Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych - Cempura, Kasolik
Hot Deal

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

Cempura Aleksandra, Kasolik Anna

Twoja cena: 90,30 zł 129,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 3

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 704

Format: B5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-264-9638-7

Stan prawny: 15 listopada 2015 r.

Opis publikacji

Jest to kolejne wydanie publikacji, która zawiera omówienie najważniejszych pism procesowych: pozwów, apelacji, aktów oskarżenia sporządzanych w toku postępowań oraz propozycję czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.

Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę sądową. Tym, co odróżnia niniejszą publikację od innych pozycji dostępnych na rynku, jest kompleksowe omówienie zarówno poprawności wydawanego w sprawie orzeczenia, jak i całego toku postępowania.

W obecnym wydaniu uwzględniono tzw. duże nowelizacje kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie 1 lipca 2015 r., dotyczące m.in. zwiększenia kontradyktoryjności procesu, ograniczenia przewlekłości postępowania i wzmocnienia aktywności oskarżyciela i obrońcy w postępowaniu przed sądem, wprowadzenia inicjatywy dowodowej stron, możliwości odczytywania na rozprawie wszelkich dokumentów prywatnych niepozostających w aktach sprawy, w szczególności: oświadczeń, listów, notatek, co ma wpływ na postrzeganie całości postępowania, a w konsekwencji na sporządzenie apelacji.

Adresaci:
Książka skierowana jest w szczególności do aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania pism procesowych, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie adresowane jest również do prawników praktyków, którzy mają szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 15

Wstęp | str. 17

I. Część karna | str. 19
Uwagi wprowadzające | str. 19


ROZDZIAŁ 1. Pisma procesowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 21
1. Analiza poprawności postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem I instancji | str. 21
1.1. Poprawność sporządzania protokołów, notatki urzędowe | str. 21
1.2. Gwarancje procesowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 25
1.2.1. Pouczenie podejrzanego o przysługujących mu prawach | str. 25
1.2.2. Przesłuchanie w charakterze świadka osoby, której następnie zostały przedstawione zarzuty | str. 25
1.2.3. Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym | str. 27
1.3. Czynność procesowa przedstawienia zarzutów | str. 27
1.4. Udział stron postępowania w czynnościach dowodowych | str. 30
1.5. Zabezpieczenie materiału dowodowego | str. 31
1.6. Poprawność przeprowadzonych czynności procesowych (okazanie, przeszukanie) | str. 32
1.6.1. Okazanie osoby lub rzeczy | str. 32
1.6.2. Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy | str. 35
1.6.3. Oględziny, otwarcie zwłok, eksperyment procesowy | str. 36
1.6.4. Czynności związane z badaniem na okoliczność obecności alkoholu lub innych środków odurzających | str. 36
1.7. Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, forma prowadzonego postępowania przygotowawczego | str. 37
2. Akt oskarżenia | str. 38
2.1. Odpowiedź na akt oskarżenia | str. 40
2.2. Zwrot aktu oskarżenia, przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia | str. 41

ROZDZIAŁ 2. Postępowanie przed sądem I instancji | str. 42
1. Właściwość sądu rozpoznającego sprawę | str. 42
2. Skład sądu w trakcie postępowania | str. 45
3. Obrona obligatoryjna i prawo do obrony | str. 48
4. Zakazy dowodowe | str. 51
5. Wyjaśnienia oskarżonego | str. 53
6. Wniosek o ściganie | str. 55
7. Modyfikacja opisu czynu | str. 56
8. Poprawność doręczeń i wezwań na rozprawy | str. 57
9. Zachowanie zasady bezpośredniości | str. 57
10. Poprawność sporządzenia protokołów | str. 58
11. Odniesienie się przez sąd do wniosków dowodowych | str. 61
12. Inicjatywa dowodowa sądu i stron | str. 62
13. Uprzedzenie o zmianie kwalifikacji przed wyrokowaniem | str. 64
14. Dowód z opinii biegłego | str. 67
14.1. Konieczność dopuszczenia dowodu z opinii biegłego albo biegłych | str. 67
14.2. Poprawność dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sądowego | str. 70
14.3. Forma i treść opinii | str. 71
14.4. Wymogi dotyczące opinii psychiatrycznej | str. . 74
14.5. Ocena opinii | str. 78
14.6. Znaczenie opinii prywatnej (pozaprocesowej) | str. 82
15. Udzielenie głosu stronom | str. 83
16. Wyrokowanie | str. 85
17. Obowiązek naprawienia szkody | str. 87
18. Najnowsze zmiany w prawie karnym | str. 89

ROZDZIAŁ 3. Analiza poprawności wydanego w sprawie orzeczenia | str. 104
1. Analiza poprawności wydanego w sprawie wyroku | str. 104
1.1. Elementy wyroku | str. 104
1.2. Wyrok zwykły, wyrok zaoczny, wyrok nakazowy | str. 104
1.3. Data wydania wyroku | str. 105
1.4. Właściwość sądu | str. 106
1.5. Skład sądu | str. 107
1.6. Wskazanie osoby oskarżonego | str. 110
1.7. Data urodzenia oskarżonego | str. 111
1.8. Opis czynu | str. 113
1.9. Elementy dyspozytywne wyroku | str. 115
1.10. Pozostałe elementy wyroku | str. 117
1.11. Zgodność podpisu z podpisem sędziego orzekającego | str. 118
2. Analiza uzasadnienia wyroku | str. 118
2.1. Podstawa faktyczna | str. 119
2.2. Analiza strony przedmiotowej typu czynu zabronionego | str. 122
2.3. Analiza strony podmiotowej typu czynu zabronionego | str. 123
2.4. Ocena dowodów | str. 123
2.5. Uzasadnienie kary, środków karnych, środków zabezpieczających, środków zapobiegawczych | str. 124
2.6. Wyjaśnienie podstawy prawnej | str. 125

ROZDZIAŁ 4. Apelacja | str. 126
1. Konstrukcja apelacji - poprawność sformułowań elementów apelacji | str. 126
2. Odmienności w formułowaniu elementów apelacji w odniesieniu do poszczególnych wzorów | str. 146
2.1. Apelacja w sprawie o przestępstwo sporządzona przez oskarżyciela posiłkowego/prywatnego | str. 146
2.2. Apelacja w sprawie o wykroczenie sporządzona przez obrońcę | str. 147
2.2.1. Odniesienie przepisów kodeksu postępowania karnego do postępowania w sprawach o wykroczenia | str. 147
2.2.2. Pozycja procesowa obwinionego | str. 148
2.2.3. Analiza akt postępowania z uwzględnieniem odmienności proceduralnych | str. 149
2.2.3.1. Ustanie karalności (przedawnienie orzekania) | str. 149
2.2.3.2. Obrona obligatoryjna | str. 150
2.2.3.3. Wniosek o ściganie | str. 152
2.2.3.4. Odstępstwa od zasady bezpośredniości | str. 152
2.2.4. Sporządzenie i wniesienie apelacji | str. 153
2.2.4.1. Termin wniesienia apelacji | str. 153
2.2.4.2. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego | str. 154
2.2.4.3. Konstrukcja zarzutów apelacji | str. 155
2.2.4.4. Uzupełnienie postępowania dowodowego | str. 158
2.2.5. Wzór apelacji od wyroku w sprawie o wykroczenie | str. 158
3. Formułowanie elementów aktu oskarżenia w odniesieniu do poszczególnych wzorów | str. 165
3.1. Subsydiarny akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo | str. 165
3.2. Prywatny akt oskarżenia | str. 174
4. Zasady sporządzania opinii prawnej w sprawach karnych | str. 178

II. Część cywilna | str. 185
Uwagi wprowadzające | str. 185


ROZDZIAŁ 5. Postępowanie procesowe | str. 186
1. Pisma główne w postępowaniu - uwagi ogólne | str. 186
2. Pozew | str. 186
2.1. Elementy pozwu | str. 186
2.2. Oznaczenie sądu | str. 189
2.3. Właściwość miejscowa | str. 189
2.4. Właściwość rzeczowa | str. 191
2.5. Określenie stron postępowania | str. 193
2.6. Wartość przedmiotu sporu | str. 195
2.7. Opłata od pozwu | str. 199
2.8. Określenie żądania pozwu | str. 201
2.9. Zakres żądania pozwu | str. 202
2.10. Wniosek o zasądzenie odsetek | str. 202
2.11. Konstrukcja żądania pozwu | str. 204
2.12. Przytoczenie okoliczności faktycznych | str. 208
2.13. Podstawa prawna roszczenia | str. 209
2.14. Wnioski dowodowe | str. 210
2.15. Wniosek o zobowiązanie strony przeciwnej lub innej osoby do przedłożenia dokumentu | str. 213
2.16. Fakultatywne elementy pozwu | str. 213
2.17. Skutki wniesienia pozwu | str. 228
2.18. Braki formalne pozwu | str. 231
2.19. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej | str. 234
2.20. Wzór pozwu | str. 237
3. Odrębności w rodzajach pozwów | str. 244
3.1. Pozew w sprawie o ochronę dóbr osobistych | str. 244
3.2. Pozew o stwierdzenie nieważności umowy | str. 249
3.3. Pozew o unieważnienie umowy | str. 253
3.4. Pozew o uznanie czynności za bezskuteczną | str. 256
3.5. Pozew o wydanie wyroku nakazującego złożenie oświadczenia woli | str. 262
3.6. Pozew o ustalenie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym | str. 266
3.7. Powództwo windykacyjne | str. 269
3.8. Powództwo negatoryjne | str. 272
3.9. Pozew o ochronę posiadania | str. 275
3.10. Pozew w sprawie o zachowek | str. 278
4. Odpowiedź na pozew | str. 282
4.1. Odpowiedź na pozew po zmianie przepisów kodeksu postępowania cywilnego | str. 282
4.2. Stosowanie dotychczasowych przepisów kodeksu postępowania cywilnego | str. 282
4.3. Znaczenie odpowiedzi na pozew | str. 284
4.4. Termin wniesienia odpowiedzi na pozew | str. 285
4.5. Zarzuty i twierdzenia podnoszone w odpowiedzi na pozew | str. 285
4.6. Wniesienie powództwa wzajemnego | str. 301
4.7. Inne wnioski, które mogą znaleźć się w odpowiedzi na pozew | str. 302
4.8. Wzór odpowiedzi na pozew | str. 303

ROZDZIAŁ 6. Postępowanie przed sądem I instancji | str. 308
1. Przesłanki nieważności postępowania (art. 379 k.p.c.) | str. 308
1.1. Uwagi ogólne | str. 308
1.2. Niedopuszczalność drogi sądowej | str. 309
1.3. Brak zdolności sądowej lub procesowej, brak organu powołanego do reprezentowania strony, brak przedstawiciela ustawowego, nienależyte umocowanie pełnomocnika | str. 310
1.3.1. Zdolność sądowa | str. 310
1.3.2. Zdolność procesowa | str. 311
1.3.3. Organ powołany do reprezentowania strony | str. 313
1.3.4. Prawidłowo ustanowiony pełnomocnik, przedstawiciel | str. 314
1.4. Zawisłość sporu | str. 316
1.5. Powaga rzeczy osądzonej | str. 318
1.6. Niewłaściwość składu sądu | str. 320
1.7. Brak możliwości obrony praw | str. 323
1.8. Niewłaściwość sądu | str. 327
2. Postępowanie dowodowe | str. 329
2.1. Protokoły z posiedzeń | str. 331
2.2. Postanowienia dowodowe | str. 332
2.3. Zastrzeżenia do protokołu | str. 334
2.4. Rozkład ciężaru dowodu | str. 337
2.5. Przeprowadzenie dowodu z urzędu | str. 338
2.6. Dowód prima facie | str. 339
2.7. Fakty znane powszechnie | str. 341
2.8. Fakty znane z urzędu | str. 342
2.9. Fakty przyznane | str. 343
2.10. Domniemania faktyczne | str. 345
2.11. Domniemania prawne | str. 347
2.12. Ocena dowodów | str. 348
2.13. Dowód z dokumentów | str. 351
2.13.1. Dokument urzędowy | str. 353
2.13.2. Dokument prywatny | str. 355
2.13.3. Ograniczenia dowodowe związane z dokumentami | str. 357
2.14. Dowód z zeznań świadków | str. 361
2.14.1. Ograniczenia dowodowe | str. 362
2.14.2. Prawo odmowy zeznań | str. 364
2.14.3. Ocena dowodu z zeznań świadków | str. 365
2.15. Dowód z opinii biegłego sądowego | str. 367
2.15.1. Potrzeba powołania biegłego w celu sporządzenia opinii | str. 368
2.15.2. Elementy opinii | str. 368
2.15.3. Znaczenie opinii prywatnej (pozaprocesowej) | str. 370
2.15.4. Ocena dowodu z opinii biegłego | str. 371
2.16. Dowód z przesłuchania stron | str. 374

ROZDZIAŁ 7. Postępowanie nieprocesowe | str. 378
1. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących postępowania procesowego | str. 378
2. Właściwość sądu | str. 379
3. Uczestnicy postępowania | str. 380
4. Postępowanie dowodowe | str. 384
4.1. Wymogi dotyczące wniosku w postępowaniu nieprocesowym | str. 384
4.1.1. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości | str. 385
4.1.2. Wniosek o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności | str. 390
4.1.3. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z wnioskiem o dział spadku | str. 392
4.2. Koszty postępowania | str. 395
5. Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym | str. 396
6. Pisma przygotowawcze | str. 398

ROZDZIAŁ 8. Analiza poprawności wydanego w sprawie orzeczenia | str. 399
1. Elementy orzeczenia | str. 399
1.1. Sąd orzekający w sprawie | str. 399
1.1.1. Zgodność składu sądu z przepisami prawa | str. 400
1.1.2. Udział sędziego wyłączonego z mocy ustawy | str. 400
1.1.3. Orzekanie przez sąd rejonowy w sprawie zastrzeżonej do właściwości sądu okręgowego bez względu na wartość przedmiotu sporu | str. 400
1.2. Strony postępowania | str. 403
1.3. Rozstrzygnięcie (sentencja) | str. 405
1.3.1. Wyrok wstępny, wyrok częściowy | str. 408
1.3.1.1. Wyrok wstępny | str. 409
1.3.1.2. Wyrok częściowy | str. 412
1.4. Rozstrzygnięcie co do kosztów procesu | str. 413
1.5. Podpisy pod wyrokiem | str. 415
2. Problematyka ogłoszenia orzeczenia | str. 418
3. Zasady wyrokowania | str. 419
3.1. Przedmiot orzekania | str. 419
3.2. Zasada aktualności orzeczeń | str. 422
3.3. Podstawa faktyczna i prawna orzeczenia | str. 424
4. Analiza uzasadnienia orzeczenia | str. 427
4.1. Analiza elementów uzasadnienia | str. 427
4.1.1. Podstawa faktyczna | str. 427
4.1.2. Podstawa prawna | str. 428
4.2. Analiza dokonanej przez sąd oceny dowodów | str. 430

ROZDZIAŁ 9. Zaskarżanie orzeczeń | str. 435
1. Apelacja | str. 435
2. Odmienności w zaskarżaniu orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym | str. 446
2.1. Apelacja | str. 446
2.2. Zażalenie | str. 454
2.3. Skarga na referendarza | str. 454
3. Zasady sporządzania opinii prawnej | str. 456

III. Część gospodarcza | str. 459
Uwagi wprowadzające | str. 459


ROZDZIAŁ 10. Umowy zawierane w ramach obrotu profesjonalnego | str. 460
1. Rodzaje umów funkcjonujących w obrocie handlowym | str. 460
2. Oświadczenie woli | str. 462
2.1. Wykładnia umowy | str. 463
2.2. Forma oświadczeń woli | str. 464
3. Wady oświadczenia woli | str. 467
4. Treść złożonych oświadczeń woli - objęcie granicami swobody kontraktowania | str. 469
5. Podstawowe elementy umów i ich sformułowania | str. 472
5.1. Nazwa umowy | str. 473
5.2. Data i miejsce zawarcia umowy | str. 473
5.3. Strony umowy | str. 474
5.3.1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | str. 474
5.3.2. Spółka cywilna | str. 475
5.3.3. Osobowe spółki handlowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo -akcyjna | str. 476
5.3.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, inny podmiot mający osobowość prawną | str. 477
5.4. Reprezentacja | str. 479
5.4.1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | str. 479
5.4.2. Spółka cywilna | str. 479
5.4.3. Spółki prawa handlowego - spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna | str. 480
5.4.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, inny podmiot mający osobowość prawną | str. 482
5.5. Preambuła | str. 484
5.6. Postanowienia wstępne | str. 484
5.7. Przedmiot umowy | str. 485
5.8. Miejsce wykonania umowy | str. 486
5.9. Podstawowe obowiązki stron | str. 486
5.10. Terminy spełnienia świadczeń | str. 488
5.11. Materiały i podwykonawcy | str. 489
5.12. Wynagrodzenie | str. 490
5.13. Sposób rozliczenia i płatności | str. 490
5.14. Odsetki za zwłokę w płatnościach | str. 491
5.15. Kara umowna | str. 493
5.16. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania | str. 495
5.17. Umowne prawo odstąpienia | str. 497
5.18. Warunki ewentualnego rozwiązania umowy | str. 500
5.19. Warunki i okres gwarancji | str. 500
5.20. Zakaz konkurencji | str. 502
5.21. Klauzula poufności | str. 504
5.22. Określenie sądu właściwego do rozstrzygania ewentualnych sporów | str. 505
5.23. Dodatkowe zabezpieczenia | str. 506
5.24. Postanowienia końcowe | str. 508

ROZDZIAŁ 11. Umowy zawierane w ramach obrotu konsumenckiego | str. 509
1. Odmienności w umowach zawieranych z konsumentami | str. 509
1.1. Wzorce umowne | str. 509
1.2. Niedozwolone postanowienia umowne | str. 510
1.3. Katalog niedozwolonych klauzul umownych | str. 512

ROZDZIAŁ 12. Ogólny wzór umowy na przykładzie umowy zbycia udziałów w spółce z o.o. wraz z komentarzem | str. 513

ROZDZIAŁ 13. Przykłady konstrukcji pozwów na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych | str. 520
1. Pozew o wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 520
2. Pozew o uchylenie uchwały wspólników spółki kapitałowej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 525
3. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 533
4. Pozew o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu spółki z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki | str. 539
5. Powództwo wspólnika o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (tzw. actio pro socio) | str. 546

IV. Część administracyjna | str. 553
Uwagi wprowadzające | str. 553


ROZDZIAŁ 14. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 554
1. Uwagi ogólne | str. 554
2. Analiza akt postępowania administracyjnego | str. 554
2.1. Przesłanki nieważności decyzji | str. 555
2.1.1. Ustalenie właściwości organu wydającego decyzję | str. 555
2.1.2. Wybór przepisów proceduralnych stosowanych w badanym postępowaniu | str. 557
2.1.3. Tożsamość przedmiotu postępowania | str. 559
2.1.4. Prawidłowość doręczeń | str. 559
2.1.5. Inne rażące naruszenie prawa | str. 561
2.2. Przesłanki wznowienia postępowania | str. 562
2.2.1. Prawdziwość dowodów stanowiących podstawę ustaleń w postępowaniu | str. 563
2.2.2. Popełnienie przestępstwa | str. 565
2.2.3. Przesłanki wyłączenia organu | str. 565
2.2.4. Przesłanki wyłączenia pracownika | str. 566
2.2.5. Prawidłowe ustalenie katalogu stron postępowania | str. 567
2.2.6. Nowe fakty i dowody w postępowaniu | str. 569
2.2.7. Wymagane prawem stanowisko innego organu | str. 570
2.2.8. Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez organ | str. 571
2.2.9. Istnienie innego orzeczenia stanowiącego podstawę wydania decyzji | str. 571
2.3. Inne naruszenia przepisów postępowania mające wpływ na treść wydanej decyzji | str. 571
2.3.1. Gwarancje stron postępowania - art. 10 k.p.a. | str. 571
2.3.2. Pouczenia o przysługujących stronie prawach | str. 573
2.3.3. Prawidłowość sporządzonych protokołów | str. 574
2.3.4. Udział pełnomocnika | str. 576
2.3.5. Prawidłowość przesłuchań świadków | str. 578
2.3.6. Prawidłowość przesłuchań i weryfikacja żądań stron postępowania | str. 579
2.3.7. Metryka sprawy | str. 581
2.3.8. Postępowanie dowodowe | str. 581
2.3.9. Dowód z opinii biegłego | str. 585
2.3.10. Tryb wszczęcia postępowania | str. 586
2.3.11. Rozprawa | str. 587
2.3.12. Przesłanki zawieszenia postępowania | str. 588
2.4. Podsumowanie | str. 589
3. Analiza poprawności wydanych w postępowaniu decyzji | str. 589
3.1. Weryfikacja, czy podjęte w sprawie rozstrzygnięcie jest aktem administracyjnym | str. 589
3.2. Podstawa prawna wydawanej decyzji | str. 590
3.3. Wykonalność wydanej w postępowaniu decyzji - pozostałe przesłanki nieważności decyzji | str. 591
3.4. Weryfikacja elementów formalnych decyzji na podstawie art. 107 k.p.a. | str. 591
3.5. Poprawność sporządzenia uzasadnienia decyzji | str. 595
4. Odwołanie | str. 596
5. Realizacja zasady dwuinstancyjności - właściwość organu II instancji | str. 599
6. Decyzje organu odwoławczego | str. 601
6.1. Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji | str. 602
6.2. Uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia | str. 602
6.3. Uchylenie i orzeczenie co do istoty sprawy | str. 602
6.4. Umorzenie postępowania | str. 603
6.5. Rozstrzygnięcie w sytuacji nieważności decyzji | str. 603
7. Ogólny wzór skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 605

ROZDZIAŁ 15. Skarga kasacyjna i zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 616
1. Weryfikacja typu orzeczenia | str. 616
2. Legitymacja skargowa | str. 618
2.1. Analiza poprawności sentencji wyroku | str. 620
2.2. Analiza uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 622
2.2.1. Uzasadnienie faktyczne wyroku | str. 623
2.2.2. Uzasadnienie prawne wyroku | str. 624
2.2.3. Wskazanie sądu co do dalszego postępowania | str. 626
3. Analiza akt postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym | str. 626
3.1. Analiza przesłanek nieważności postępowania | str. 627
3.1.1. Niedopuszczalność drogi sądowej | str. 629
3.1.2. Brak zdolności sądowej lub procesowej organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, brak należytego umocowania pełnomocnika | str. 630
3.1.3. Skład sądu | str. 632
3.1.4. Przesłanki wyłączenia sędziego | str. 633
3.1.5. Pozbawienie strony możności obrony swoich praw | str. 633
3.1.6. Właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 634
3.2. Pozostałe uchybienia proceduralne | str. 635
3.2.1. Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji społecznych | str. 635
3.2.2. Związanie sądu prawomocnym wyrokiem skazującym | str. 636
3.2.3. Ustalenie kręgu stron postępowania | str. 637
3.2.4. Wymogi formalne składanych pism procesowych | str. 638
3.2.5. Wymogi formalne skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 640
3.2.6. Weryfikacja przesłanek odrzucenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 641
3.2.7. Prawidłowość doręczeń | str. 642
3.2.8. Dochowanie terminów przez strony postępowania | str. 642
3.2.9. Weryfikacja przesłanek odroczenia | str. 643
3.2.10. Prawidłowość sporządzanych protokołów i notatek | str. 644
3.2.11. Zastrzeżenia do protokołu | str. 645
3.2.12. Dodatkowe postępowanie dowodowe | str. 645
3.2.13. Weryfikacja przesłanek trybu uproszczonego | str. 645
3.2.14. Weryfikacja przesłanek zawieszenia postępowania | str. 647
4. Konstrukcja skargi kasacyjnej | str. 648
5. Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 655
5.1. Katalog zaskarżalnych postanowień i zarządzeń | str. 655
5.2. Pozostałe warunki sporządzania zażalenia | str. 656
5.3. Konstrukcja zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 659
Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska