Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016 - Eichstaedt, Augustyniak, Kurowski, Świecki
Hot Deal

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016

Eichstaedt Krzysztof, Augustyniak Barbara, Kurowski Michał, Świecki Dariusz

Twoja cena: 153,30 zł 219,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 1

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 736

Format: A5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-264-8999-0

Stan prawny: 1 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem artykułów komentowanej ustawy, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Opis publikacji

Pierwszy na rynku kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian Kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r.

Zmiany w Kodeksie postępowania karnego


Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadzona ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 437), która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., modyfikuje model postępowania karnego. Komentarz pełni przede wszystkim funkcję przewodnika po tekście ustawy nowelizacyjnej. Przy komentowaniu poszczególnych zmienionych lub nowych przepisów starano się pokazać wzajemne ich powiązania i zależności, aby całościowo przedstawić poszczególne instytucje procesowe. Nowelizacja z 2016 r. wprowadza zmiany o niejednolitym charakterze - od zmian o mniejszej wadze do zmian zasadniczych:
 • przywraca inkwizycyjność postępowania sądowego; w tym zakresie następuje fundamentalne odejście od reformy procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1 lipca 2015 r.;
 • przywraca reguły przeprowadzania dowodów sprzed 1 lipca 2015 r.; nie stanowi natomiast całkowitego odwrócenia zmian dokonanych poprzednią reformą, gdyż w większości pozostawia uregulowania, które nie odnoszą się do kontradyktoryjnego przeprowadzania dowodów;
 • przywraca instytucje zwrotu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego, a także zobowiązania prokuratora na rozprawie do przedstawienia dowodów;
 • dodaje nowe rozwiązania upraszczające postępowanie sądowe (np. art. 337a k.p.k.);
 • zawiera kontrowersyjne uregulowania dotyczące wykorzystania dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa (art. 168a k.p.k.) lub dowodów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej (art. 168b k.p.k.) lub kontroli procesowej (237a k.p.k.) poza zakresem podmiotowym lub przedmiotowym zgody sądu;
 • wprowadza dotychczas nieznany procedurze karnej środek zaskarżenia w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (rozdział 55a);
 • wprowadza istotne zmiany co do nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie; mniejszym zakresem zmian objęte zostało postępowanie odwoławcze.
 • Przepisy przejściowe


  Aktualną konsekwencją nowelizacji z 2016 r. jest zróżnicowany stan procesowy spraw odnoszących się do zakresu i sposobu stosowania nowych i dotychczasowych przepisów. Zróżnicowany stan prawny pogłębia wątpliwości interpretacyjne. Rozstrzygają je częściowo przepisy przejściowe. Jednak ich interpretacja też może nastręczać trudności, a ponadto nie rozwiązują one wszystkich kwestii mogących pojawić się "w okresie przejściowym", gdy nachodzą na siebie różne stany prawne. Komentarz stara się wyjść naprzeciw tym trudnościom. Wszędzie tam, gdzie dostrzeżono, że mogą pojawić się wątpliwości interpretacyjne, starano się przedstawić rozstrzygnięcie wykładnicze. Oprócz przepisów procesowych dokonano także wykładni poszczególnych przepisów przejściowych ustawy nowelizacyjnej pod kątem stosowania różnych procedur w różnych układach procesowych.

  Przejrzysty układ i nawigacja


  Prezentację nowelizacji z 2016 r. dokonano metodą komentarzową w układzie kodeksowym na kilku poziomach:
  • na początku przedstawiono zakres dokonanych zmian;
  • w dalszej kolejności porównany został stan prawny przed i po nowelizacji;
  • następnie skomentowano zmienione i nowe przepisy;
  • zawarto także odniesienia do przepisów przejściowych w celu ustalenia zakresu stosowanych zmian.
  • Piśmiennictwo i orzecznictwo


   W komentarzu wykorzystano także dotychczasowy dorobek piśmiennictwa i orzecznictwa, który pozostał aktualny po nowelizacji z 2016 r.

   Odbiorcy


   Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków prawa, czyli:
   • sędziów,
   • prokuratorów,
   • adwokatów,
   • radców prawnych,
   • aplikantów zawodów prawniczych,
   • referendarzy,
   • asystentów sędziów.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Część I. Komentarz do zmian w k.p.k. wprowadzonych ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437) | str. 19

Art 2 [Cele kodeksu] | str. 19
Art 5 [Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo] | str. 23
Art 23b (uchylony) | str. 26
Art 30 [Posiedzenie - skład sądu] | str. 28
Art 40a [Wyłączenie sędziego na wniosek strony złożony przed rozpoczęciem przewodu sądowego] | str. 30
Art 41a [Pozostawienie wniosku o wyłączenie sędziego bez rozpoznania] | str. 36
Art 42 [Postępowanie w przedmiocie wyłączenia] | str. 41
Art 46 [Prokurator - udział w rozprawie] | str. 43
Art 47 [Wyłączenie oskarżyciela publicznego] | str. 45
Art 50 [Zakaz kumulacji ról procesowych] | str. 52
Art 55 [Subsydiarny oskarżyciel posiłkowy] | str. 53
Art 71 [Oskarżony, podejrzany - definicje] | str. 63
Art 75 [Obowiązki oskarżonego] | str. 67
Art 78 [Obrońca z urzędu - prawo ubogiego] | str. 71
Art 80a (uchylony) | str. 79
Art 81 [Wyznaczenie obrońcy z urzędu] | str. 80
Art 84 [Zakres udziału obrońcy] | str. 84
Art 87a (uchylony) | str. 93
Art 96 [Posiedzenie - zasady udziału stron] | str. 93
Art 100 [Orzeczenia i zarządzenia - ogłaszanie, doręczanie, pouczanie] | str. 97
Art 106 [Orzeczenia i zarządzenia w postępowaniu przygotowawczym] | str. 104
Art 116 [Forma wniosków lub oświadczeń stron i innych uprawnionych] | str. 108
Art 132 [Doręczenie do rąk adresata, dorosłego domownika, za pomocą faksu] | str. 110
Art 139 [Uznanie pisma za doręczone] | str. 112
Art 141 [Delegacja ustawowa] | str. 113
Art 143 [Czynności protokołowane] | str. 114
Art 147 [Rejestracja obrazu lub dźwięku] | str. 117
Art 148 [Elementy protokołu] | str. 124
Art 148a [Anonimizacja] | str. 125
Art 152 [Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy, posiedzenia lub przekładu zapisu] | str. 136
Art 153 [Tryb sprostowania protokołu] | str. 136
Art 154 [Sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych] | str. 137
Art 156 [Przeglądanie akt sprawy, czynienie odpisów i kserokopii] | str. 143
Art 156a [Udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego] | str. 156
Art 167 [Inicjatywa dowodowa stron w postępowaniu przed sądem] | str. 158
Art 168a [Zakaz przeprowadzania i wykorzystania dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego] | str. 164
Art 168b [Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej] | str. 176
Art 171 [Zasady przeprowadzania przesłuchania] | str. 182
Art 213 [Dane osobowopoznawcze, dane o karalności] | str. 186
Art 229 [ Treść protokołu zatrzymania rzeczy lub przeszukania] | str. 193
Art 230 [Zatwierdzenie zatrzymania, zwrot rzeczy] | str. 195
Art 231 [Złożenie rzeczy do depozytu sądowego] | str. 200
Art 236 [Zażalenie] | str. 207
Art 237 [Warunki zastosowania, organ, podmioty kontrolowane, odtwarzanie zapisów] | str. 209
Art 237a [Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli] | str. 228
Art 237b (uchylony) | str. 230
Art 249a [Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania] | str. 230
Art 250 [Właściwość organów] | str. 233
Art 254 [Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego] | str. 243
Art 258 [Przesłanki szczególne] | str. 247
Art 259 [Odstąpienie, wyłączenie tymczasowego aresztowania] | str. 254
Art 279 [Przesłanki wydania listu gończego] | str. 257
Art 280 [Treść listu gończego, rozpowszechnienie] | str. 259
Art 285 [Kara pieniężna, zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie] | str. 261
Art 287 [Niewypełnienie obowiązków oraz aresztowanie] | str. 263
Art 293 [Właściwość organów, zażalenie] | str. 273
Art 297 [Cel i zakres] | str. 282
Art 300 [Podejrzany - obowiązek pouczenia] | str. 286
Art 304 [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa] | str. 292
Art 306 [Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie śledztwa] | str. 293
Art 311 [Organy prowadzące śledztwo] | str. 295
Art 313 [Postanowienie o przedstawieniu zarzutów] | str. 300
Art 321 [Zakres czynności przy zamknięciu śledztwa] | str. 302
Art 325a [Organy; odpowiednie stosowanie przepisów o śledztwie] | str. 310
Art 325e [Wszczęcie, odmowa wszczęcia, umorzenie, zawieszenie dochodzenia, zażalenie] | str. 312
Art 325i [Ukończenie dochodzenia; termin] | str. 318
Art 328 [Uchylenie postanowienia o umorzeniu przez prokuratora generalnego] | str. 320
Art 332 [Treść] | str. 323
Art 333 [Załączniki i elementy dodatkowe] | str. 325
Art 334 [Czynności związane z wysyłaniem do sądu] | str. 328
Art 335 [Skazanie bez rozprawy - wniosek] | str. 331
Art 336 [Warunkowe umorzenie postępowania - wniosek] | str. 340
Art 337 [Formalna kontrola aktu oskarżenia] | str. 343
Art 337a [Informacje udzielone pokrzywdzonemu na jego wniosek] | str. 349
Art 338 [Doręczenie aktu oskarżenia i jego następstwa] | str. 352
Art 338a [Skazanie bez rozprawy na wniosek oskarżonego] | str. 357
Art 339 [Wyznaczenie posiedzenia; merytoryczna kontrola aktu oskarżenia] | str. 360
Art 342 [Warunkowe umorzenie postępowania - wyrok] | str. 364
Art 343 [Skazanie bez rozprawy - posiedzenie, wyrok, możliwość łagodzenia kary] | str. 367
Art 343a [Posiedzenie w przedmiocie wniosku oskarżonego o skazanie bez rozprawy] | str. 369
Art 344a [Zwrot sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego] | str. 372
Art 344b [Tryb postępowania po uzupełnieniu postępowania przygotowawczego] | str. 379
Art 349 [Posiedzenie organizacyjne] | str. 380
Art 351 [Wyznaczenie składu orzekającego] | str. 383
Art 352 [Dopuszczenie dowodów] | str. 392
Art 353 [Zawiadomienie o rozprawie - termin] | str. 393
Art 354a [Obowiązek wysłuchania przed orzeczeniem środka zabezpieczającego] | str. 398
Art 366 [Kierownicza rola przewodniczącego] | str. 400
Art 367a (uchylony) | str. 402
Art 370 [Sposób przesłuchania, kolejność zadawania pytań] | str. 403
Art 376 [Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego] | str. 409
Art 381 [Rozpoczęcie rozprawy] | str. 415
Art 385 [Zwięzłe przedstawienie zarzutów oskarżenia] | str. 420
Art 387 [Dobrowolne poddanie się karze] | str. 424
Art 389 [Warunki odczytania protokołów wyjaśnień] | str. 430
Art 391 [Warunki odczytania protokołów zeznań] | str. 436
Art 393 [Odczytanie dokumentów urzędowych i prywatnych] | str. 445
Art 393a [Odtwarzanie nagrań] | str. 450
Art 394 [Uznanie za ujawnione] | str. 453
Art 396a [Przerwanie lub odroczenie rozprawy w celu zebrania dodatkowych dowodów przez oskarżyciela publicznego] | str. 454
Art 402 [Prowadzenie rozprawy po przerwie] | str. 462
Art 404a (uchylony) | str. 465
Art 413 [Treść wyroku] | str. 465
Art 418a [Upublicznienie wyroku wydanego poza rozprawą] | str. 470
Art 422 [Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku] | str. 471
Art 424 [Elementy uzasadnienia wyroku] | str. 479
Art 425 [Podmioty uprawnione, zakres, gravamen] | str. 484
Art 426 [Zaskarżanie orzeczeń wydanych w postępowaniu odwoławczym] | str. 487
Art 427 [Elementy środka odwoławczego] | str. 489
Art 433 [Granice rozpoznania środka odwoławczego] | str. 496
Art 434 [Zakaz reformationis in peius] | str. 503
Art 439 [Bezwzględne przyczyny odwoławcze] | str. 509
Art 440 [Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia] | str. 513
Art 444 [Podmioty uprawnione] | str. 516
Art 446 [Osoby sporządzające apelację; odpisy apelacji] | str. 520
Art 447 [Zakres zaskarżenia] | str. 522
Art 448 [Postępowanie międzyinstancyjne] | str. 525
Art 449a [Uzupełnienie uzasadnienia wyroku] | str. 526
Art 450 [Zasady udziału stron w rozprawie] | str. 528
Art 452 [Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym] | str. 531
Art 461 [Odpisy, zawiadomienie osób, których dotyczy postanowienie] | str. 536
Art 464 [Zasady udziału stron w posiedzeniu] | str. 539
Art 502 [Maksymalna kara] | str. 542
Art 517c [Zakres dochodzenia, pouczenia podejrzanego, przesłuchanie podejrzanego przez prokuratora] | str. 544
Art 517d [Wniosek o rozpoznanie sprawy] | str. 547
Art 517h [Sporządzenie uzasadnienia, wniesienie i rozpoznanie apelacji] | str. 555
Art 523 [Podstawy kasacyjne, ograniczenia wnoszenia kasacji] | str. 558
Art 524 [Termin wniesienia kasacji, ograniczenie uwzględnienia kasacji] | str. 563
Art 538 [Skutek uchylenia wyroku] | str. 564
Art 539a [Podstawy skargi do Sądu Najwyższego] | str. 567
Art 539b [Termin wniesienia skargi Wstrzymanie wykonania wyroku] | str. 598
Art 539c [Odpisy skargi] | str. 607
Art 539d [Orzeczenie Sądu Najwyższego w przedmiocie środka zabezpieczającego] | str. 613
Art 539e [Rozpoznanie skargi] | str. 614
Art 539f [Przepisy stosowane do skargi do Sądu Najwyższego] | str. 619
Art 540b [Podstawy: przestępstwo, nowe fakty lub dowody, orzeczenie TK, orzeczenie organu międzynarodowego] | str. 624
Art 542 [Osoby uprawnione do złożenia wniosku; wznowienie z urzędu: podstawy, termin] | str. 630
Art 552 [Podstawy żądania odszkodowania] | str. 632
Art 552a (uchylony) | str. 642
Art 552b (uchylony) | str. 642
Art 553 [Samooskarżenie lub przyczynienie się do niesłusznego orzeczenia] | str. 644
Art 553a [Zaliczenie oskarżonemu okresu niesłusznego stosowania kar, środków karnych, środków zabezpieczających lub środków przymusu] | str. 650
Art 554 [Właściwość i skład sądu; rozprawa] | str. 652
Art 555 [Terminy przedawnienia] | str. 658
Art 558 [Uzupełniające stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego] | str. 664
Art 611u [Wystąpienie o wykonanie kary w państwie UE] | str. 666
Art 611wd [Wystąpienie państwa członkowskiego UE o wykonanie europejskiego nakazu ochrony] | str. 672
Art 618f [Wynagrodzenie biegłego i specjalisty oraz zwrot poniesionych przez nich wydatków] | str. 675
Art 632 [Koszty przy uniewinnieniu lub umorzeniu] | str. 682
Art 632a [Wyjątkowe obciążenie kosztami oskarżonego] | str. 685
Art 672 [Uzasadnienie wyroku] | str. 687

Część II. Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 437) - przepisy przejściowe (wyciąg) | str. 689

Art 20 | str. 689
Art 21 | str. 690
Art 22 | str. 690
Art 23 | str. 694
Art 24 | str. 701
Art 25 | str. 702
Art 26 | str. 715
Art 27 | str. 716
Art 28 | str. 717

Bibliografia | str. 719
Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska