Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych - Janusz, Barbara
Hot Deal

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Janusz Borkowski, Barbara Adamiak

Twoja cena: 111,74 zł 149,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 3

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 380

Format: B5 (176 x 250 mm)

Język: polski

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-264-8081-2

Stan prawny: 1 maja 2015 r.

Opis publikacji

Książka powstała jako rezultat wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zebranych przez autorów w czasie orzekania w sądownictwie administracyjnym. W publikacji przedstawiono wyniki badań naukowych w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa postępowania administracyjnego oraz prawa postępowania sądowoadministracyjnego.

Problemy ujawniające się w toku stosowania prawa procesowego i materialnego we wszystkich stadiach rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych zostały przedstawione od strony praktycznej, z uwzględnieniem orzecznictwa i refleksji doktrynalnej.

W trzecim wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne, w tym wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dotyczące zakresu właściwości sądu administracyjnego, nowego rodzaju skargi oraz kompetencji judykacyjnej, usprawnienia, uproszczenia i zapewnienia szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, a także przedstawiono kierunki orzecznictwa sądowego kształtujące postępowanie sądowoadministracyjne.

W opracowaniu zostały ujęte w porządku biegu spraw zagadnienia związane m.in. z:
  • badaniem dopuszczalności drogi przed sądem administracyjnym,
  • wnoszeniem i rozpoznawaniem środków odwoławczych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • obalaniem prawomocnych orzeczeń sądowych, a także
  • ochroną stron przed przewlekłością postępowania przed sądami administracyjnymi.
  • Adresaci:
    Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla sędziów, ale także dla aplikantów. Będzie również przydatnym źródłem wiedzy o postępowaniu sądowoadministracyjnym dla osób wykonujących zawody prawnicze.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 17

Rozdział I
Status sędziego sądownictwa administracyjnego
| str. 21
1. Kształtowanie prawnych wymagań powołania na stanowisko sędziego | str. 21
2. Wymagania materialne i formalne obsady personalnej stanowiska sędziego | str. 23
3. Charakterystyka statusu sędziego | str. 30
4. Prawa i obowiązki sędziego | str. 39
5. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów | str. 47

Rozdział II
Wykonywanie wymiaru sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej
| str. 52
1. Charakterystyka kontroli zgodności z prawem działalności administracji publicznej | str. 52
2. Przedmiot kontroli zgodności z prawem | str. 55
3. Pozycja sądu administracyjnego a kontrola działalności administracji publicznej | str. 58
4. Dziedziny działalności administracji publicznej jako przedmiot kontroli sądowej | str. 59
4.1. Skutki związane z następczością kontroli sądowej | str. 59
4.2. Akta sprawy sądowej i administracyjnej | str. 60
4.3. Prawne formy działania administracji a kontrola sądu | str. 61
4.4. Podstawa orzekania w kontroli następczej sądu | str. 62
4.5. Stan sprawy w dacie sądowego orzekania w ramach kontroli następczej | str. 64
4.6. Akta sądowe a administracyjne w postępowaniu w drugiej instancji sądowej | str. 65
5. Sądowa ocena zgodności/niezgodności z prawem | str. 65
6. Uwagi o kontroli administracji przez sąd powszechny | str. 67
7. Oceny prawne sądu a działania administracji publicznej | str. 67

Rozdział III
Rola sędziego w wykładni prawa administracyjnego
| str. 69
1. Prawo administracyjne jako część prawa publicznego | str. 69
2. Podstawy wyodrębnienia prawa administracyjnego | str. 70
3. Pojęcie administracji publicznej | str. 71
4. Sprawowanie administracji publicznej | str. 72
5. Zakres prawa administracyjnego | str. 74
6. Próba określenia prawa administracyjnego | str. 78
7. Kontrola przez sąd stosowania prawa w działalności administracji publicznej | str. 79
7.1. Kontrola sądu a typy stosowania prawa | str. 79
7.2. Doktrynalna charakterystyka trzech typów stosowania prawa | str. 80
8. Typy stosowania prawa a kontrola sądowa | str. 82
8.1. Kontrola sądowa w sprawach o orzeczniczym modelu stosowania prawa | str. 82
8.2. Kontrola sądowa w sprawach typu administracyjnego lub kierowniczego stosowania prawa | str. 84
8.3. Typ sądowy stosowania prawa a pozostałe typy | str. 85
9. Podległość prawu sądu a organów administracji publicznej | str. 88
10. Sądowa wykładnia prawa w kontroli działalności administracji publicznej | str. 92

Rozdział IV
Dopuszczalność drogi przed sądem administracyjnym
| str. 96
1. Uwagi ogólne | str. 96
2. Kompetencja sądów administracyjnych | str. 97
2.1. Rozgraniczenie drogi przed sądem administracyjnym od drogi przed sądem powszechnym | str. 97
2.2. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego | str. 101
2.2.1. Skarga na decyzje administracyjne | str. 101
2.2.2. Skarga na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym | str. 106
2.2.2.1. Skarga na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym | str. 106
2.2.2.2. Skarga na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym | str. 109
2.2.3. Skarga na inne niż decyzje administracyjne i postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w kodeksie postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w dziale IV, V, VI ordynacji podatkowej i postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw | str. 110
2.2.4. Skarga na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w sprawach indywidualnych | str. 114
2.2.5. Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (skarga na bezczynność lub przewlekłość materialnoprawną) | str. 115
2.2.6. Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w kodeksie postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (skarga na bezczynność lub przewlekłość procesową) | str. 119
2.2.7. Skarga na akty prawa miejscowego | str. 122
2.2.8. Skarga na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a.) | str. 123
2.2.9. Skarga na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 2 pkt 7 p.p.s.a.) | str. 123
2.2.10. Skarga na podstawie przepisów ustaw szczególnych | str. 124
2.2.11. Skarga na niewykonanie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 125
2.3. Względność rozgraniczenia drogi przed sądem administracyjnym od drogi przed sądem powszechnym | str. 126
2.3.1. Odrzucenie pozwu przez sąd powszechny | str. 126
2.3.2. Prawomocność orzeczenia sądu powszechnego | str. 127
2.4. Dopuszczalność wyboru drogi postępowania sądowego | str. 127
2.5. Ograniczenie kompetencji sądów administracyjnych | str. 128
3. Właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego w systemie ustrojowym sądownictwa administracyjnego | str. 129
3.1. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego a właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 129
3.2. Właściwość ustawowa wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 132
3.2.1. Właściwość rzeczowa wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 132
3.2.2. Właściwość miejscowa wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 132
3.2.3. Badanie właściwości i przekazanie sprawy sądowoadministracyjnej innemu właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu | str. 135
3.3. Właściwość delegacyjna wojewódzkich sądów administracyjnych | str. 135

Rozdział V
Skład sądu i wyłączenie sędziego sądu administracyjnego
| str. 137
1. Uwagi ogólne | str. 137
2. Skład sądu administracyjnego | str. 138
2.1. Skład wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 138
2.2. Skład Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 141
3. Wyłączenie sędziego sądu administracyjnego | str. 143

Rozdział VI
Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego
| str. 147
1. Czynności wojewódzkiego sądu administracyjnego związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego | str. 147
1.1. Wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 148
1.2. Rozpoznanie wniosku o ukaranie grzywną za nieprzekazanie skargi a dopuszczalność postępowania sądowoadministracyjnego | str. 149
1.3. Nieprzekazanie skargi a dopuszczalność postępowania sądowoadministracyjnego | str. 150
1.4. Brak akt sprawy i odpowiedzi na skargę a dopuszczalność postępowania sądowoadministracyjnego | str. 151
2. Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowoadministracyjnego | str. 151
2.1. Przesłanki merytoryczne dopuszczalności postępowania sądowoadministracyjnego | str. 151
2.1.1. Właściwość sądu administracyjnego | str. 152
2.1.2. Brak zawisłości sprawy pomiędzy stronami, brak prawomocnego osądzenia | str. 153
2.1.3. Legitymacja do wniesienia skargi do sądu administracyjnego | str. 155
2.1.3.1. Legitymacja do wniesienia skargi na podstawie ochrony interesu prawnego | str. 155
2.1.3.2. Legitymacja do wniesienia skargi oparta na ochronie interesu publicznego | str. 157
2.1.3.3. Legitymacja do wniesienia skargi na podstawie ochrony interesu społecznego | str. 158
2.1.3.4. Legitymacja do wniesienia skargi na podstawie innych ustaw | str. 159
2.1.4. Zdolność sądowa stron oraz zdolność procesowa strony skarżącej. Reprezentacja stron | str. 159
2.1.4.1. Reprezentacja stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 161
2.1.4.2. Przedstawicielstwo strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 161
2.1.4.3. Pełnomocnictwo procesowe | str. 163
2.1.5. Wykorzystanie środków ochrony prawnej na drodze administracyjnej | str. 167
2.1.5.1. Wykorzystanie środków ochrony prawnej jako przesłanka dopuszczalności wniesienia skargi na akty podjęte w postępowaniu administracyjnym (podatkowym) | str. 167
2.1.5.2. Wyczerpanie środków ochrony prawnej jako przesłanka dopuszczalności wniesienia skargi na akty w zakresie nieobjętym drogą postępowania administracyjnego | str. 169
2.2. Przesłanki formalne dopuszczalności postępowania sądowoadministracyjnego | str. 170
2.2.1. Treść i forma skargi do sądu administracyjnego | str. 170
2.2.1.1. Forma skargi | str. 173
2.2.1.2. Termin do wniesienia skargi | str. 173
2.2.1.3. Tryb wniesienia skargi | str. 175
2.2.1.4. Wpis od skargi do sądu administracyjnego | str. 175
2.2.2. Odpisy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 176
3. Czynności przewodniczącego wydziału | str. 177
4. Czynności sędziego | str. 179
5. Odrzucenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 180
5.1. Podstawy prawne odrzucenia skargi | str. 180
5.2. Forma prowadzenia postępowania wstępnego | str. 182
5.3. Forma odrzucenia skargi | str. 183
6. Rozpoznanie wniosków w postępowaniu wstępnym | str. 183
6.1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy | str. 183
6.1.1. Rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy | str. 183
6.1.2. Wygaśnięcie prawa pomocy, cofnięcie prawa pomocy | str. 188
6.2. Wniosek o przywrócenie terminu | str. 189
6.3. Wniosek o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności | str. 191
6.4. Wniosek o wyłączenie sędziego | str. 194
6.5. Wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 194
6.6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego | str. 194
6.6.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym osoby broniącej interesu prawnego | str. 195
6.6.2. Wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 197

Rozdział VII
Przygotowanie rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej
| str. 199
1. Czynności przygotowania akt sprawy | str. 199
2. Połączenie rozpoznania spraw sądowoadministracyjnych | str. 201
2.1. Obligatoryjne połączenie spraw sądowoadministracyjnych | str. 201
2.2. Fakultatywne połączenie spraw sądowoadministracyjnych | str. 202
3. Rozłączenie spraw sądowoadministracyjnych | str. 203
4. Czynności wobec stron i uczestników postępowania w stadium przygotowania rozpoznania sprawy | str. 204
4.1. Ustalenie zakresu podmiotowego postępowania sądowoadministracyjnego | str. 204
4.1.1. Strony postępowania sądowoadministracyjnego | str. 204
4.1.2. Uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego | str. 206
4.2. Doręczanie pism | str. 207
4.2.1. Zasada oficjalności doręczeń | str. 208
4.2.2. Doręczenie właściwe | str. 210
4.2.3. Doręczenie zastępcze | str. 211
4.2.4. Czas i miejsce doręczeń | str. 213
4.2.5. Potwierdzenie doręczenia | str. 213
4.2.6. Kontrola doręczenia pisma | str. 213
5. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 214
5.1. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego z mocy prawa | str. 215
5.2. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego z urzędu | str. 215
5.2.1. Obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 215
5.2.2. Fakultatywne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 216
5.3. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na wniosek | str. 217
5.4. Skutki prawne zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego | str. 218
5.5. Podjęcie zawieszonego postępowania sądowoadministracyjnego | str. 218
5.6. Forma orzeczenia w przedmiocie zawieszenia postępowania | str. 219
6. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 220
6.1. Podstawy umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego | str. 220
6.2. Forma umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego. Forma posiedzenia sądowego | str. 222
7. Postępowanie mediacyjne | str. 222
8. Kwalifikacja trybu rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej | str. 223
9. Tryb uproszczony postępowania sądowoadministracyjnego | str. 223
10. Wyznaczenie rozprawy | str. 225

Rozdział VIII
Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej. Rozprawa
| str. 226
1. Zakres rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej | str. 226
1.1. Granice rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej | str. 227
1.1.1. Granice rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej skarg na decyzje administracyjne | str. 229
1.1.2. Granice rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej na postanowienia | str. 232
1.1.3. Granice rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej w innych rodzajach skarg | str. 232
2. Podstawy rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej | str. 233
2.1. Podstawa prawna rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej | str. 233
2.1.1. Podstawa prawna ustalenia zdolności prawnej organu wykonującego administrację publiczną | str. 235
2.1.2. Podstawa prawna ustalenia zgodnego z prawem stosowania przepisów prawa | str. 236
2.1.3. Wyjątek od rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej na podstawie prawnej obowiązującej w dniu wykonywania administracji publicznej | str. 240
2.1.3.1. Konsekwencje prawne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności aktu normatywnego | str. 240
2.1.3.2. Konsekwencje prawne orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 243
2.1.3.3. Znaczenie prawne uchwał NSA dla wykładni przepisów prawa przez sąd administracyjny | str. 244
2.2. Podstawa faktyczna rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej | str. 245
2.2.1. Ustalenie stanu faktycznego na podstawie akt sprawy | str. 245
2.2.2. Dopuszczalność dowodów w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 246
3. Narada wstępna | str. 248
4. Rozprawa | str. 249
4.1. Jawność rozprawy | str. 249
4.2. Przebieg rozprawy | str. 250
4.2.1. Kolejność rozpraw na posiedzeniu sądowym | str. 250
4.2.2. Rozpoczęcie rozprawy | str. 251
4.2.2.1. Odroczenie rozprawy | str. 252
4.2.3. Czynności w trakcie rozprawy | str. 253
4.2.3.1. Policja sesyjna | str. 254
4.2.4. Protokół z rozprawy | str. 255
4.2.4.1. Zasada pisemności: obowiązek sporządzenia protokołu | str. 255
4.2.4.2. Wymagania formalne i materialne protokołu | str. 255
4.2.4.3. Spisanie protokołu | str. 256
4.2.4.4. Kontrola spisanego protokołu. Skreślenia i poprawki w protokole | str. 257
4.2.5. Zamknięcie rozprawy. Dopuszczalność otwarcia zamkniętej rozprawy | str. 257
4.3. Narada. Zdanie odrębne | str. 258

Rozdział IX
Wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego
| str. 260
1. Charakter kompetencji judykacyjnej sądów administracyjnych | str. 260
2. Rodzaje wyroków. Środki stosowane przez sąd administracyjny | str. 260
2.1. Wyroki w sprawach skarg na decyzje i postanowienia. Środki stosowane przez sąd administracyjny wobec zaskarżonej decyzji administracyjnej i postanowienia | str. 262
2.1.1. Stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) | str. 263
2.1.2. Uchylenie decyzji lub postanowienia (art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a.) | str. 268
2.1.2.1. Uchylenie decyzji lub postanowienia na podstawie naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.) | str. 269
2.1.2.2. Uchylenie decyzji lub postanowienia na podstawie kwalifikowanego naruszenia prawa procesowego dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a.) | str. 270
2.1.2.3. Uchylenie decyzji na podstawie innych naruszeń przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.) | str. 281
2.1.3. Stwierdzenie wydania decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach (art. 145 § 1 pkt 3 p.p.s.a.) | str. 282
2.1.4. Wyrok w sprawie skarg na decyzje i postanowienie łączący zastosowanie środków wobec zaskarżonej decyzji i postanowienia z przesądzeniem bytu postępowania administracyjnego | str. 285
2.1.5. Wyrok zobowiązujący do wydania decyzji lub postanowienia w określonym terminie ze wskazaniem sposobu załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcia | str. 285
2.2. Wyroki w sprawach skarg na inne niż decyzje i postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane w indywidualnych sprawach (art. 146 p.p.s.a.) | str. 286
2.3. Wyroki w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, niebędące aktami prawa miejscowego podejmowanymi w sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 147 § 1 p.p.s.a.) | str. 288
2.4. Wyroki w sprawach skarg na akty nadzoru (art. 148 p.p.s.a.) | str. 291
2.5. Wyroki w sprawie skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 149 p.p.s.a.) | str. 292
2.6. Wyroki w sprawach skarg na akty lub czynności niewymienione w art. 145-148 (art. 150 p.p.s.a.) | str. 295
2.7. Wyroki w sprawie bezczynności lub przewlekłości procesowej | str. 296
2.8. Wyroki w sprawach zaskarżanych na podstawie ustaw szczególnych | str. 296
2.9. Wyroki w sprawach skarg na niewykonanie wyroku | str. 297
2.9.1. Wyroki w sprawach skarg wniesionych na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a. | str. 297
2.9.1.1. Grzywna jako środek stosowany na niewykonanie wyroku | str. 298
2.9.1.2. Wydanie wyroku merytorycznego | str. 298
2.9.1.3. Przyznanie na rzecz skarżącego sumy pieniężnej | str. 299
2.9.2. Wyroki w sprawie skarg na podstawie art. 145a § 3 p.p.s.a. | str. 299
2.10. Zakaz reformationis in peius jako element konstrukcji środków stosowanych przez sąd administracyjny | str. 300
3. Wydanie wyroku | str. 300
4. Treść i forma wyroku | str. 301
4.1. Sentencja wyroku | str. 301
4.1.1. Rozstrzygnięcie | str. 302
4.1.1.1. Rozstrzygnięcie o zastosowaniu (odmowie zastosowania) środka wobec zaskarżonego działania lub bezczynności | str. 302
4.1.1.2. Rozstrzygnięcie o dopuszczalności wykonania aktu lub czynności | str. 302
4.1.1.3. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania | str. 303
4.2. Podpisy składu orzekającego sentencji wyroku | str. 304
4.3. Uzasadnienie wyroku | str. 306
4.3.1. Obowiązek sporządzenia uzasadnienia wyroku | str. 307
4.3.2. Wymagania co do treści uzasadnienia | str. 308
4.3.2.1. Uzasadnienie faktyczne | str. 308
4.3.2.2. Uzasadnienie prawne | str. 310
4.3.2.3. Wskazania co do dalszego postępowania | str. 311
4.3.2.4. Podpisanie uzasadnienia | str. 311
5. Ogłoszenie i doręczenie wyroku | str. 312
5.1. Obowiązki sądu wobec stron | str. 313
6. Rektyfikacja wyroku | str. 314
6.1. Sprostowanie wyroku | str. 314
6.2. Uzupełnienie wyroku | str. 315
6.2.1. Uzupełnienie wyroku co do całości skargi | str. 315
6.2.2. Uzupełnienie wyroku o dodatkowe orzeczenie | str. 316
6.3. Wykładnia wyroku | str. 317
7. Prawomocność wyroku | str. 317
8. Powaga rzeczy osądzonej | str. 318
9. Czynności sądu po wydaniu wyroku | str. 319

Rozdział X
Postanowienia sądu administracyjnego
| str. 321
1. Zakres dopuszczalności orzekania w formie postanowienia. Rodzaje | str. 321
2. Postanowienie sygnalizacyjne | str. 322
3. Forma, struktura postanowień. Doręczenie i ogłoszenie postanowień | str. 322
4. Moc postanowień. Prawomocność postanowień | str. 323
5. Zarządzenia | str. 324

Rozdział XI
Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych
| str. 326
1. System środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 326
2. Skarga kasacyjna | str. 327
2.1. Przedmiot zaskarżenia i podstawy skargi kasacyjnej | str. 327
2.2. Legitymacja do złożenia skargi kasacyjnej | str. 331
2.2.1. Przymus zastępstwa | str. 332
2.3. Wymagania skargi kasacyjnej | str. 333
2.3.1. Wymagania co do treści | str. 333
2.3.2. Termin do złożenia skargi kasacyjnej | str. 334
2.3.3. Tryb wniesienia skargi kasacyjnej | str. 335
2.3.4. Wpis od skargi kasacyjnej | str. 335
2.4. Odpowiedź na skargę kasacyjną | str. 335
3. Postępowanie kasacyjne | str. 336
3.1. Postępowanie wstępne | str. 336
3.1.1. Postępowanie wstępne przed wojewódzkim sądem administracyjnym | str. 336
3.1.2. Postępowanie wstępne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym | str. 339
3.2. Postępowanie rozpoznawcze przed Naczelnym Sądem Administracyjnym | str. 340
3.2.1. Tryb rozpoznania skargi kasacyjnej. Wyznaczenie składu orzekającego. Termin rozprawy | str. 340
3.2.2. Granice rozpoznania sprawy w postępowaniu kasacyjnym | str. 341
3.2.3. Przygotowanie rozpoznania sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny | str. 342
3.2.4. Rozprawa | str. 342
3.2.5. Narada | str. 343
3.2.6. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 344
3.2.6.1. Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 344
3.2.6.2. Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 346
3.2.7. Regulacja postępowania kasacyjnego | str. 346
4. Zażalenia | str. 347

Rozdział XII
Obalanie prawomocnych orzeczeń
| str. 349
1. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 349
2. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego | str. 353

Rozdział XIII
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
| str. 356

Rozdział XIV
Postępowanie w sprawie zaginięcia lub zniszczenia akt
| str. 360

Rozdział XV
Gwarancje realizacji prawa do szybkiego rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej
| str. 362
1. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 362
2. Gwarancje prewencyjne w regulacji postępowania sądowoadministracyjnego | str. 362
3. Gwarancje represyjne | str. 363

Literatura | str. 367

Orzecznictwo | str. 371

Akty prawne | str. 373
Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska