Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Kodeks karny. Komentarz - Jerzy, Violetta, Tomasz, Igor, Arkadiusz, Agata
Hot Deal

Kodeks karny. Komentarz

Jerzy Lachowski, Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Igor Zgoliński, Arkadiusz Lach, Agata Ziółkowska

Twoja cena: 209,30 zł 299,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 1

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 1444

Format: B5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-8092-163-4

Stan prawny: 2 lipca 2016 r.

Opis publikacji

W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Komentarz zawiera m.in. omówienie zmian nowelizacyjnych wchodzących w życie:
  • z dniem 15 kwietnia 2016 r., dotyczących kary mieszanej i uchylenia instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego oraz możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia przy dobrowolnym poddaniu się karze;
  • z dniem 23 maja 2016 r., dotyczących odpowiedzialności za fałszowanie środków płatniczych;
  • z dniem 2 lipca 2016 r., poszerzających znacznie kryminalizację przygotowań do przestępstw z rozdziału XVI kodeksu karnego oraz wprowadzających dwa nowe typy przestępstw: uczestniczenia w szkoleniu oraz przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
  • z dniem 1 października 2017 r., modyfikujących przesłanki, zakres i charakter orzekania środka karnego zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania zawodu albo prowadzenia działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi w razie skazania za określone typy przestępstw popełnione na szkodę małoletniego.
  • Autorzy komentarza wywodzą się z tzw. toruńskiej szkoły prawa karnego, bazującej na dorobku naukowym znakomitych polskich karnistów. Charakteryzuje się ona racjonalno-pragmatycznym podejściem do prawa karnego, zarówno przy jego tworzeniu, dokonywaniu wykładni, jak i w jego praktycznym stosowaniu.

    Adresaci:
    Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz prawników aplikujących w tych zawodach. Ponadto może być przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 19

Przedmowa | str. 29

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 31

Część ogólna


Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 35
Art. 1. [Pojęcie przestępstwa] | str. 35
Art. 2. [Przestępstwa skutkowe z zaniechania] | str. 44
Art. 3. [Zasada humanitaryzmu] | str. 49
Art. 4. [Zasady stosowania ustawy karnej] | str. 52
Art. 5. [Zasada terytorialności] | str. 63
Art. 6. [Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego] | str. 65
Art. 7. [Kwalifikacja przestępstw. Zbrodnia i występek] | str. 70
Art. 8. [Zasada ustalania strony podmiotowej] | str. 72
Art. 9. [Strona podmiotowa czynu. Umyślność i nieumyślność] | str. 74
Art. 10. [Zdolność wiekowa odpowiedzialności karnej] | str. 85
Art. 11. [Jedność czynu. Zbieg przepisów ustawy] | str. 90
Art. 12. [Czyn ciągły] | str. 96

Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa | str. 104
Art. 13. [Usiłowanie] | str. 105
Art. 14. [Wymiar kary za usiłowanie] | str. 116
Art. 15. [Czynny żal przy usiłowaniu i jego prawnokarne skutki] | str. 118
Art. 16. [Przygotowanie i jego karalność] | str. 122
Art. 17. [Bezkarność karalnego przygotowania] | str. 125
Art. 18. [Formy sprawstwa] | str. 128
Art. 19. [Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo] | str. 149
Art. 20. [Niezależność odpowiedzialności osób współdziałających] | str. 150
Art. 21. [Zasada indywidualizacji odpowiedzialności. Odpowiedzialność współdziałających za przestępstwa indywidualne co do sprawcy] | str. 151
Art. 22. [Przejaw akcesoryjności odpowiedzialności podżegacza i pomocnika] | str. 152
Art. 23. [Czynny żal współdziałającego i jego prawnokarne skutki] | str. 154
Art. 24. [Odpowiedzialność prowokatora] | str. 155

Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 157
Art. 25. [Kontratyp obrony koniecznej] | str. 159
Art. 26. [Stan wyższej konieczności. Kolizja obowiązków] | str. 170
Art. 27. [Kontratyp ryzyka nowatorskiego] | str. 177
Art. 28. [Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego] | str. 180
Art. 29. [Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność] | str. 187
Art. 30. [Błąd co do bezprawności] | str. 191
Art. 31. [Niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Warunki odpowiedzialności karnej] | str. 194

Rozdział IV. Kary | str. 202
Art. 32. [Katalog kar] | str. 203
Art. 33. [Kara grzywny] | str. 207
Art. 34. [Kara ograniczenia wolności. Czas jej trwania i treść] | str. 213
Art. 35. [Treść kary ograniczenia wolności - rozwinięcie] | str. 217
Art. 37. [Kara pozbawienia wolności] | str. 222
Art. 37a. [Możliwość stosowania wolnościowych kar zamiennych] | str. 225
Art. 37b. [Możliwość orzekania kary mieszanej (łączonej)] | str. 229
Art. 38. [Obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy kary] | str. 232

Rozdział V. Środki karne | str. 235
Art. 39. [Katalog środków karnych] | str. 235
Art. 40. [Pozbawienie praw publicznych] | str. 240
Art. 41. [Zakazy związane z wykonywaniem pracy zarobkowej] | str. 247
Art. 41a. [Zakaz kontaktowania się] | str. 260
Art. 41b. [Zakaz wstępu na imprezę masową] | str. 272
Art. 41c. [Zakaz hazardowy] | str. 286
Art. 42. [Zakaz prowadzenia pojazdów] | str. 293
Art. 43. [Okres obowiązywania środków karnych] | str. 303
Art. 43a. [Świadczenie pieniężne] | str. 307
Art. 43b. [Podanie wyroku do publicznej wiadomości] | str. 309
Art. 43c. [Obowiązek zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego] | str. 312

Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 314
Art. 44. [Przepadek narzędzi i przedmiotów pochodzących z przestępstwa] | str. 314
Art. 45. [Przepadek korzyści osiągniętych z przestępstwa] | str. 320
Art. 45a. [Przepadek jako środek zabezpieczający] | str. 323
Art. 46. [Środek kompensacyjny oraz "kompensacyjna" nawiązka] | str. 324
Art. 47. [Nawiązka] | str. 330
Art. 48. [Granice nawiązki] | str. 333

Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 334
Art. 53. [Zasady i dyrektywy ogólne wymiaru kary] | str. 335
Art. 54. [Dyrektywy szczególne wymiaru kary] | str. 348
Art. 55. [Indywidualizacja wymiaru kary] | str. 351
Art. 56. [Odpowiednie stosowanie] | str. 352
Art. 57. [Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary] | str. 354
Art. 57a. [Wymiar kary za występek chuligański] | str. 356
Art. 58. [Wybór rodzaju kary. Prymat kar wolnościowych] | str. 358
Art. 59. [Samoistne orzekanie innych środków zamiast kary] | str. 361
Art. 60. [Nadzwyczajne złagodzenie kary] | str. 363
Art. 61. [Odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 374
Art. 62. [Określenie rodzaju i typu zakładu karnego oraz systemu terapeutycznego] | str. 376
Art. 63. [Zaliczenia na poczet kary lub środków karnych] | str. 377

Rozdział VII. Powrót do przestępstwa | str. 383
Art. 64. [Recydywa szczególna podstawowa i wielokrotna] | str. 383
Art. 65. [Stałe źródło dochodu lub działania w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym bądź przestępstwo o charakterze terrorystycznym] | str. 393

Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 397
Art. 66. [Warunkowe umorzenie postępowania - przesłanki] | str. 398
Art. 67. [Okres próby. Dozór. Obowiązki] | str. 403
Art. 68. [Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego] | str. 408
Art. 69. [Warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary] | str. 411
Art. 70. [Okresy próby] | str. 417
Art. 71. [Grzywna orzekana w razie zawieszenia kary] | str. 419
Art. 72. [Obowiązki probacyjne] | str. 421
Art. 73. [Dozór] | str. 432
Art. 74. [Wysłuchanie skazanego przed nałożeniem obowiązków. Możliwość dokonywania zmian w zakresie obowiązków i dozoru] | str. 433
Art. 75. [Zarządzenie wykonania zawieszonej kary - obligatoryjne albo fakultatywne. Możliwość skrócenia kary zarządzonej do wykonania] | str. 436
Art. 75a. [Zamiana zawieszonej kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności albo grzywnę zamiast zarządzenia jej wykonania. Obowiązek uchylenia zamiany i zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności. Zaliczanie dotychczas wykonanej kary] | str. 440
Art. 76. [Zatarcie skazania przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary] | str. 445
Art. 77. [Warunkowe przedterminowe zwolnienie - przesłanki materialne. Wyznaczenie surowszych ograniczeń warunkowego zwolnienia] | str. 446
Art. 78. [Przesłanki formalne] | str. 451
Art. 79. [Przesłanki formalne przy odbywaniu dwóch lub więcej kar niepodlegających łączeniu] | str. 453
Art. 80. [Okresy próby] | str. 454
Art. 81. [Ponowne warunkowe zwolnienie] | str. 456
Art. 82. [Uznanie kary za odbytą. Zaliczanie odbytej kary na poczet kary łącznej] | str. 457
Art. 83. [Możliwość zwolnienia od reszty kary ograniczenia wolności] | str. 458
Art. 84. [Możliwość skrócenia okresu wykonywania środków karnych] | str. 462

Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 466
Art. 85. [Warunki orzekania kary łącznej] | str. 466
Art. 85a. [Okoliczności uwzględniane przy orzekaniu kary łącznej] | str. 471
Art. 86. [Kara łączna. Wymiar] | str. 474
Art. 87. [Łączenie kary pozbawienia wolności z ograniczeniem wolności] | str. 478
Art. 88. [Kara łączna 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności] | str. 480
Art. 89. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej] | str. 483
Art. 89a. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej. Dopuszczalność orzeczenia grzywny. Okres próby] | str. 486
Art. 90. [Środki karne i środki zabezpieczające oraz ich łączenie] | str. 489
Art. 91. [Ciąg przestępstw] | str. 492

Rozdział X. Środki zabezpieczające | str. 500
Art. 93a. [Środki zabezpieczające - katalog] | str. 502
Art. 93b. [Orzekanie środków zabezpieczających] | str. 506
Art. 93c. [Podmiotowy zakres stosowania] | str. 511
Art. 93d. [Czas orzekania i stosowania środków zabezpieczających] | str. 516
Art. 93e. [Obowiązek poddania się nieprzerwanej kontroli] | str. 520
Art. 93f. [Obowiązki sprawcy związane z orzeczoną terapią] | str. 521
Art. 93g. [Przesłanki orzekania umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym] | str. 523
Art. 99. [Orzekanie zakazów lub nakazów jako środka zabezpieczającego] | str. 527

Rozdział XI. Przedawnienie | str. 530
Art. 101. [Przedawnienie karalności] | str. 530
Art. 102. [Przedłużenie terminów przedawnienia] | str. 536
Art. 103. [Przedawnienie wykonania orzeczonej kary] | str. 538
Art. 104. [Spoczywanie terminu przedawnienia] | str. 540
Art. 105. [Wyłączenie przedawnienia] | str. 541

Rozdział XII. Zatarcie skazania | str. 544
Art. 106. [Istota zatarcia skazania i jego skutki] | str. 544
Art. 106a. [Wyłączenie spod zatarcia skazania] | str. 546
Art. 107. [Terminy wymagane do zatarcia skazania] | str. 547
Art. 108. [Zatarcie dwóch lub więcej skazań] | str. 549

Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 551
Art. 109. [Odpowiedzialność obywatela polskiego] | str. 551
Art. 110. [Odpowiedzialność cudzoziemca] | str. 554
Art. 111. [Warunek uznawania czynu za przestępstwo w miejscu jego popełnienia] | str. 556
Art. 112. [Bezwarunkowe stosowanie ustawy polskiej] | str. 558
Art. 113. [Zasada represji wszechświatowej] | str. 560
Art. 114. [Ukaranie za granicą a polska jurysdykcja] | str. 563
Art. 114a. [Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń skazujących w ramach UE] | str. 571

Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 573
Art. 115. § 1. [Definicja czynu zabronionego] | str. 573
Art. 115. § 2. [Mierniki stopnia społecznej szkodliwości czynu] | str. 574
Art. 115. § 3. [Podobieństwo przestępstw - kryteria] | str. 577
Art. 115. § 4. [Korzyść majątkowa lub osobista odnoszona z czynu zabronionego] | str. 579
Art. 115. § 5-7. [Definicja mienia znacznej oraz wielkiej wartości, szkody znacznej oraz w wielkich rozmiarach] | str. 580
Art. 115. § 9. [Zakres pojęcia rzeczy ruchomej lub przedmiotu] | str. 582
Art. 115. § 10. [Definicja młodocianego sprawcy] | str. 584
Art. 115. § 11. [Krąg osób najbliższych] | str. 585
Art. 115. § 12. [Zakres znaczeniowy groźby bezprawnej] | str. 587
Art. 115. § 13. [Krąg osób o prawnokarnym statusie funkcjonariusza publicznego] | str. 588
Art. 115. § 14. [Pojęcie dokumentu] | str. 594
Art. 115. § 15. [Prawnokarne rozumienie statku wodnego] | str. 596
Art. 115. § 16. [Pojęcie stanu nietrzeźwości i jego probierze] | str. 596
Art. 115. § 17. [Pojęcie żołnierza] | str. 598
Art. 115. § 18. [Pojęcie rozkazu] | str. 599
Art. 115. § 19. [Zakres pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną] | str. 599
Art. 115. § 20. [Definicja przestępstwa o charakterze terrorystycznym] | str. 602
Art. 115. § 21. [Chuligański charakter występku] | str. 604
Art. 115. § 22. [Pojęcie handlu ludźmi] | str. 607
Art. 115. § 23. [Pojęcie niewolnictwa] | str. 611

Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 612
Art. 116. [Zakres stosowania przepisów części ogólnej k.k.] | str. 612

Część szczególna


Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 619
Art. 117. [Wojna napastnicza] | str. 620
Art. 118. [Eksterminacja] | str. 622
Art. 118a. [Zbrodnie przeciwko ludzkości] | str. 625
Art. 119. [Dyskryminacja] | str. 632
Art. 120. [Stosowanie środków masowej zagłady] | str. 634
Art. 121. [Wytwarzanie, gromadzenie zakazanych środków lub obrót nimi] | str. 635
Art. 122. [Niedopuszczalne sposoby lub środki walki] | str. 638
Art. 123. [Zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej] | str. 640
Art. 124. [Przestępne naruszenie prawa międzynarodowego] | str. 643
Art. 125. [Uszkadzanie i zabieranie dóbr kultury] | str. 645
Art. 126. [Bezprawne używanie znaków] | str. 646
Art. 126a. [Publiczne nawoływanie lub pochwalanie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych] | str. 647
Art. 126b. [Odpowiedzialność osób niedopełniających obowiązku należytej kontroli] | str. 648
Art. 126c. [Karalność przygotowania] | str. 650

Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 652
Art. 127. [Zamach stanu] | str. 652
Art. 128. [Zamach na konstytucyjny organ RP] | str. 655
Art. 129. [Nadużycie zaufania w stosunkach z zagranicą] | str. 658
Art. 130. [Szpiegostwo] | str. 659
Art. 131. [Klauzula niekaralności] | str. 664
Art. 132. [Dezinformacja wywiadowcza] | str. 666
Art. 133. [Znieważenie Narodu lub Państwa Polskiego] | str. 668
Art. 134. [Zamach na życie Prezydenta RP] | str. 669
Art. 135. [Czynna napaść lub znieważenie Prezydenta RP] | str. 669
Art. 136. [Czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa] | str. 671
Art. 137. [Publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego] | str. 673
Art. 138. [Zasada wzajemności] | str. 675
Art. 139. [Przepadek przedmiotów] | str. 675

Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności | str. 677
Art. 140. [Zamach na jednostkę Sił Zbrojnych RP] | str. 680
Art. 141. [Podjęcie służby w obcym wojsku] | str. 686
Art. 142. [Zaciąg do wojska obcego] | str. 693
Art. 143. [Samouszkodzenie i inne podstępne zabiegi w celu zwolnienia od służby wojskowej] | str. 697
Art. 144. [Uchylanie się od odbywania służby wojskowej] | str. 704
Art. 145. [Uchylanie się od pełnienia służby zastępczej] | str. 709
Art. 146. [Dobrowolny powrót] | str. 713
Art. 147. [Niezdolność do pełnienia służby] | str. 714

Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 715
Art. 148. [Zabójstwo] | str. 715
Art. 149. [Dzieciobójstwo] | str. 733
Art. 150. [Zabójstwo eutanatyczne] | str. 737
Art. 151. [Namowa lub pomoc do samobójstwa] | str. 740
Art. 152. [Przerwanie ciąży za zgodą kobiety] | str. 744
Art. 153. [Przerwanie ciąży bez zgody kobiety ciężarnej] | str. 749
Art. 154. [Śmierć kobiety ciężarnej] | str. 751
Art. 155. [Nieumyślne spowodowanie śmierci] | str. 752
Art. 156. [Ciężki uszczerbek na zdrowiu] | str. 755
Art. 157. [Średnie i lekkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia] | str. 761
Art. 157a. [Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia w okresie prenatalnym] | str. 764
Art. 158. [Udział w bójce lub pobiciu] | str. 766
Art. 159. [Bójka lub pobicie z użyciem niebezpiecznego przedmiotu] | str. 773
Art. 160. [Narażenie życia albo zdrowia na niebezpieczeństwo] | str. 778
Art. 161. [Narażenie na zarażenie] | str. 785
Art. 162. [Nieudzielenie pomocy] | str. 787

Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 791
Art. 163. [Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego] | str. 792
Art. 164. [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy] | str. 797
Art. 165. [Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego] | str. 798
Art. 165a. [Finansowanie terroryzmu] | str. 801
Art. 166. [Przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym] | str. 803
Art. 167. [Umieszczenie niebezpiecznej substancji lub urządzenia na statku] | str. 804
Art. 168. [Karalność przygotowania] | str. 805
Art. 169. [Czynny żal] | str. 805
Art. 170. [Rozbójnictwo morskie] | str. 806
Art. 171. [Wytwarzanie substancji niebezpiecznych lub obrót nimi] | str. 807
Art. 172. [Przeszkadzanie akcji ratowniczej] | str. 808

Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 810
Art. 173. [Katastrofa w komunikacji] | str. 810
Art. 174. [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy] | str. 815
Art. 175. [Przygotowanie do spowodowania katastrofy] | str. 818
Art. 176. [Czynny żal przy sprowadzeniu katastrofy] | str. 818
Art. 177. [Spowodowanie wypadku w komunikacji] | str. 820
Art. 178. [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku] | str. 825
Art. 178a. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego] | str. 828
Art. 179. [Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu] | str. 831
Art. 180. [Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych] | str. 833
Art. 180a. [Konsekwencje prowadzenia pojazdu mechanicznego mimo decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami] | str. 834

Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 837
Art. 181. [Powodowanie zniszczeń w przyrodzie] | str. 837
Art. 182. [Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach] | str. 841
Art. 183. [Nieodpowiednie postępowanie z odpadami] | str. 844
Art. 184. [Nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym] | str. 847
Art. 185. [Kwalifikowane typy przestępstw] | str. 849
Art. 186. [Brak dbałości o urządzenia ochronne] | str. 850
Art. 187. [Niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów lub obiektów] | str. 851
Art. 188. [Działalność zagrażająca środowisku] | str. 852

Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności | str. 855
Art. 189. [Bezprawne pozbawienie wolności] | str. 855
Art. 189a. [Handel ludźmi] | str. 858
Art. 190. [Groźba karalna] | str. 860
Art. 190a. [Stalking - uporczywe nękanie] | str. 863
Art. 191. [Zmuszanie do określonego zachowania] | str. 867
Art. 191a. [Wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej] | str. 872
Art. 192. [Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta] | str. 876
Art. 193. [Zakłócenie miru domowego] | str. 879

Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 882
Art. 194. [Dyskryminacja wyznaniowa] | str. 883
Art. 195. [Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych] | str. 885
Art. 196. [Obraza uczuć religijnych] | str. 888

Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 891
Art. 197. [Zgwałcenie] | str. 892
Art. 198. [Seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności] | str. 903
Art. 199. [Seksualne wykorzystanie zależności] | str. 906
Art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego] | str. 912
Art. 200a. [Nawiązywanie kontaktu z małoletnim w celu seksualnego wykorzystania] | str. 919
Art. 200b. [Propagowanie zachowań o charakterze pedofilskim] | str. 924
Art. 201. [Kazirodztwo] | str. 926
Art. 202. [Publiczne prezentowanie treści pornograficznych] | str. 928
Art. 203. [Zmuszenie do uprawiania prostytucji] | str. 935
Art. 204. [Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo] | str. 937

Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 942
Art. 206. [Przestępstwo bigamii] | str. 942
Art. 207. [Znęcanie się] | str. 944
Art. 208. [Rozpijanie małoletniego] | str. 949
Art. 209. [Uporczywe uchylanie się od alimentacji] | str. 951
Art. 210. [Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej] | str. 955
Art. 211. [Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej] | str. 957
Art. 211a. [Organizowanie adopcji dzieci] | str. 959

Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 961
Art. 212. [Zniesławienie] | str. 962
Art. 213. [Wyłączenie bezprawności zniesławienia] | str. 970
Art. 214. [Zniewaga ze względu na formę zarzutu] | str. 976
Art. 215. [Ogłoszenie wyroku w sprawach o zniesławienie] | str. 977
Art. 216. [Zniewaga] | str. 978
Art. 217. [Nietykalność cielesna] | str. 983
Art. 217a. [Naruszenie nietykalności cielesnej w związku z interwencją] | str. 986

Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 988
Art. 218. [Naruszenie praw pracownika] | str. 989
Art. 219. [Niezgłoszenie danych dotyczących ubezpieczenia społecznego] | str. 994
Art. 220. [Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp] | str. 996
Art. 221. [Niezawiadomienie o wypadku przy pracy] | str. 1000

Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 1008
Art. 222. [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza] | str. 1008
Art. 223. [Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego] | str. 1011
Art. 224. [Wywieranie wpływu na czynności urzędowe] | str. 1013
Art. 224a. [Fałszywy alarm] | str. 1015
Art. 224b. [Nawiązka i świadczenie pieniężne w razie skazania za przestępstwo z art. 224a] | str. 1017
Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] | str. 1017
Art. 226. [Znieważenie funkcjonariusza publicznego] | str. 1019
Art. 227. [Przywłaszczenie funkcji funkcjonariusza publicznego] | str. 1021
Art. 228. [Łapownictwo bierne] | str. 1022
Art. 229. [Łapownictwo czynne] | str. 1025
Art. 230. [Podejmowanie się płatnej protekcji] | str. 1027
Art. 230a. [Nakłanianie do płatnej protekcji] | str. 1029
Art. 231. [Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego] | str. 1030
Art. 231a. [Rozszerzenie ochrony funkcjonariusza publicznego] | str. 1032
Art. 231b. [Rozszerzenie ochrony na osoby niebędące funkcjonariuszami publicznymi] | str. 1033

Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 1034
Art. 232. [Wymuszanie czynności sądu] | str. 1035
Art. 233. [Fałszywe zeznania] | str. 1037
Art. 234. [Fałszywe oskarżenia] | str. 1045
Art. 235. [Tworzenie fałszywych dowodów w celu podjęcia ścigania o przestępstwo] | str. 1048
Art. 236. [Zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej] | str. 1051
Art. 237. [Złagodzona odpowiedzialność lub odstąpienie od karalności] | str. 1053
Art. 238. [Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie] | str. 1053
Art. 239. [Poplecznictwo. Utrudnianie lub udaremnianie postępowania] | str. 1056
Art. 240. [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie] | str. 1060
Art. 241. [Naruszenie tajemnicy postępowania przygotowawczego lub rozprawy] | str. 1065
Art. 242. [Bezprawne samouwolnienie] | str. 1068
Art. 243. [Uwolnienie osoby pozbawionej wolności] | str. 1073
Art. 244. [Niestosowanie się do orzeczonych środków karnych] | str. 1075
Art. 244a. [Niestosowanie się do zakazu wstępu lub nakazu osobistego stawiennictwa] | str. 1077
Art. 244b. [Niestosowanie się do obowiązków związanych z orzeczonym środkiem zabezpieczającym] | str. 1080
Art. 245. [Przemoc wobec stron postępowania] | str. 1081
Art. 246. [Wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego] | str. 1085
Art. 247. [Znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności] | str. 1088
Art. 247a. [Czyny popełnione w związku z postępowaniem przed międzynarodowym trybunałem karnym] | str. 1090

Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 1091
Art. 248. [Naruszenia przy przebiegu wyborów] | str. 1091
Art. 249. [Zakłócenie przebiegu wyborów] | str. 1095
Art. 250. [Bezprawne naruszenie swobody głosowania] | str. 1096
Art. 250a. [Łapownictwo wyborcze] | str. 1098
Art. 251. [Naruszenie tajności głosowania] | str. 1100

Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 1103
Art. 252. [Wzięcie zakładnika] | str. 1103
Art. 254. [Udział w zbiegowisku] | str. 1105
Art. 254a. [Zakłócenie działania urządzeń użyteczności publicznej] | str. 1106
Art. 255. [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub jego pochwalanie] | str. 1107
Art. 255a. [Rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie treści ułatwiających popełnienie przestępstwa terrorystycznego] | str. 1109
Art. 255a. [Rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym] | str. 1109
Art. 256. [Propagowanie ideologii totalitarnej] | str. 1111
Art. 257. [Publiczne znieważanie lub naruszenie nietykalności ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową lub z powodu bezwyznaniowości] | str. 1112
Art. 258. [Udział w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnienie przestępstwa] | str. 1114
Art. 259. [Czynny żal] | str. 1116
Art. 259a. [Przekroczenie granicy RP w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym] | str. 1117
Art. 259b. [Nadzwyczajne złagodzenie kary] | str. 1118
Art. 260. [Udaremnianie zebrania, zgromadzenia lub pochodu] | str. 1119
Art. 261. [Znieważenie pomnika lub miejsca] | str. 1120
Art. 262. [Znieważenie zwłok] | str. 1121
Art. 263. [Nielegalny obrót bronią palną] | str. 1122
Art. 264. [Nielegalne przekroczenie granicy RP] | str. 1125
Art. 264a. [Umożliwianie lub ułatwianie nielegalnego pobytu] | str. 1127

Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 1129
Art. 265. [Ujawnienie prawnie chronionej informacji] | str. 1129
Art. 266. [Ujawnienie tajemnicy] | str. 1133
Art. 267. [Naruszenie tajemnicy komunikowania się] | str. 1135
Art. 268. [Niszczenie zapisu informacji] | str. 1140
Art. 268a. [Wpływanie na przetwarzanie informacji] | str. 1142
Art. 269. [Niszczenie informacji o szczególnym znaczeniu] | str. 1143
Art. 269a. [Zakłócenie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej] | str. 1144
Art. 269b. [Tworzenie narzędzi hakerskich lub obrót nimi] | str. 1145

Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 1148
Art. 270. [Fałsz materialny dokumentu] | str. 1148
Art. 271. [Fałsz intelektualny dokumentu] | str. 1154
Art. 272. [Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy] | str. 1157
Art. 273. [Użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę] | str. 1158
Art. 274. [Zbycie dokumentu stwierdzającego tożsamość] | str. 1159
Art. 275. [Rozporządzenie cudzym dokumentem stwierdzającym tożsamość lub prawa majątkowe] | str. 1162
Art. 276. [Niszczenie dokumentów] | str. 1164
Art. 277. [Niszczenie znaków granicznych] | str. 1166

Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 1168
Art. 278. [Kradzież] | str. 1168
Art. 279. [Kradzież z włamaniem] | str. 1174
Art. 280. [Rozbój] | str. 1176
Art. 281. [Kradzież rozbójnicza] | str. 1191
Art. 282. [Wymuszenie rozbójnicze] | str. 1194
Art. 283. [Wypadek mniejszej wagi] | str. 1198
Art. 284. [Przywłaszczenie] | str. 1200
Art. 285. [Uruchomienie impulsów telefonicznych] | str. 1203
Art. 286. [Oszustwo] | str. 1206
Art. 287. [Oszustwo komputerowe] | str. 1211
Art. 288. [Zniszczenie mienia] | str. 1212
Art. 289. [Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia] | str. 1216
Art. 290. [Kradzież drzewa z lasu] | str. 1218
Art. 291. [Paserstwo umyślne] | str. 1219
Art. 292. [Paserstwo nieumyślne] | str. 1225
Art. 293. [Paserstwo programu komputerowego] | str. 1226
Art. 294. [Obostrzenie odpowiedzialności] | str. 1228
Art. 295. [Nadzwyczajne złagodzenie kary. Odstąpienie od ukarania] | str. 1230

Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 1233
Art. 296. [Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym] | str. 1234
Art. 296a. [Łapownictwo na stanowisku kierowniczym] | str. 1242
Art. 297. [Oszustwo kredytowe] | str. 1248
Art. 298. [Wyłudzenie odszkodowania] | str. 1259
Art. 299. [Pranie brudnych pieniędzy] | str. 1263
Art. 300. [Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela] | str. 1270
Art. 301. [Pokrzywdzenie wierzyciela] | str. 1278
Art. 302. [Zaspokojenie wybranych wierzycieli. Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym] | str. 1281
Art. 303. [Niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej] | str. 1284
Art. 304. [Wyzysk kontrahenta] | str. 1287
Art. 305. [Zakłócenie przetargu publicznego] | str. 1288
Art. 306. [Fałszowanie znaków identyfikacyjnych] | str. 1291
Art. 307. [Nadzwyczajne złagodzenie lub odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 1292
Art. 308. [Odpowiedzialność indywidualna zarządcy] | str. 1292
Art. 309. [Obostrzenie kary grzywny] | str. 1293

Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 1294
Art. 310. [Fałszowanie środków płatniczych i papierów wartościowych] | str. 1294
Art. 311. [Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w obrocie papierami wartościowymi] | str. 1299
Art. 312. [Puszczanie w obieg fałszywych środków płatniczych] | str. 1300
Art. 313. [Fałszowanie znaków wartościowych] | str. 1300
Art. 314. [Fałszowanie znaków urzędowych] | str. 1301
Art. 315. [Uszkadzanie lub fałszowanie narzędzi pomiarowych lub probierczych] | str. 1301
Art. 316. [Przepadek rzeczy] | str. 1302

Część wojskowa


Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 1306
Art. 317. [Stosowanie ustawy do żołnierzy] | str. 1306
Art. 318. [Rozkaz wojskowy] | str. 1310
Art. 319. [Ostateczna potrzeba] | str. 1317
Art. 320. [Odpowiedzialność karna sprawcy niezdolnego do służby wojskowej] | str. 1320
Art. 321. [Przekazanie małoletniego sprawcy dowódcy] | str. 1322
Art. 322. [Areszt wojskowy] | str. 1323
Art. 323. [Odbywanie kary ograniczenia wolności przez żołnierzy] | str. 1327
Art. 324. [Środki karne - katalog] | str. 1330
Art. 326. [Wydalenie z zawodowej służby wojskowej] | str. 1331
Art. 327. [Degradacja] | str. 1334
Art. 328. [Degradacja - możliwość orzeczenia] | str. 1336
Art. 329. [Zamienna kara aresztu] | str. 1337
Art. 330. [Zamienna kara ograniczenia wolności] | str. 1338
Art. 331. [Odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 1339
Art. 332. [Zbieg przestępstw] | str. 1341
Art. 333. [Warunkowe umorzenie postępowania] | str. 1342
Art. 334. [Obowiązki podczas okresu próby, dozór] | str. 1343
Art. 335. [Zawieszenie wykonania kary] | str. 1345
Art. 336. [Odroczenie wykonania kary, zwolnienie z odbycia kary] | str. 1346
Art. 337. [Zatarcie skazania] | str. 1351

Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 1354
Art. 338. [Samowolne opuszczenie jednostki wojskowej] | str. 1355
Art. 339. [Dezercja] | str. 1359
Art. 340. [Dobrowolny powrót] | str. 1364
Art. 341. [Odmowa pełnienia służby wojskowej] | str. 1365
Art. 342. [Samouszkodzenie] | str. 1367

Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska