Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz - Małgorzata, Ewa, Małgorzata, Andrzej, Marcin, Piotr
Hot Deal

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Małgorzata Manowska, Ewa Stefańska, Małgorzata Sieńko, Andrzej Adamczuk, Marcin Radwan, Piotr Pruś

Twoja cena: 276,75 zł 369,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 3

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 14681428

Format: B5 (176 x 250 mm)

Język: polski

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-264-8433-9

Stan prawny: 1 września 2015 r. uwzględnia zmiany wchodzące w życie 8 września 2016 r.

Opis publikacji

Z przyjemnością prezentujemy trzecie wydanie popularnego Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego napisanego przez praktyków dla praktyków. Autorzy tego Komentarza rozwiązują problemy, z którymi spotykają się na co dzień w pracy. Wśród nich są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz radca prawny. Uwagi zawarte w komentarzu uwzględniają zatem spojrzenie na stosowanie przepisów regulujących postępowanie cywilne zarówno sędziego, jak i pełnomocnika.

W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
 1. Jak intepretować zmiany mające wpływ na kpc, które zostały uchwalone w 2015 r.?
 2. Czym jest europejskie poświadczenie spadkowe?
 3. Jakie są obecnie możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych?
 4. Jaka jest procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania?
 5. Jak procedować przed wejściem w życie przepisów ustawy z 10 lipca 1015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw?
Trzecie wydanie zostało uzupełnione o zagadnienia i problemy praktyczne, które zgłosili Czytelnicy. Uwzględniono najnowsze liczne zmiany legislacyjne:
 • ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 poz. 978);
 • ustawę z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2015, poz. 957) - dotyczącą zwrotu kosztów w postępowaniu nakazowym;
 • ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2015, poz. 1062) - dotyczącą rezygnacji z obowiązkowego ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania;
 • ustawę z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1311) - dotyczącą zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych;
 • ustawę z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1137) - wprowadzającą instytucję europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, która dotyczy zmiany statusu i usytuowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych i podporządkowania ich sądom okręgowym.
 • Część ujętych w trzecim wydaniu Komentarza zmian musiała zostać omówiona w formie suplementu z uwagi na ich odległy termin wejścia w życie. Dzięki temu książka ma walor intertemporalny, pozwalający praktykom na co dzień stosującym Kodeks postępowania cywilnego porównać różne stany prawne.

  Komentowane zagadnienia mają przede wszystkim oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

  Do kogo komentarz jest adresowany?

  Publikacja jest adresowana do: sędziów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, adwokatów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, komorników oraz aplikantów.

Spis treści

TOM I

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 19

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U..z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) | str. 21

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne | str. 23

Część pierwsza
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE


Księga pierwsza. Proces | str. 63

Tytuł I. Sąd | str. 63

Dział I. Właściwość sądu | str. 63
Przepis wstępny | str. 64
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa | str. 70
Oddział 1. Podstawy właściwości | str. 70
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu | str. 84
Rozdział 2. Właściwość miejscowa | str. 107
Oddział 1. Właściwość ogólna | str. 107
Oddział 2. Właściwość przemienna | str. 113
Oddział 3. Właściwość wyłączna | str. 124
Oddział 4. Przepisy szczególne | str. 133
Dział II. Skład sądu | str. 141
Dział III. Wyłączenie sędziego | str. 147

Tytuł II. Prokurator | str. 171

Tytuł III. Organizacje pozarządowe | str. 181

Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 194

Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | str. 196

Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów | str. 198

Tytuł IV. Strony | str. 200

Dział I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 203
Dział II. Współuczestnictwo w sporze | str. 223
Dział III. Interwencja główna i uboczna | str. 237
Dział IV. Przypozwanie | str. 245
Dział V. Pełnomocnicy procesowi | str. 247

Tytuł V. Koszty procesu | str. 280

Dział I. Zwrot kosztów procesu | str. 280
Dział II. Pomoc prawna z urzędu | str. 304

Tytuł VI. Postępowanie | str. 324

Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych | str. 324
Rozdział 1. Pisma procesowe | str. 326
Rozdział 2. Doręczenia | str. 374
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe | str. 417
Rozdział 4. Terminy | str. 447
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 455
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania | str. 469
Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji | str. 506
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 511
Oddział 1. Mediacja | str. 511
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze | str. 529
Rozdział 2. Pozew | str. 539
Rozdział 3. Rozprawa | str. 590
Dział III. Dowody | str. 660
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów | str. 665
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe | str. 682
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 682
Oddział 2. Dokumenty | str. 693
Oddział 3. Zeznania świadków | str. 713
Oddział 4. Opinia biegłych | str. 729
Oddział 5. Oględziny | str. 744
Oddział 6. Przesłuchanie stron | str. 747
Oddział 7. Inne środki dowodowe | str. 753
Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów | str. 758
Dział IV. Orzeczenia | str. 762
Rozdział 1. Wyroki | str. 766
Oddział 1. Wydanie wyroku | str. 766
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków | str. 796
Oddział 3. Wyroki zaoczne | str. 800
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków | str. 811
Rozdział 1a. Nakazy zapłaty | str. 817
Rozdział 2. Postanowienia sądu | str. 818
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń | str. 828
Dział V. Środki odwoławcze | str. 836
Rozdział 1. Apelacja | str. 841
Rozdział 11. Kasacja | str. 963
Rozdział 2. Zażalenie | str. 963
Dział Va. Skarga kasacyjna | str. 996
Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 1037
Dział VI. Wznowienie postępowania | str. 1047
Dział VII. Rewizja nadzwyczajna | str. 1109
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 1109

Tytuł VII. Postępowania odrębne | str. 1139

Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str. 1142
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1142
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację | str. 1150
Rozdział 3. Inne sprawy | str. 1164
Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 1168
Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 1177
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1178
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 1225
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 1233
Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania | str. 1258
Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji | str. 1262
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1266
Rozdział 2. (uchylony) | str. 1266
Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 1304
Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki | str. 1323
Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty | str. 1331
Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego | str. 1344
Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze | str. 1350
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1352
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe | str. 1352
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze | str. 1391
Dział VI. Postępowanie uproszczone | str. 1400
Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych | str. 1422
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe | str. 1424
Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń | str. 1439
Dział VIII. Postępowania elektroniczne | str. 1451
Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze | str. 1453TOM II

Wykaz skrótów | str. 11

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U..z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) | str. 21

Część pierwsza
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE


Księga druga. Postępowanie nieprocesowe | str. 23

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 26

Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw | str. 79

Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego | str. 79
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu | str. 79
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego | str. 79
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu | str. 88
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu | str. 90
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie | str. 94
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 94
Oddział 2. Doradca tymczasowy | str. 102
Oddział 3. Postępowanie | str. 106
Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli | str. 121
Rozdział 1. Sprawy małżeńskie | str. 121
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze | str. 140
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 140
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 157
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie | str. 169
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki | str. 177
Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką | str. 186
Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem | str. 198
Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli | str. 203
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego | str. 210
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 210
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia | str. 213
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy | str. 218
Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego | str. 218
Oddział 2. Przepadek pojazdów | str. 224
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem | str. 226
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności | str. 234
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu | str. 255
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 259
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego | str. 283
Przepisy wstępne | str. 283
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza | str. 287
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza | str. 287
Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 310
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu | str. 314
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych | str. 319
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego | str. 324
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu | str. 326
Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego | str. 328
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 331
Rozdział 9. Dział spadku | str. 350
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe | str. 362
Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego | str. 364
Dział V. Sprawy depozytowe | str. 371
Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 371
Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu | str. 381
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu | str. 385
Dział VI. Postępowanie rejestrowe | str. 389

Księga trzecia. Sąd polubowny | str. 404

Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 405

Część druga
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE


Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 414

Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych | str. 461

Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia | str. 492

Część trzecia
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE


Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 503

Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności | str. 503
Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności | str. 547
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 586
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty | str. 596
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 598
Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych | str. 600
Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych | str. 603
Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych | str. 607
Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne | str. 610
Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 635
Dział V. Ograniczenia egzekucji | str. 652
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 665

Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych | str. 677

Dział I. Egzekucja z ruchomości | str. 678
Rozdział 1. Zajęcie | str. 678
Rozdział 2. Sprzedaż | str. 696
Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej | str. 716
Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 719
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych | str. 733
Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności | str. 749
Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych | str. 767
Dział V. Wyjawienie majątku | str. 782
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości | str. 789
Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 789
Rozdział 2. Zajęcie | str. 796
Rozdział 3. Opis i oszacowanie | str. 820
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji | str. 831
Rozdział 5. Warunki licytacyjne | str. 838
Rozdział 6. Licytacja | str. 845
Rozdział 7. Przybicie | str. 858
Rozdział 8. Przysądzenie własności | str. 865
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 874
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości | str. 881
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich | str. 888
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji | str. 895
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 895
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę | str. 910
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych | str. 913
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości | str. 914

Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji | str. 926

Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych | str. 926
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców | str. 963
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 963
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy | str. 970
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 985
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej | str. 994
Dział IV. Egzekucja na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej | str. 999
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych | str. 1000
Dział VI. Wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką | str. 1007

Część czwarta
PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRZEPIS WSTĘPNY | str. 1009


Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa | str. 1009

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 1011

Tytuł II. Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej | str. 1020

Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie | str. 1021

Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym | str. 1045

Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym | str. 1061

Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny | str. 1065

Księga druga. Postępowanie | str. 1076

Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 1076

Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu | str. 1081

Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych | str. 1093

Tytuł IV. Pomoc prawna | str. 1096

Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów | str. 1126

Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe | str. 1128

Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach | str. 1132

Tytuł VIIA. Europejskie poświadczenie spadkowe | str. 1136

Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności | str. 1140

Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń | str. 1145

Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej | str. 1149

Księga trzecia. uznanie i stwierdzenie wykonalności | str. 1152

Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych | str. 1153

Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych | str. 1168

Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego | str. 1176

Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej | str. 1177

Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 1178

Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych | str. 1179

Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich unii europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych | str. 1180

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 1180

Tytuł II. Wykonanie | str. 1184

Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania | str. 1192

Część piąta
SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)


Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 1198

Tytuł II. Zapis na sąd polubowny | str. 1211

Tytuł III. Skład sądu polubownego | str. 1227

Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego | str. 1242

Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym | str. 1248

Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania | str. 1263

Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 1277

Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 1290

Suplement | str. 1301

Skorowidz przedmiotowy | str. 1405
Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska