Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II - Eichstaedt, Augustyniak, Świecki, Kurowski
Hot Deal

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II

Eichstaedt Krzysztof, Augustyniak Barbara, Świecki Dariusz, Kurowski Michał

Twoja cena: 233,40 zł 389,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 2

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: Tom I 1460 / Tom II 1340

Format: B5 (176 x 250 mm)

Język: polski

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-264-9345-4

Stan prawny: 1 października 2015 r.

Opis publikacji

Reforma procedury karnej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r., wprowadza liczne zmiany o różnym charakterze, tworząc nową rzeczywistość procesową, w której nie jest łatwo się poruszać. Drugie wydanie cieszącego się uznaniem Czytelników Komentarza ma na celu pomóc w interpretacji nowych przepisów. Autorzy podjęli się trudnego zadania z uwagi na niewielki jeszcze dorobek piśmiennictwa, a także brak wypowiedzi judykatury.

Komentarz pełni przede wszystkim funkcję przewodnika po tekście ustawy:
 • proporcjonalnie do charakteru wprowadzonych zmian dokonano analizy poszczególnych znowelizowanych przepisów wskazując na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne oraz przedstawiając propozycje ich rozwiązania;
 • wykorzystano dotychczasowy dorobek piśmiennictwa prawniczego, w tym wypowiedzi odnoszące się już do przepisów obowiązujących od 1 lipca. 2015 r.
 • starano się wszechstronnie, acz w syntetyczny sposób przedstawić poglądy doktryny, a także zaprezentować stanowisko jej przedstawicieli w kwestiach spornych;
 • zebrano dorobek judykatury: w szerokim zakresie cytowane jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, ale z krytyczną refleksją, gdy wypowiadane poglądy budzą wątpliwości;
 • dokonano selektywnego doboru orzecznictwa, w tym także pod kątem jego aktualności na gruncie przepisów obowiązujących od 1 lipca 2015 r. - wybrano orzeczenia najistotniejsze, zwłaszcza o charakterze precedensowym, gdy przedstawiony pogląd ma znaczenie dla praktyki.
 • przy komentowaniu poszczególnych przepisów starano się pokazać wzajemne powiązania i zależności, aby całościowo przedstawić poszczególne instytucje procesowe.
 • W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy.

  W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
  1. Jak rozstrzygać rozmaite wątpliwości interpretacyjne, jakie się pojawią po wejściu w życie tzw. dużej noweli do kpk po 1 lipca 2015 r.
  2. Jakie są zasady dostępu do akt obrońcy i pełnomocnika po zmianach?
  3. Jakie są możliwości przeprowadzania dowodów na rozprawie głównej po zmianach?
  4. Jakie są granice apelacji obrońcy i pełnomocnika po zmianach?
  5. Czy można korzystać z dowodów zdobytych za pomocą czynu zabronionego?
  6. Jak zaskarżyć decyzję o odmowie wyznaczenia obrońcy i pełnomocnika z urzędu?
  Komentarz obejmuje stan prawny na 1 października 2015 r. i uwzględnia nie tylko tzw. wielką nowelizację Kodeksu postępowania karnego wprowadzoną przez ustawę z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247), ale także:
  • ustawę z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., Nr 396);
  • ustawę z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2015 r., poz. 1185), która weszła w życie z dniem 1 września 2015 r. - wprowadzającą możliwość zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy;
  • ustawę z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2015 r., poz. 1186), która weszła w życie z dniem 17 września 2015 r. - zmiany te wprowadzają zaskarżalność decyzji o odmowie wyznaczenia obrońcy i pełnomocnika z urzędu.
  • Do kogo komentarz jest adresowany?

   Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków prawa, czyli sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Stanowi też źródło wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych.

Spis treści

TOM I


Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz..U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) | str. 17

Dział I. Przepisy wstępne | str. 19

Dział II. Sąd | str. 165
Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 165
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 230

Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny | str. 266
Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str. 266
Rozdział 4. Pokrzywdzony | str. 285
Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str. 304
Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str. 322
Rozdział 7. (uchylony) | str. 333
Rozdział 8. Oskarżony | str. 333
Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str. 375
Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str. 397

Dział IV. Czynności procesowe | str. 403
Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 403
Rozdział 12. Narada i głosowanie | str. 443
Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str. 455
Rozdział 14. Terminy | str. 471
Rozdział 15. Doręczenia | str. 487
Rozdział 16. Protokoły | str. 505
Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 531
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str. 544

Dział V. Dowody | str. 554
Rozdział 19. Przepisy ogólne | str. 554
Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego | str. 604
Rozdział 21. Świadkowie | str. 611
Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str. 665
Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str. 700
Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str. 710
Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str. 720
Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 751

Dział VI. Środki przymusu | str. 773
Rozdział 27. Zatrzymanie | str. 773
Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str. 798
Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 916
Rozdział 30. List żelazny | str. 922
Rozdział 31. Kary porządkowe | str. 933
Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str. 952

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze | str. 972
Rozdział 33. Przepisy ogólne | str. 972
Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str. 997
Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str. 1021
Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str. 1050
Rozdział 36a. Dochodzenie | str. 1070
Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 1092
Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 1110
Rozdział 39. Akt oskarżenia | str. 1123

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 1150
Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 1150
Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 1182
Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str. 1204
Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str. 1226
Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 1276
Rozdział 45. Przewód sądowy | str. 1284
Rozdział 46. Głosy stron | str. 1409
Rozdział 47. Wyrokowanie | str. 1413
TOM II


Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz..U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) | str. 15

Dział IX. Postępowanie odwoławcze | str. 17
Rozdział 48. Przepisy ogólne | str. 17
Rozdział 49. Apelacja | str. 204
Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw | str. 296

Dział X. Postępowania szczególne | str. 326
Rozdział 51. (uchylony) | str. 326
Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 326
Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str. 357
Rozdział 54. (skreślony) | str. 377
Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str. 377

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 415
Rozdział 55. Kasacja | str. 415
Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str. 508

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 565
Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 565
Rozdział 58. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu | str. 578
Rozdział 59. Ułaskawienie | str. 623
Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej | str. 642

Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych | str. 687
Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych | str. 688
Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych | str. 704
Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 737
Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 748
Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str. 775
Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów | str. 794
Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str. 811
Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 835
Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 870
Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego | str. 936
Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str. 945
Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 961
Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str. 991
Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym | str. 1001
Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 1016
Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 1026
Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str. 1042
Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 1056
Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 1075
Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str. 1102
Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str. 1115
Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 1137
Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 1145
Rozdział 67. Przepisy końcowe | str. 1157

Dział XIV. Koszty procesu | str. 1166
Rozdział 68. Przepisy ogólne | str. 1166
Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 1209
Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str. 1217
Rozdział 71. (uchylony) | str. 1249

Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych | str. 1250
Rozdział 72. Przepisy ogólne | str. 1250
Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze | str. 1285
Rozdział 74. Postępowanie przed sądem | str. 1291
Rozdział 75. (uchylony) | str. 1298

Skorowidz przedmiotowy | str. 1299
Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska