Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Postępowanie cywilne. Kazusy - Małgorzata

Postępowanie cywilne. Kazusy

Małgorzata Manowska

Twoja cena: 71,20 zł 89,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 4

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 404

Format: A5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-8092-442-0

Stan prawny: 1 sierpnia 2016 r.W książce uwzględniono zmiany k.p.c. wchodzące w życie 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311)

Opis publikacji

Książka stanowi zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych.

W opracowaniu zwrócono uwagę na problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, praktyki sądowej, a także do poglądów doktryny.

Czwarte wydanie książki uwzględnia najnowsze nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego, w tym zmiany wchodzące w życie 8 września 2016 r. dotyczące m.in. dokonywania czynności procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wobec pojawiających się nowych problemów w praktyce część kazusów została uaktualniona, a część zmieniona tak, aby uwzględnić najnowsze poglądy wyrażane w orzecznictwie.

Materiały wykorzystane w książce są efektem wieloletniej pracy Autorki z aplikantami radcowskimi i adwokackimi w ramach aplikacji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Zainteresuje również aplikantów sądowych, studentów prawa, radców prawnych, adwokatów oraz sędziów.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 15

Kazus 1
Odsetki jako przedmiot sporu - właściwość miejscowa przemienna - kumulacja roszczeń | str. 17

Kazus 2
Wartość przedmiotu sporu w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się - właściwość miejscowa przemienna i wyłączna | str. 28

Kazus 3
Wartość przedmiotu sporu w sprawach o eksmisję - kwalifikacja spraw o eksmisję do postępowania uproszczonego | str. 35

Kazus 4
Wyłączenie sędziego w aspekcie pojęcia rozpoznania sprawy w instancji niższej | str. 43

Kazus 5
Wyłączenie sędziego w aspekcie ponownego rozpoznania sprawy | str. 48

Kazus 6
Brak zdolności procesowej osoby fizycznej | str. 55

Kazus 7
Brak w składzie organów jednostki organizacyjnej | str. 60

Kazus 8
Zasady formułowania żądania pozwu o zasądzenie świadczenia | str. 65

Kazus 9
Zasady formułowania żądania pozwu w sprawach o ukształtowanie stosunku prawnego - stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy | str. 69

Kazus 10
Zasady formułowania żądania pozwu w sprawach o ukształtowanie stosunku prawnego - zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli | str. 71

Kazus 11
Zasady formułowania żądania pozwu w sprawach o naruszenie posiadania | str. 79

Kazus 12
Forma pełnomocnictwa i innych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania strony - pełnomocnictwo jako brak formalny pozwu | str. 83

Kazus 13
Forma pełnomocnictwa i innych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania strony - pełnomocnictwo jako brak formalny apelacji | str. 86

Kazus 14
Czynności materialnoprawne dokonywane przez pełnomocnika procesowego - ugoda | str. 99

Kazus 15
Czynności materialnoprawne dokonywane przez pełnomocnika procesowego - potrącenie - zarzut potrącenia - postępowanie nakazowe | str. 104

Kazus 16
Czynności materialnoprawne dokonywane przez pełnomocnika procesowego - potrącenie - zarzut potrącenia - postępowanie uproszczone - postępowanie nakazowe | str. 108

Kazus 17
Wygaśnięcie stosunku pełnomocnictwa - skuteczność wypowiedzenia pełnomocnictwa | str. 119

Kazus 18
Zakres pełnomocnictwa a prawo do wniesienia skargi kasacyjnej; pełnomocnictwo z urzędu | str. 124

Kazus 19
Pełnomocnictwo - zasady jednoczesnego dokonywania czynności procesowej przez pełnomocnika i mocodawcę | str. 129

Kazus 20
Zmiana powództwa a dopuszczalność kumulacji roszczeń | str. 132

Kazus 21
Jakościowa zmiana powództwa w aspekcie właściwości sądu | str. 134

Kazus 22
Zmiana powództwa a postępowanie odrębne | str. 136

Kazus 23
Instytucja przywrócenia terminu - orzeczenia kończące

postępowania w sprawie | str. 151

Kazus 24
Instytucja przywrócenia terminu - przesłanki przywrócenia terminu - termin do wnoszenia środków zaskarżenia | str. 160

Kazus 25
Postępowanie nakazowe - przeszkody w wydaniu nakazu zapłaty | str. 164

Kazus 26
Postępowanie nakazowe - braki formalne pozwu - forma dokumentów w postępowaniu nakazowym | str. 170

Kazus 27
Postępowanie uproszczone - wymagania formalne pozwu, dopuszczalność kumulacji roszczeń, zwrot pozwu | str. 179

Kazus 28
Prezentowanie materiału dowodowego; dyskrecjonalna władza sędziego; zarzut przedawnienia; zarzut potrącenia | str. 184

Kazus 29
Prezentowanie materiału dowodowego; dyskrecjonalna władza sędziego; system pouczeń; pisma przygotowawcze | str. 187

Kazus 30
Wyrok wstępny | str. 200

Kazus 31
Wyrok częściowy - moc wiążąca wyroków - powaga rzeczy osądzonej | str. 204

Kazus 32
Brak rozstrzygnięcia sądu o całości powództwa - uzupełnienie wyroku | str. 211

Kazus 33
Dobór środka zaskarżenia do formy rozstrzygnięcia sądu - dopuszczalność zaskarżenia rozstrzygnięcia o kosztach

procesu | str. 215

Kazus 34
Dobór środków zaskarżenia do formy rozstrzygnięcia sądu w aspekcie zachowania terminu do zaskarżenia orzeczenia | str. 218

Kazus 35
Dobór środków zaskarżenia do formy rozstrzygnięcia sądu w kontekście zaskarżenia do Sądu Najwyższego | str. 221

Kazus 36
Współuczestnictwo procesowe - prawomocność orzeczeń - klauzula wykonalności | str. 231

Kazus 37
Współuczestnictwo procesowe - prawomocność orzeczeń - skutek zaskarżenia wyroku przez jednego ze współuczestników | str. 233

Kazus 38
Współuczestnictwo procesowe - uprawnienia współuczestników w procesie | str. 235

Kazus 39
Interwencja uboczna - uprawnienia interwenienta | str. 244

Kazus 40
Kumulacja roszczeń w apelacji - opłaty sądowe od apelacji - przesłanki odrzucenia apelacji | str. 250

Kazus 41
Wartość przedmiotu zaskarżenia. Obowiązek wskazania w przypadku roszczeń o świadczenie pieniężne i ich kumulacji. Obowiązek zaokrąglenia wartości przedmiotu zaskarżenia | str. 254

Kazus 42
Wartość przedmiotu zaskarżenia. Obowiązek wskazania w przypadku roszczeń o świadczenie pieniężne i ich kumulacji z innymi roszczeniami majątkowymi. Odsetki jako wartość przedmiotu zaskarżenia | str. 257

Kazus 43
Zakres zaskarżenia i wnioski apelacji w przypadku rozstrzygnięcia sprawy uprzednio w postępowaniu nakazowym. Zaskarżanie kosztów procesu | str. 265

Kazus 44
Termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem | str. 269

Kazus 45
Formułowanie zarzutów apelacji - przesłanki odroczenia rozprawy, zastrzeżenie do protokołu - nieważność postępowania; wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego | str. 274

Kazus 46
Formułowanie zarzutów apelacji - przesłanki odroczenia rozprawy - zastrzeżenie do protokołu - tzw. inne naruszenia prawa procesowego | str. 278

Kazus 47
Formułowanie zarzutów apelacji - ocena materiału dowodowego - naruszenia prawa procesowego | str. 286

Kazus 48
Konstrukcja apelacji - elementy apelacji jako pisma procesowego - formułowanie zarzutów apelacji - różnice pomiędzy zarzutami naruszenia prawa procesowego i prawa materialnego | str. 291

Kazus 49
Zarzuty apelacji. Błędna wykładnia oświadczeń woli stron | str. 313

Kazus 50
Wartość przedmiotu zaskarżenia - obowiązek wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach spełniających niektóre przesłanki określone w art. 1261 § 1 k.p.c. - tryb badania | str. 320

Kazus 51
Kumulacja roszczeń a dopuszczalność skargi kasacyjnej | str. 330

Kazus 52
Dopuszczalność skargi kasacyjnej i zażalenia do Sądu Najwyższego oraz do innego składu sądu drugiej instancji | str. 334

Kazus 53
Wymagania skargi kasacyjnej - przesłanki odrzucenia skargi kasacyjnej | str. 346

Kazus 54
Prawomocność wyroków - powaga rzeczy osądzonej - art. 192 pkt 3 k.p.c. - nadanie klauzuli wykonalności w trybie

art. 788 k.p.c. | str. 355

Kazus 55
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu | str. 361

Kazus 56
Skarga o wznowienie postępowania | str. 367

Kazus 57
Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych | str. 379

Kazus 58
Zasady ponoszenia kosztów procesu i kosztów sądowych przy częściowym uwzględnieniu powództwa i współuczestnictwie procesowym | str. 386

Kazus 59
Zasady ponoszenia kosztów procesu i kosztów sądowych na podstawie pojęcia strony przegrywającej proces | str. 397

Literatura | str. 403

Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska