Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Kodeks pracy. Komentarz - Kazimierz, Eliza

Kodeks pracy. Komentarz

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Twoja cena: 203,15 zł 239,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 10

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 1558

Format: A5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-264-9100-9

Stan prawny: 16 sierpnia 2016 r.W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu pracy wchodzące w życie 1 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 910)

Opis publikacji

Dziesiąte wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2014 r. W szczególności omówiono nowe przepisy dotyczące: umów terminowych o pracę, zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, ochrony rodzicielstwa, obowiązkowej formy pisemnej umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zasad delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Ponadto zwrócono uwagę na nowelizacje kodeksu cywilnego odnoszące się do zmienionego pojęcia odsetek ustawowych, a także do formy czynności prawnej.

Tom I dotyczy ustawy - Kodeks pracy. Poszczególne przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i ilustrowane orzecznictwem Sądu Najwyższego (także niepublikowanym), Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na potrzeby praktyki zamieszczone zostały wzory podstawowych oświadczeń stron stosunku pracy oraz informacje o opodatkowaniu świadczeń pracowniczych. W drugiej części tomu pierwszego znajdują się wybrane akty prawne niezbędne do stosowania przepisów prawa pracy.

Tom II - opracowany w polskiej i angielskiej wersji językowej - przygotowany został w wersji elektronicznej [www.kodeks-pracy-komentarz-wyd-10.wolterskluwer.pl] i jest dostępny po wpisaniu zamieszczonego w tomie pierwszym kodu aktywacyjnego. Obejmuje najważniejsze regulacje obowiązującego w Polsce europejskiego prawa pracy. Są to zarówno akty ponadkodeksowe - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011- jak i dyrektywy, które były wzorcem zmian w polskim prawie pracy. Zbiór przepisów zawiera ponadto bogaty wybór orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje pracowników działów HR oraz działaczy związkowych.

Spis treści

TOM IOd autorów | str. 21

Wykaz skrótów | str. 23

Część pierwsza
KomentarzUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) | str. 41

Preambuła. (uchylona) | str. 45
Dział pierwszy. Przepisy ogólne | str. 46
Rozdział I. Przepisy wstępne | str. 46
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy | str. 94
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu | str. 125
Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy | str. 142
Rozdział III. (skreślony) | str. 143
Dział drugi. Stosunek pracy | str. 144
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 144
Rozdział II. Umowa o pracę | str. 193
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę | str. 193
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę | str. 240
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 252
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę | str. 304
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 339
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 367
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 384
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę | str. 389
Rozdział IIa. (uchylony) | str. 399
Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy | str. 400
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę | str. 419
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania | str. 419
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru | str. 439
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania | str. 444
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę | str. 446
Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | str. 449
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą | str. 449
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę | str. 472
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę | str. 486
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy | str. 518
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna | str. 522
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna | str. 528
Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika | str. 531
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy | str. 531
Rozdział II. Obowiązki pracownika | str. 571
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji | str. 578
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników | str. 605
Rozdział IV. Regulamin pracy | str. 623
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia | str. 631
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników | str. 634
Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników | str. 646
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy | str. 646
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi | str. 667
Dział szósty. Czas pracy | str. 678
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 678
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy | str. 685
Rozdział III. Okresy odpoczynku | str. 694
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy | str. 699
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 725
Rozdział VI. Praca w porze nocnej | str. 750
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta | str. 752
Dział siódmy. Urlopy pracownicze | str. 763
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe | str. 763
Rozdział II. Urlopy bezpłatne | str. 802
Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | str. 808
Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych | str. 892
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 892
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego | str. 903
Rozdział III. Dokształcanie | str. 906
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe | str. 907
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia | str. 911
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe | str. 918
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe | str. 920
Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy | str. 921
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy | str. 921
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika | str. 929
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy | str. 936
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne | str. 937
Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia | str. 939
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia | str. 946
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe | str. 960
Rozdział VIII. Szkolenie | str. 982
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze | str. 984
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 987
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 992
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi | str. 997
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy | str. 998
Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy | str. 999
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 999
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy | str. 1045
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy | str. 1063
Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy | str. 1082
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 1082
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze | str. 1083
Rozdział III. Sądy pracy | str. 1086
Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika | str. 1110
(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) | str. 1110
Rozdział II. (uchylony) | str. 1117
Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń | str. 1118
Dział czternasty(A). (uchylony) | str. 1136
Dział piętnasty. Przepisy końcowe | str. 1137

Wzory oświadczeń woli stron stosunku pracy i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy | str. 1157

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie | str. 1158
Kwestionariusz osobowy dla pracownika | str. 1159
Umowa o pracę | str. 1160
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 1161
Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia | str. 1162
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę | str. 1163
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 1165
Świadectwo pracy | str. 1166

Ustawy nowelizujące kodeks pracy | str. 1170

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw | str. 1170
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw | str. 1180
Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw | str. 1183
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw | str. 1186
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 1188
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy | str. 1189
Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw | str. 1190
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy | str. 1194
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw | str. 1196
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw | str. 1199

Część druga
Ustawy towarzyszące z orzecznictwemKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. | str. 1205
Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych | str. 1225
Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych | str. 1228
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych | str. 1231
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców | str. 1291
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych | str. 1298
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego | str. 1316
Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy | str. 1338
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników | str. 1366
Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy | str. 1385
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy | str. 1407
Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str. 1443
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych | str. 1446
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę | str. 1463
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych | str. 1472
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | str. 1484
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji | str. 1492
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy | str. 1504
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług | str. 1529

Indeks rzeczowy | str. 1551

TOM IISłowo wstępne | str. 21

Wykaz skrótów | str. 23

Część trzecia
Europejskie prawo pracyTraktat o Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana | str. 41
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana | str. 45

Swoboda przepływu pracowników | str. 59
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana | str. 59
Traktat o Przystąpieniu | str. 87
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii | str. 101
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzindo swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (2004/38/WE) | str. 139
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników | str. 207
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (96/71/WE) | str. 237
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporządzenie w sprawie IMI") | str. 265

Równość traktowania kobiet i mężczyzn | str. 341
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana | str. 341
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (2006/54/WE) | str. 357
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (2010/41/UE) | str. 447

Równe traktowanie pracowników | str. 473
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana | str. 473
Dyrektywa Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (2000/43/WE) | str. 477
Dyrektywa Rady z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2000/78/WE) | str. 503

Praca w niepełnym wymiarze | str. 569
Dyrektywa Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (97/81/WE) | str. 569

Praca na czas określony | str. 605
Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (99/70/WE) | str. 605

Praca tymczasowa | str. 653
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (2008/104/WE) | str. 653

Informacja i konsultacja pracowników | str. 681
Dyrektywa Rady z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) | str. 681
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (2002/14/WE) | str. 701

Zmiana pracodawcy | str. 727
Dyrektywa Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (2001/23/WE) | str. 727

Zwolnienia grupowe | str. 775
Dyrektywa Rady z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (98/59/WE) | str. 775

Niewypłacalność pracodawcy | str. 813
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (2008/94/WE) | str. 813

Czas pracy i urlop wypoczynkowy | str. 845
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (2003/88/WE) | str. 845

Ochrona macierzyństwa | str. 909
Dyrektywa Rady z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (92/85/EWG) | str. 909

Urlop rodzicielski | str. 939
Dyrektywa Rady z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE (2010/18/UE) | str. 939

Młodzi pracownicy | str. 975
Dyrektywa Rady z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (94/33/WE) | str. 975

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników | str. 1009
Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) | str. 1009

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej | str. 1051
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej | str. 1051
PROTOKÓŁ (nr 30) do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa | str. 1083

Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska