Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków - Ignaczewski, Skiepko
Hot Deal

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków

Ignaczewski Jacek, Skiepko Krystyna

Produkt: niedostępny

Nr wydania: 2

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 548

Format: A5 (148 × 210 mm)

Język: polski

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-264-9220-4

Stan prawny: 1 września 2015 r.

Opis publikacji

Publikacja komentuje w sposób kompleksowy sprawę o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, co stanowi niewątpliwe novum na dotychczasowym rynku wydawniczym. Autorka porusza się cały czas równolegle na obu płaszczyznach: prawa materialnego i procesowego, wyjaśniając czytelnikowi nie tylko poszczególne przepisy z komentowanej materii, ale co ciekawe, przedstawiając analizowane kwestie bądź to na przykładach, bądź na konkretnych orzeczeniach Sądu Najwyższego. Dopełnieniem całości są wzory pism i wniosków oraz orzeczeń sądowych. Podstawowym walorem książki jest przyjęta konwencja komentowania spraw, a nie przepisów, co umożliwia przedstawienie biegu postępowania sądowego w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu.

W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
  1. W jaki sposób dokonywany jest umowny podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności małżeńskiej?
  2. Jakie są wymogi formalne wniosku o podział majątku wspólnego?
  3. Jakie są rodzaje postępowań sądowych, w ramach których możliwy jest podział majątku wspólnego małżonków?
  4. Jak ustalić wartość przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego, np. wartość nieruchomości obciążonej hipoteką?
  5. Jak prawidłowo ustalić, które z przedmiotów majątkowych wskazywanych przez uczestników postępowania o podział majątku wspólnego wchodzą w skład majtku wspólnego uczestników, a które w skład ich majątków osobistych?
Do kogo komentarz jest adresowany?

Publikacja kierowana jest przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych i sędziów zajmujących się problematyką spraw cywilnych, a w szczególności specjalizujących się w sprawach z zakresu podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Będzie przydatna także dla aplikantów powyższych zawodów oraz notariuszy.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 15

Słowo wstępne | str. 19

Wprowadzenie | str. 21

CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego | str. 31

CZĘŚĆ DRUGA. Sądowy podział majątku wspólnego | str. 37

Rozdział I. Rodzaje postępowań sądowych, w ramach których możliwe jest dokonanie podziału majątku wspólnego - uwagi ogólne | str. 39

1. Postępowanie o podział majątku wspólnego (art. 566 i 567 k.p.c.) | str. 39
2. Postępowanie o dział spadku bądź zniesienie współwłasności (art. 689 k.p.c.) | str. 39
3. Postępowanie o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa (art. 58 § 3, art. 613 § 1 i art. 21 k.r.o.) | str. 40
4. Zawezwanie do próby ugodowej (art. 185 § 1 k.p.c.) | str. 41
4.1. Wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej | str. 45
5. Zapis na sąd polubowny (art. 1157 k.p.c.) | str. 46

Rozdział II. Sądowy podział majątku wspólnego dokonywany w trybie postępowania nieprocesowego | str. 47

1. Uwagi ogólne | str. 47
2. Właściwość sądu | str. 48
3. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku | str. 50
4. Uczestnicy postępowania o podział majątku wspólnego | str. 52
5. Wymogi formalne wniosku o podział majątku wspólnego | str. 56
5.1. Wzór wniosku o podział majątku wspólnego | str. 61

Rozdział III. Postępowanie w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 65

1. Uwagi ogólne | str. 65
2. Ustalanie składu i wartości majątku wspólnego | str. 79
2.1. Uwagi ogólne | str. 79
2.2. Składniki majątku wspólnego | str. 100
2.2.1. Uwagi ogólne | str. 100
2.2.1.1. Wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków | str. 109
2.2.1.2. Dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków | str. 111
2.2.1.3. Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków | str. 113
2.2.1.4. Kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 40a u.s.u.s. | str. 118
2.2.1.5. Spółdzielcze prawo do lokalu | str. 120
2.2.1.6. Prawo własności domu | str. 128
2.2.1.7. Prawo najmu | str. 130
2.2.1.8. Ekspektatywa | str. 135
2.2.1.9. Przedmioty uzyskane z przestępstwa | str. 138
2.2.1.10. Gospodarstwo rolne przekazane następcy | str. 141
2.2.1.11. Nieruchomość nabyta na podstawie art. 1 ust. 1 u.u.w. 150
2.2.1.12. Rzeczy nabyte przez zasiedzenie | str. 155
2.2.1.13. Akcje pracownicze | str. 160
2.2.1.14. Akcje i udziały w spółkach | str. 164
2.2.1.15. Wkład do spółki ze środków z majątku wspólnego | str. 169
2.2.1.16. Składniki majątkowe, których skuteczność nabycia zależy od dodatkowych wymogów | str. 171
2.2.1.17. Posiadanie | str. 175
2.2.1.18. Przynależność poszczególnych składników do majątku wspólnego a oświadczenia małżonków zawarte w umowie ich nabycia | str. 175
2.2.1.19. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego | str. 179
2.2.1.20. Przynależność składników majątkowych przesuniętych wolą małżonków z majątku wspólnego do majątku osobistego jednego z nich | str. 181
2.2.1.21. Roszczenie z art. 231 k.c. - budowa na cudzym gruncie | str. 186
2.2.1.22. Wierzytelności i inne prawa majątkowe (prawo do kwatery stałej, odprawy mieszkaniowej i inne) | str. 188
2.2.2. Przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku osobistego małżonka | str. 197
2.2.2.1. Przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (art. 33 pkt 1 k.r.o.) | str. 200
2.2.2.2. Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 k.r.o.) | str. 200
2.2.2.3. Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (art. 33 pkt 3 k.r.o.) | str. 205
2.2.2.4. Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (art. 33 pkt 4 k.r.o.) | str. 207
2.2.2.5. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (art. 33 pkt 5 k.r.o.) | str. 209
2.2.2.6. Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 33 pkt 6 k.r.o.) | str. 211
2.2.2.7. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków (art. 33 pkt 7 k.r.o.) | str. 215
2.2.2.8. Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (art. 33 pkt 8 k.r.o.) | str. 216
2.2.2.9. Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy (art. 33 pkt 9 k.r.o.) | str. 218
2.2.2.10. Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego (art. 33 pkt 10 k.r.o.) | str. 218
2.3. Ustalanie wartości przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego | str. 227
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 227
2.3.2. Wartość nieruchomości obciążonej hipoteką | str. 228
2.3.3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu | str. 235
2.3.3.1. Możliwość podwyższenia lub obniżenia wartości stosownie do szczególnych okoliczności występujących w danej sprawie | str. 242
2.3.4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | str. 246
2.3.5. Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 247
2.3.6. Własność nieruchomości | str. 248
2.3.7. Nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków w postaci wspólnej budowy domu | str. 249
2.3.8. Użytkowanie wieczyste | str. 250
2.3.9. Prawo najmu | str. 250
2.3.10. Wkład do spółki | str. 254
2.3.11. Nakład na rzecz osoby trzeciej | str. 256
2.3.12. Zbiór rzeczy | str. 257
3. Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym | str. 258
3.1. Uwagi ogólne | str. 258
3.2. Przesłanki ustalenia nierównych udziałów | str. 260
3.2.1. Zgłoszenie żądania | str. 260
3.2.2. "Ważne powody" w rozumieniu art. 43 § 2 k.r.o. | str. 261
3.2.3. Stopień przyczyniania się małżonków do powstania majątku wspólnego | str. 263
3.3. Tryb postępowania | str. 272
3.4. Skutki prawne ustalenia nierownych udziałów | str. 277
3.5. Swoboda małżonków w ustalaniu wielkości ich udziałów w majątku wspólnym | str. 279
4. Sposób podziału majątku wspólnego | str. 281
4.1. Uwagi ogólne | str. 281
4.2. Podział fizyczny | str. 289
4.2.1. Uwagi ogólne | str. 289
4.2.1.1. Podział sprzeczny z przepisami ustawy | str. 291
4.2.1.2. Zgodność podziału fizycznego ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy | str. 301
4.2.1.3. Istotna zmiana rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości jako dalsze negatywne przesłanki podziału fizycznego | str. 315
4.2.2. Sposoby podziału fizycznego nieruchomości | str. 317
4.2.2.1. Uwagi ogólne | str. 317
4.2.2.2. Podział budynku | str. 319
4.2.2.3. Ustanowienie odrębnej własności lokalu | str. 322
4.2.2.4. Zniesienie odrębnej własności lokali i podział fizyczny budynku, w którym tę własność ustanowiono | str. 334
4.2.3. Podział fizyczny zbioru rzeczy | str. 337
4.3. Przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedaż rzeczy | str. 338
4.4. Reguły dotyczące zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego | str. 363
4.5. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego | str. 369
4.6. Wzory postanowień | str. 371
4.6.1. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez podział fizyczny nieruchomości składającej się z kilku działek | str. 371
4.6.2. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez podział fizyczny nieruchomości na kilka nowo tworzonych działek | str. 372
4.6.3. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez podział fizyczny i ustanowienie odrębnej własności lokali | str. 374
4.6.4. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez podział fizyczny nieruchomości wraz z podziałem pionowym budynku | str. 376
4.6.5. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez zniesienie odrębnej własności lokali i podział fizyczny nieruchomości | str. 378
4.6.6. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez przyznanie rzeczy jednemu z małżonków | str. 381
4.6.7. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez przyznanie rzeczy obojgu małżonkom | str. 383
4.6.8. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez zarządzenie sprzedaży rzeczy | str. 385
5. Spłaty i dopłaty | str. 386
5.1. Uwagi ogólne | str. 386
5.2. Termin i sposób uiszczenia spłaty lub dopłaty | str. 389
5.3. Wysokość i termin uiszczenia odsetek | str. 393
5.4. Sposób zabezpieczenia | str. 400
5.5. Odroczenie terminu zapłaty rat już wymagalnych | str. 402
5.5.1. Wzór wniosku o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty (dopłaty) | str. 403
5.6. Możliwość sądowej waloryzacji zasądzonej spłaty lub dopłaty | str. 404
5.7. Możliwość obniżenia spłat i dopłat zasądzonych w sprawie o podział majątku wspólnego z powołaniem się na art. 5 k.c. | str. 407
6. Żądania i roszczenia podlegające rozpoznaniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego | str. 411
6.1. Roszczenia z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty każdego z małżonków oraz z tytułu wydatków i nakładów, które każde z małżonków poczyniło ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny | str. 411
6.2. Rozliczenia dokonywane na podstawie art. 45 k.r.o. stosowanego w drodze analogii oraz na podstawie art. 415 k.c. | str. 440
6.3. Roszczenie z tytułu posiadania przedmiotów należących do majątku objętego wspólnością | str. 444
6.4. Roszczenie z tytułu pobranych pożytków i innych przychodów z majątku wspólnego w okresie między ustaniem wspólności a dokonaniem podziału majątku wspólnego | str. 452
6.5. Roszczenie z tytułu spłaconych długów | str. 459
6.6. Roszczenie z art. 231 k.c. | str. 469
6.7. Żądanie rozliczenia nakładów i wydatków dokonanych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego | str. 474

Rozdział IV. Wpływ postępowania o podział majątku wspólnego na inne sprawy majątkowe między małżonkami | str. 477

1. Uwagi ogólne | str. 477
2. Sprawy pozostające poza kognicją sądu orzekającego w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 486

Rozdział V. Orzeczenia merytoryczne wydawane w postępowaniu o podział majątku wspólnego | str. 488

1. Postanowienie częściowe | str. 488
1.1. Wzór postanowienia częściowego 493
2. Postanowienie wstępne | str. 498
3. Postanowienie kończące postępowanie w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 505
3.1. Wzór postanowienia o podziale majątku wspólnego z orzeczeniem o braku uprawnienia do lokalu socjalnego | str. 522
3.2. Wzór postanowienia o podziale majątku wspólnego z orzeczeniem o uprawnieniu do lokalu socjalnego | str. 524
4. Sposób zaskarżenia | str. 526
4.1. Dopuszczalność skargi kasacyjnej | str. 529

Rozdział VI. Skutki zakończenia postępowania o podział majątku wspólnego | str. 531

1. Uwagi ogólne | str. 531
2. Prekluzja z art. 618 § 3 k.p.c. | str. 532
3. Podział uzupełniający | str. 535

Rozdział VII. Zasady orzekania o kosztach postępowania o podział majątku wspólnego | str. 538
Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska