwanego | str. 678
114. Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie uiszczenia kosztów sądowych | str. 680
115. Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie zwrotu pozwu | str. 684
116. Zażalenie powoda na postanowienie rozstrzygające o kosztach procesu | str. 687
117. Odpowiedź na zażalenie | str. 692
118. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu prawa materialnego | str. 695
119. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania | str. 705
120. Odpowiedź pozwanego na skargę kasacyjną | str. 714
121. Cofnięcie skargi kasacyjnej | str. 717
122. Skarga na postanowienie referendarza sądowego | str. 720
123. Skarga pozwanego o wznowienie postępowania | str. 724
124. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 729

POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

I SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO | str. 739

125. Wniosek o uznanie za zmarłego | str. 741
126. Wniosek o stwierdzenie zgonu | str. 746
127. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu za zmarłego | str. 750
128. Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wraz z wnioskiem o ustanowienie doradcy tymczasowego | str. 754
129. Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia | str. 759

II SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUŃCZEGO I KURATELI | str. 763

130. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną | str. 765
131. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa | str. 769
132. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków | str. 773
133. Wniosek małżonka o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem | str. 777
134. Wniosek małżonka o nakazanie wypłacania mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka | str. 782
135. Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka | str. 786
136. Wniosek o separację na zgodny wniosek małżonków | str. 791
137. Wniosek o zniesienie separacji | str. 795
138. Wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku | str. 799
139. Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej | str. 804
140. Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem | str. 808
141. Wniosek o odebranie dziecka | str. 813
142. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka | str. 817
143. Wniosek o zezwolenie rodzicom na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka | str. 821
144. Wniosek o przysposobienie | str. 825
145. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej osoby małoletniej | str. 831
146. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej majątku małoletniego | str. 836
147. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej | str. 840

III SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO | str. 843

148. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości | str. 845
149. Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej | str. 851
150. Wniosek współwłaściciela o uchylenie zarządu | str. 855
151. Wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy | str. 859
152. Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej | str. 864
153. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości | str. 871

IV SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO | str. 877

154. Wniosek o zabezpieczenie spadku | str. 879
155. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza | str. 884
156. Wniosek o nakazanie złożenia testamentu | str. 888
157. Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu | str. 892
158. Wniosek o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów spadkowych | str. 896
159. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku | str. 901
160. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku | str. 905
161. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu | str. 910
162. Wniosek o dział spadku | str. 915

V SPRAWY ZŁOŻENIA PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA DO DEPOZYTU SĄDOWEGO | str. 921

163. Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 923
164. Wniosek dłużnika o zwrot depozytu sądowego | str. 928

VI POSTĘPOWANIE REJESTROWE | str. 931

165. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców | str. 933
166. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców | str. 937
167. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów | str. 956
168. Wniosek o wpis w księdze wieczystej | str. 962

VII INNE SPRAWY | str. 969

169. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego | str. 971
170. Wniosek o odtworzenie dokumentu świadectwa dojrzałości | str. 974
171. Wniosek o umorzenie weksla | str. 980

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE

I POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE | str. 985


172. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego | str. 987
173. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych | str. 991
174. Wniosek strony o uchylenie zabezpieczenia | str. 994
175. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zobowiązanie dłużnika do wykonania określonych czynności | str. 998
176. Zażalenie na udzielenie zabezpieczenia | str. 1001
177. Zażalenie na postanowienie uchylające zabezpieczenie | str. 1005
178. Pozew dłużnika przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia | str. 1009

II POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE | str. 1015

A. Wnioski i pisma w sprawie nadania klauzuli wykonalności | str. 1015
179. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu | str. 1017
180. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem | str. 1020
181. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego | str. 1024
182. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem polubownym | str. 1027
183. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu | str. 1030
184. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika | str. 1033
185. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie, na którą przeszedł obowiązek | str. 1038
186. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego) | str. 1042
187. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki osobowej | str. 1046
188. Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego | str. 1050
189. Zażalenie na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności | str. 1053
190. Wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 1056
191. Wniosek dłużnika o uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 1059

B. Wszczęcie i prowadzenie egzekucji | str. 1063
192. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego | str. 1065
193. Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości | str. 1069
194. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę | str. 1072
195. Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego | str. 1075
196. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności | str. 1078
197. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości | str. 1081
198. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu) | str. 1084
199. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wieczystego użytkowania gruntu | str. 1087
200. Wniosek o wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości | str. 1091
201. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości | str. 1095
202. Wniosek o wszczęcie egzekucji ze statku morskiego | str. 1098
203. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wydania rzeczy ruchomej | str. 1101
204. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wprowadzenia w posiadanie | str. 1104
205. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (z prawem do lokalu socjalnego) | str. 1107
206. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (bez prawa do lokalu socjalnego ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia) | str. 1111
207. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (bez prawa do lokalu socjalnego i bez wskazania tymczasowego pomieszczenia) | str. 1115
208. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonania określonej czynności (zastępowalnej) | str. 1119
209. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wymuszenia zaniechania określonej czynności | str. 1122
210. Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości | str. 1126
211. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych | str. 1130
212. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy | str. 1133
213. Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku | str. 1139
214. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego | str. 1143
215. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 1145
216. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji | str. 1147
217. Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości | str. 1150
218. Skarga na czynność komornika | str. 1153
219. Skarga na zaniechanie przez komornika określonej czynności (bezczynność komornika) | str. 1156
220. Skarga na postanowienie komornika w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego | str. 1159

C. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 1163
221. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego | str. 1165
222. Pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji | str. 1169

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM

223. Zapis na sąd polubowny | str. 1175
224. Wezwanie na arbitraż | str. 1178
225. Wniosek strony do sądu o wyznaczenie arbitra | str. 1180
226. Wniosek strony o wyłączenie arbitra | str. 1183
227. Wniosek sądu polubownego do sądu rejonowego o dokonanie czynności | str. 1187
228. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 1189

MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE

I POWÓDZTWO PRZED SĄDEM PRACY PRZECIWKO PRACODAWCY ZAGRANICZNEMU | str. 1197

229. Powództwo o zapłatę wynagrodzenia przeciwko pracodawcy zagranicznemu - na podstawie rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 1215/2012/UE | str. 1199

II EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ (ROZPORZĄDZENIE NR 861/2007) | str. 1205

230. Pozew w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń | str. 1207
231. Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 1219

III POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY | str. 1225

232. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty | str. 1227
233. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty | str. 1237

IV POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO | str. 1241

234. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego - na podstawie rozporządzenia nr 805/2004/WE | str. 1243
235. Zażalenie na odmowę wydania zaświadczenia europejskiego tytułu wykonawczego | str. 1246
236. Wniosek dłużnika o wydanie zaświadczenia o utracie wykonalności orzeczenia, któremu wcześniej nadano zaświadczenie europejskiego tytułu wykonawczego | str. 1250
237. Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego | str. 1253

LITERATURA | str. 1257
Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska