Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Metodyka sporządzania umów gospodarczych - Cempura, Kasolik
Hot Deal

Metodyka sporządzania umów gospodarczych

Cempura Aleksandra, Kasolik Anna

Twoja cena: 77,41 zł 129,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 3

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 816

Format: B5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-8092-146-7

Stan prawny: 15 stycznia 2016 r.

Opis publikacji

Znajomość ogólnych schematów opracowywania umów w obrocie gospodarczym, a także wiedza, na co zwrócić uwagę, aby sporządzić umowę kompletną pod względem formalnym, a jednocześnie odzwierciedlającą rzeczywistą wolę jej stron, są niezbędne wszystkim osobom, które biorą udział w ich negocjowaniu bądź opiniowaniu.

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można spotkać się w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę interpretacji klauzul wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach.

Autorki zawarły w niej zarówno zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, jak i wiele konkretnych przykładów obrazujących praktyczne konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.

W obecnym wydaniu dodano nowe przykłady umów, m.in. pożyczki, barteru, franchisingu, inkasa, które będą przydatne w praktyce, jak również takie, których przygotowanie może sprawiać trudności.

Adresaci:
Książka skierowana jest w szczególności do aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie adresowane jest również do prawników praktyków mających do czynienia z obrotem gospodarczym, którzy mają szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 15

ROZDZIAŁ 1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych | str. 17
1. Wstęp | str. 17
2. Oświadczenia woli | str. 18
2.1. Pojęcie oświadczeń woli | str. 18
2.2. Wykładnia oświadczeń woli | str. 23
2.3. Wykładnia umowy | str. 25
2.4. Problematyka wad oświadczeń woli | str. 30
2.4.1. Brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji i wyrażeniu woli | str. 31
2.4.2. Pozorność | str. 34
2.4.3. Błąd | str. 36
2.4.4. Groźba | str. 40
2.5. Problematyka uchylania się od skutków oświadczenia woli | str. 40
3. Pojęcie i struktura stosunku zobowiązaniowego | str. 44
3.1. Pojęcie stosunku zobowiązaniowego | str. 44
3.2. Struktura stosunku zobowiązaniowego | str. 49
3.3. Umowa jako stosunek zobowiązaniowy | str. 51
3.3.1. Zawarcie umowy | str. 52
3.3.2. Uchylenie się od zawarcia umowy | str. 53
3.3.3. Zmiana umowy | str. 55
3.3.4. Wygaśnięcie umowy | str. 56
4. Pojęcie i zakres zasady swobody umów | str. 59
4.1. Pozytywna strona zasady swobody umów | str. 60
4.2. Wyznaczanie granic swobody umów | str. 61
4.3. Skutki przekroczenia zakresu swobody umów | str. 65
4.3.1. Wyzysk | str. 66
4.3.2. Niemożliwość świadczenia | str. 66
4.3.3. Szczególne przypadki ograniczenia zasady swobody umów | str. 67
5. Szczególne zasady i klauzule wyznaczające treść zawieranej umowy | str. 67
5.1. Zasada trwałości umów | str. 68
5.2. Zasada współdziałania | str. 69
5.3. Zasada dobrej wiary (dobrych obyczajów) | str. 70
5.4. Zasada uczciwego obrotu (uczciwości kupieckiej) | str. 71
5.5. Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa | str. 71
5.6. Klauzula zwyczaju | str. 72
6. Zawieranie umów w obrocie konsumenckim | str. 73
6.1. Pojęcie wzorców umownych | str. 74
6.2. Charakter prawny wzorców | str. 76
6.3. Zawarcie umowy przy użyciu wzorca | str. 76
6.4. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich | str. 78
6.5. Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa | str. 80
6.6. Umowy z konsumentem zawierane na odległość | str. 80
6.7. Zagadnienia szczególne związane z umowami z udziałem konsumenta | str. 82
6.8. Wzorce umów w handlu elektronicznym | str. 85
7. Forma umowy | str. 86
7.1. Rodzaje formy czynności prawnej | str. 86
7.2. Elementy konstrukcyjne zwykłej formy pisemnej | str. 86
7.3. Elementy konstrukcyjne kwalifikowanej formy pisemnej | str. 92
7.3.1. Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu | str. 92
7.3.2. Forma aktu notarialnego | str. 94
7.3.3. Forma pisemna z datą pewną | str. 98
7.4. Pactum de forma | str. 99
7.5. Skutki niezachowania formy zastrzeżonej | str. 102
7.5.1. Forma pisemna zastrzeżona ad probationem | str. 102
7.5.2. Forma pisemna zastrzeżona ad solemnitatem | str. 104
7.5.3. Forma ad eventum | str. 107
7.6. Forma następczych czynności prawnych | str. 108
8. Systematyka wadliwych czynności prawnych | str. 109
8.1. Nieważność umowy | str. 109
8.1.1. Sprzeczność umowy z prawem jako przesłanka jej nieważności | str. 112
8.1.2. Sprzeczność umowy z właściwością stosunku | str. 114
8.1.3. Sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego | str. 115
8.1.4. Konsekwencje nieważnych zapisów umownych | str. 117
8.2. Bezskuteczność czynności prawnej | str. 121
8.2.1. Bezskuteczność zawieszona | str. 121
8.2.2. Bezskuteczność względna | str. 125
9. Wykonanie zobowiązań wynikających z kontraktu | str. 127
9.1. Wykonanie zobowiązania | str. 127
9.1.1. Wykonanie zobowiązania w całości lub części | str. 128
9.1.2. Jakość świadczenia | str. 128
9.1.3. Zarachowanie świadczenia na poczet kilku długów | str. 129
9.2. Osobisty charakter świadczenia dłużnika | str. 130
9.3. Zasada współdziałania wierzyciela | str. 133
9.4. Miernik staranności | str. 134
9.5. Miejsce i czas wykonania zobowiązania | str. 136
9.5.1. Miejsce wykonania zobowiązania | str. 136
9.5.2. Termin wykonania zobowiązania | str. 138
9.6. Wykonanie zobowiązania o charakterze wzajemnym | str. 141
9.7. Prawo zatrzymania | str. 142
10. Przesłanki i zasady odpowiedzialności kontraktowej | str. 145
10.1. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej | str. 145
10.1.1. Uwagi ogólne | str. 145
10.1.2. Odpowiedzialność za culpa in contrahendo | str. 150
10.2. Zasady odpowiedzialności kontraktowej | str. 152
10.3. Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej | str. 154
10.4. Następcza niemożliwość świadczenia | str. 158
10.5. Opóźnienie a zwłoka dłużnika | str. 160
10.6. Zwłoka wierzyciela | str. 164
10.7. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów wzajemnych | str. 165
10.8. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej | str. 170

ROZDZIAŁ 2. Komparycja umowy | str. 174
1. Pojęcie komparycji umowy | str. 174
2. Zdolność kontraktowa | str. 174
3. Struktura komparycji umowy | str. 175
3.1. Nazwa umowy | str. 175
3.2. Data i miejsce zawarcia umowy | str. 176
3.3. Preambuła | str. 177
3.3.1. Uwagi ogólne | str. 177
3.3.2. Przykładowe propozycje preambuły | str. 178
3.4. Strony umowy | str. 179
3.4.1. Osoba fizyczna | str. 179
3.4.1.1. Indywidualizacja osoby fizycznej | str. 179
3.4.1.2. Konsumenci | str. 180
3.4.1.3. Przedsiębiorcy | str. 181
3.4.1.4. Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy | str. 183
3.4.1.5. Zawarcie umowy przez osobę pozostającą w związku małżeńskim | str. 187
3.4.2. Osoby prawne | str. 190
3.4.2.1. Uwagi ogólne | str. 190
3.4.2.2. Skarb Państwa | str. 192
3.4.2.3. Państwowe osoby prawne | str. 193
3.4.2.4. Jednostki samorządu terytorialnego | str. 194
3.4.3. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej | str. 196
3.4.4. Kościelne osoby prawne | str. 196
3.4.4.1. Kościół katolicki | str. 196
3.4.4.2. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe | str. 198
3.5. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy | str. 199
3.5.1. Spółka cywilna | str. 200
3.5.2. Spółka jawna | str. 202
3.5.3. Spółka partnerska | str. 204
3.5.4. Spółka komandytowa | str. 205
3.5.5. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 207
3.5.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 208
3.5.7. Spółka akcyjna | str. 210
3.5.8. Spółdzielnia | str. 213
3.5.9. Wspólnota mieszkaniowa | str. 214
3.5.10. Fundacja | str. 215
3.5.11. Stowarzyszenie | str. 216
3.5.12. Skarb Państwa | str. 219
3.5.13. Jednostki samorządu terytorialnego | str. 220
3.6. Pełnomocnictwo | str. 222
3.6.1. Uwagi ogólne | str. 222
3.6.2. Zawarcie umowy z osobą do tego nieupoważnioną | str. 224
3.7. Prokura | str. 226
4. Wzory komparycji z praktycznymi wyjaśnieniami | str. 229
4.1. Skarb Państwa - minister | str. 229
4.2. Wojewoda | str. 229
4.3. Urząd wojewódzki | str. 230
4.4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe | str. 231
4.5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | str. 231
4.6. Przedsiębiorstwo państwowe | str. 232
4.7. Agencja Nieruchomości Rolnych | str. 233
4.8. Agencja Mienia Wojskowego | str. 234
4.9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | str. 235
4.10. Sądy powszechne | str. 237
4.11. Prokuratura | str. 238
4.12. Policja | str. 238
4.13. Straż miejska | str. 239
4.14. Państwowa Straż Pożarna | str. 240
4.15. Urząd skarbowy | str. 241
4.16. Izba skarbowa | str. 241
4.17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) | str. 242
4.18. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | str. 243
4.19. Gmina | str. 244
4.20. Jednostka organizacyjna gminy | str. 245
4.20.1. Ogród zoologiczny | str. 245
4.20.2. Przedszkole | str. 245
4.20.3. Szkoła podstawowa | str. 246
4.21. Miasto stołeczne Warszawa | str. 246
4.22. Powiat | str. 247
4.23. Województwo | str. 248
4.24. Muzeum | str. 250
4.25. Teatr | str. 251
4.26. Stowarzyszenie | str. 251
4.26.1. Ochotnicza straż pożarna | str. 253
4.26.2. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) | str. 253
4.26.3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) | str. 254
4.26.4. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) | str. 254
4.27. Uczelnia | str. 255
4.28. Fundacja | str. 255
4.29. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | str. 256
4.30. Spółdzielnia | str. 257
4.31. Wspólnota mieszkaniowa | str. 257
4.32. Związki zawodowe | str. 259
4.33. Instytut badawczy | str. 260
4.34. Spółka cywilna | str. 261
4.35. Spółka jawna | str. 262
4.36. Spółka partnerska | str. 263
4.37. Spółka komandytowa | str. 264
4.38. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 266
4.39. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 267
4.40. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji | str. 269
4.41. Spółka akcyjna | str. 270
4.42. Spółka akcyjna w organizacji | str. 271
4.43. Syndyk | str. 272
4.44. Sądowy zarządca nieruchomości | str. 273
4.45. Towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) | str. 274
4.46. Kościelne osoby prawne | str. 275

ROZDZIAŁ 3. Podstawowe postanowienia umowne | str. 278
1. Proces formułowania postanowień umownych | str. 278
1.1. Oferta | str. 279
1.1.1. Uwagi ogólne | str. 279
1.1.2. Oferta w postaci elektronicznej | str. 283
1.2. Negocjacje | str. 285
1.3. List intencyjny | str. 285
1.4. Przetarg i aukcja | str. 287
2. Elementy treści umowy | str. 290
2.1. Uwagi ogólne | str. 290
2.2. Preambuła | str. 291
2.3. Słownik pojęć umowy | str. 294
2.4. Postanowienia wstępne | str. 296
2.5. Przedmiot umowy | str. 296
2.5.1. Uwagi ogólne | str. 296
2.5.2. Świadczenia jednorazowe, okresowe, ciągłe | str. 299
2.5.3. Świadczenia podzielne i niepodzielne | str. 300
2.5.4. Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo | str. 302
2.5.5. Świadczenie pieniężne i odsetki | str. 303
2.5.6. Umowy odnoszące się do osób trzecich | str. 304
2.5.6.1. Uwagi ogólne | str. 304
2.5.6.2. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią - art. 391 k.c. | str. 304
2.5.6.3. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia - art. 392 k.c. | str. 307
2.5.6.4. Umowa na rzecz osoby trzeciej - art. 393 k.c. | str. 309
2.6. Postanowienia dotyczące wymagalności świadczeń | str. 312
2.7. Miejsce wykonania umowy | str. 313
2.8. Podstawowe obowiązki stron | str. 314
2.9. Sposób spełnienia świadczenia | str. 318
2.10. Terminy spełnienia świadczeń | str. 319
2.11. Materiały i siła robocza | str. 320
2.12. Wartość umowy | str. 320
2.13. Sposób rozliczenia i płatności | str. 321
2.14. Odpowiedzialność za szkody | str. 321
2.15. Czas zawarcia umowy | str. 322
2.16. Dodatkowe zabezpieczenia | str. 322
2.17. Postanowienia końcowe | str. 323
2.18. Omówienie skreśleń i pomyłek | str. 324
2.19. Podpis | str. 324
2.20. Załączniki do umowy | str. 325

ROZDZIAŁ 4. Klauzule umowne | str. 326
1. Klauzula dotycząca przejścia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa | str. 326
2. Klauzula miejsca wykonania umowy | str. 329
3. Wynagrodzenie kosztorysowe | str. 332
4. Wynagrodzenie ryczałtowe | str. 336
5. Wykonanie zastępcze | str. 340
6. Klauzula dotycząca podwykonawców | str. 344
7. Zadatek | str. 348
8. Zaliczka | str. 354
9. Klauzula przejścia majątkowych praw autorskich | str. 356
10. Klauzula dotycząca udzielenia licencji | str. 368
11. Odsetki | str. 376
12. Kara umowna | str. 383
13. Warunek | str. 393
14. Termin | str. 399
15. Klauzula rebus sic stantibus | str. 403
16. Siła wyższa | str. 408
17. Gwarancja | str. 412
18. Zabezpieczenie wekslowe | str. 419
19. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 424
20. Hipoteka | str. 428
21. Zastaw | str. 434
22. Klauzula czynności z samym sobą | str. 438
23. Klauzula zakazu konkurencji | str. 443
23.1. Uwagi ogólne | str. 443
23.2. Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej | str. 447
23.3. Zakaz konkurencji w umowie zawieranej z pracownikiem | str. 448
23.4. Modyfikacje, przykłady, orzecznictwo | str. 450
24. Klauzula poufności | str. 456
25. Klauzula waloryzacyjna | str. 462
26. Klauzula umownego prawa odstąpienia | str. 465
27. Odstępne | str. 471
28. Zapis na sąd polubowny | str. 474
29. Klauzula prorogacyjna | str. 480
30. Klauzula dotycząca jurysdykcji | str. 483
31. Klauzula salwatoryjna | str. 487
32. Klauzula języka | str. 489
33. Koszty związane z zawarciem umowy | str. 491
34. Zmiana umowy | str. 492

ROZDZIAŁ 5. Umowy podstawowe | str. 498
1. List intencyjny | str. 498
2. Umowa przedwstępna | str. 503
3. Umowa ramowa | str. 512
4. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 k.c.) | str. 530
5. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) a umowa o przejęcie długu (art. 519 k.c.) | str. 535

ROZDZIAŁ 6. Przykładowe umowy | str. 544
1. Umowa cesji wierzytelności | str. 544
2. Umowa czarterowa | str. 547
3. Umowa o dzieło (umowa o wykonanie projektu architektonicznego) | str. 553
4. Umowa zlecenia | str. 571
5. Umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 579
6. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 586
7. Umowa spółki cywilnej | str. 595
8. Umowa o roboty budowlane | str. 613
9. Umowa konsorcjum | str. 626
10. Umowa spółki jawnej | str. 636
11. Umowa spółki partnerskiej | str. 647
12. Umowa spółki komandytowej | str. 658
13. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 667
14. Porozumienie wekslowe | str. 690
15. Umowa faktoringu niewłaściwego | str. 693
16. Umowa faktoringu właściwego | str. 699
17. Umowa o prawo dostępu do strony internetowej (hostingowa) | str. 703
18. Umowa leasingu operacyjnego | str. 708
19. Umowa leasingu finansowego | str. 717
20. Umowa merchandisingu reklamowego | str. 722
21. Umowa najmu wirtualnego biura | str. 725
22. Umowa poddzierżawy nieruchomości | str. 731
23. Umowa o nadzór autorski nad inwestycją | str. 736
24. Umowa poręczenia spłaty pożyczki | str. 740
25. Umowa pożyczki udziałowca do spółki | str. 742
26. Umowa barteru | str. 746
27. Umowa franchisingu | str. 749
28. Umowa upoważnienia inkaso | str. 757
Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska