Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Pytania i odpowiedzi

Pawelczyk Zofia, Ciepła Helena

Twoja cena: 74,26 zł 99,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 2

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 524

Format: A5 (148 × 210 mm)

Język: polski

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-264-8285-4

Stan prawny: 1 maja 2015 r.

Opis publikacji

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono w postaci przykładowych spraw hipotecznych wraz z rozwiązaniami. Drugie wydanie zostało poszerzone o występujące w praktyce kwestie związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowością jest również poruszenie problematyki prawnej odwróconego kredytu hipotecznego, który został wprowadzony do polskiego systemu ustawą z dnia 23 października 2014 r. (Dz. U. poz. 1585) i obowiązuje od 15 grudnia 2014 r.W opracowaniu zaprezentowano najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz wybór aktów prawnych dotyczących tematyki ksiąg wieczystych i hipoteki.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla sędziów sądów wieczystoksięgowych, notariuszy, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje również pracowników pionów prawnych i windykacyjnych banków, firm deweloperskich i przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej mogą zabezpieczać hipotecznie przysługujące im wierzytelności.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 21

Wstęp | str. 25

1. Czy po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. jednostronne oświadczenie właściciela nieruchomości,
złożone w formie aktu notarialnego, stanowi wystarczającą podstawę do dokonania wpisu hipoteki, czy też konieczne jest dołączenie do wniosku zgody wierzyciela? | str. 27

2. Czy złożone po dniu 20 lutego 2011 r. żądanie zmiany treści hipoteki kaucyjnej na hipotekę zwykłą (i odwrotnie) może być uwzględnione w aktualnym stanie prawnym? | str. 29

3. Czy po dniu 20 lutego 2011 r. dopuszczalne jest ujawnienie zmiany terminu spłaty kredytu zabezpieczonego hipotekami wpisanymi przed tym dniem? | str. 32

4. Czy po dniu 20 lutego 2011 r. dopuszczalne jest wpisanie hipoteki łącznej w sytuacji, w której dłużnik hipoteczny na zabezpieczenie kredytu ustanawia hipotekę na drugiej nieruchomości, gdyż zmniejszyła się wartość nieruchomości, na której na rzecz banku jest wpisana hipoteka zwykła i kaucyjna? | str. 34

5. Czy zmniejszenie sumy hipoteki na podstawie art. 68 ust. 2 u.k.w.h. może być dokonane na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości obciążonej i wierzycielem, czy też konieczne jest wystąpienie z żądaniem zmniejszenia sumy hipotecznej na drogę sądową, a jeśli tak, to komu przysługuje legitymacja czynna? | str. 37

6. Czy wierzyciel hipoteczny może pobierać pożytki z obciążonej nieruchomości i zaliczać na poczet spłaty wierzytelności hipotecznej? | str. 38

7. Czy po zmianie z dniem 20 lutego 2011 r. art. 76 ust. 4 u.k.w.h. dopuszczalne jest, jak dotychczas, zawarcie umowy o podział hipoteki? | str. 39

8. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki w odłączonych lokalach zgodnie z ujawnionym w księdze wieczystej sposobem podziału hipoteki? | str. 42

9. Czy do podziału hipoteki przez wierzyciela potrzebna jest zgoda wierzycieli hipotecznych z niższym pierwszeństwem? | str. 44

10. W jaki sposób po noweli z 2009 r. należy dokonać podziału wierzytelności w celu zabezpieczenia jej odrębnymi hipotekami? | str. 46

11. Czy można obciążyć hipoteką część ułamkową nieruchomości stanowiącej wyłączną własność kredytobiorcy? | str. 48

12. Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 20 lutego 2011 r. podstawą ustanowienia hipoteki na rzecz banku może być jak dotychczas oświadczenie banku złożone w trybie art. 95 pr. bank.? | str. 49

13. Czy do wpisania tzw. hipoteki bankowej wystarczy wyłącznie oświadczenie (zaświadczenie) banku o udzieleniu kredytu i ustanowieniu hipoteki przez właścicieli, czy też konieczne jest załączenie oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki z powołaniem się na aktualne brzmienie art. 95 ust. 1 i 5 pr. bank.? | str. 51

14. Czy podstawę wpisu hipoteki zabezpieczającej kredyt lub pożyczkę udzielaną przez SKOK stanowi oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz kasy z zachowaniem formy pisemnej wymaganej art. 29 ust. 2 u.s.k.o.k. pod rygorem nieważności? | str. 53

15. W jaki sposób dłużnik hipoteczny może po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki na rzecz banku wykazać nieistnienie wierzytelności hipotecznej? | str. 54

16. W jaki sposób bank może uzgodnić wpis hipoteki, której wysokość została wpisana prawidłowo, jednakże na niewłaściwej podstawie? | str. 55

17. Czy po nowelizacji hipoteki od dnia 20 lutego 2011 r. tzw. hipoteka bankowa może być ustanowiona na nieruchomości poręczyciela kredytowego? | str. 57

18. Czy konieczne jest załączenie do wniosku pełnomocnictwa, jeżeli bank w imieniu klienta składa wniosek o wpis/zmianę hipoteki? | str. 58

19. Czy do wniosku o wpis hipoteki umownej wystarczając jest dołączenie oświadczenia banku wydane w trybie art. 95 ust. 1 pr. bank.? | str. 59

20. Czy kilku wierzycieli, udzielając kredytu na sfinansowanie planowanej budowy stadionu, może zabezpieczyć swoje wierzytelności odrębnymi hipotekami z równym pierwszeństwem, czy też muszą, jak tego wymaga art. 682 ust. 1 u.k.w.h., powołać administratora hipoteki? | str. 61

21. Czy po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece nowelą z 2009 r. ważna jest umowa kredytowa na udzielenie
kredytu w walucie polskiej, w której zastrzeżono zwrot sumy kredytu w innej walucie? | str. 62

22. Czy wpisanie hipoteki przed nowelizacją z 2009 r. w dziale III księgi wieczystej zamiast w dziale IV ma wpływ na skuteczność wpisu? | str. 63

23. Czy wierzytelność wpisana do rejestru zabezpieczeń hipotecznych listów zastawnych podlega ujawnieniu w księdze wieczystej? | str. 64

24. Czy właściciel nieruchomości może wystąpić z pozwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, jeżeli w chwili nabycia nieruchomości w dziale IV nie tylko nie była wpisana hipoteka, lecz także nie było nawet wzmianki o wniosku o wpis hipoteki, która została wpisana później? | str. 66

25. Jakie roszczenie przysługuje właścicielowi nieruchomości, który jest tylko dłużnikiem rzeczowym do kwoty 100 000 zł, z poddaniem się egzekucji (art. 97 pr. bank.), a obecnie bank prowadzi przeciwko niemu egzekucję z nieruchomości o wyegzekwowanie 300 000 zł, bo do takiej kwoty podwyższono udzielony kredyt bez jego zgody? | str. 68

26. Czy bank finansujący przedsięwzięcie deweloperskie może ustanowić zabezpieczenie na środkach zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym? | str. 70

27. Czy na podstawie sformułowanego w umowie deweloperskiej wniosku o treści "wpisanie roszczenia zgodnie z brzmieniem umowy" sąd wieczystoksięgowy dokona wpisu roszczenia? | str. 72

28. Czy do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność spółdzielni mieszkaniowej konieczna jest zgoda członków spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokalu? | str. 74

29. Czy po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece nowelą z czerwca 2009 r. można na podstawie art. 76 ust. 1
zdanie drugie u.k.w.h. wpisać hipotekę na części ułamkowej, gdy nieruchomość w całości stanowi własność dłużnika? | str. 76

30. Czy przy ustanowieniu hipoteki na rzecz administratora wierzyciele, których wierzytelności objęto zabezpieczeniem, są uczestnikami postępowania? | str. 78

31. W stosunku do kogo i w jakim trybie nabywca nieruchomości może na podstawie art. 76 ust. 4 u.k.w.h. wystąpić o podział hipoteki? | str. 80

32. Czy jeżeli nabywca wyodrębnionego lokalu nie zażąda podziału hipoteki i ustanowienia hipoteki na swojej nieruchomości proporcjonalnie do jej wartości, to po wyodrębnieniu jego lokal zostanie obciążony hipoteką łączną? | str. 82

33. Czy hipoteka ustanowiona na lokalu zostanie przeniesiona z urzędu do ksiąg wieczystych założonych dla nowych lokali w razie podziału tego lokalu na dwa samodzielne? Czy rodzaj hipoteki (nowa/stara) ma znaczenie? | str. 84

34. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej zakładanej dla lokalu odłączonego z księgi wieczystej, w której ujawniono sposób podziału hipoteki? | str. 85

35. Czy art. 68 ust. 2 zdanie drugie u.k.w.h. wyłącza zastosowanie art. 58 § 2 k.c.? | str. 87

36. Czy ustanowienie hipoteki można zwalczać na podstawie art. 58 § 2 k.c. jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego? | str. 90

37. Czy dłużnik hipoteczny, od którego wierzyciel dochodzi zapłaty sumy zabezpieczonej hipoteką, może wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieważności ustanowionych hipotek przez dłużnika osobistego? | str. 92

38. Czy nowelizacja hipoteki dokonana ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. ma wpływ na podział majątku wspólnego po dniu 20 lutego 2011 r., jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość wspólna obciążoną hipoteką? | str. 93

39. Czy niedołączenie umowy powołującej administratora do zawartego w akcie notarialnym wniosku o wpis na jego rzecz do księgi wieczystej hipoteki stanowi brak formalny wniosku, czy przeszkodę w znaczeniu materialnoprawnym w rozumieniu art. 6269 k.p.c. powodującą oddalenie wniosku? | str. 96

40. Czy w umowie o ustanowieniu administratora hipoteki należy wymienić wszystkich wierzycieli z określeniem wysokości
ich wierzytelności i procentowego udziału w finansowaniu, czy wystarczające będzie ogólne określenie, że hipoteka zabezpiecza kredytodawców w stosunku do ich udziału w finansowaniu zgodnie z umową kredytową? | str. 98

41. Czy do zmiany administratora konieczny jest wpis do księgi wieczystej? | str. 101

42. Czy administrator hipoteki może dokonać jej podziału, jeżeli nie jest jednocześnie jednym z wierzycieli? | str. 103

43. Czy hipoteka należy do majątku administratora, czy do majątku wierzycieli? | str. 106

44. Czy administrator hipoteki może być ustanowiony przy syndykacji wtórnej, tj. jeżeli kredytu udziela jeden bank i uzyskuje zabezpieczenie hipoteczne, a następnie zbywa wierzytelność innym bankom? | str. 107

45. Czy podstawą wpisu hipoteki na rzecz administratora jest tylko umowa o ustanowieniu hipoteki, czy też umowa powołująca administratora? | str. 109

46. Jaka jest sytuacja prawna wierzycieli hipotecznych w razie upadłości administratora hipoteki? | str. 111

47. Czy suma hipoteczna na liście wierzytelności musi być wyrażona w pieniądzu polskim, czy też można zastosować art. 68 ust. 3 u.k.w.h.? | str. 112

48. Czy przedawnienie uregulowane w art. 77 u.k.w.h. jest uwzględniane tylko na zarzut? | str. 113

49. W jakim trybie właściciel nieruchomości może się domagać zniesienia hipoteki? | str. 116

50. W jaki sposób w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r., P 15/12, można wykreślić hipoteki ustanowione na podstawie art. 76 ust. 1 zdanie drugie u.k.w.h. w czasie jego obowiązywania? | str. 117

51. Czy dopuszczalne jest obciążenie hipoteczne w drodze umowy kilku nieruchomości dla zabezpieczenia tej samej wierzytelności na zasadach tzw. repartycji zabezpieczenia zamiast hipoteką łączną? | str. 120

52. Czy po nowelizacji z 2009 r. w razie zabezpieczenia jedną hipoteką wierzytelności z dwóch kredytów może dojść do zabezpieczenia kolejnego kredytu przez zamianę wierzytelności? | str. 122

53. Czy w każdej sytuacji po spłaceniu przez dłużnika rzeczowego długu hipotecznego powstaje na jego rzecz uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym? | str. 124

54. Czy roszczenie o przeniesienie hipoteki może dotyczyć kilku potencjalnie opróżnionych miejsc hipotecznych? | str. 125

55. Czy wniosek o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne podlega opłacie sądowej, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? | str. 126

56. Czy przy przeniesieniu części hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne częściowo przenoszona hipoteka dzieli się ex lege, czy konieczne jest dokonanie podziału hipoteki? | str. 127

57. Czy błędne wykreślenie hipoteki oznacza, że hipoteka nie wygasa i nie można skutecznie przenieść innej hipoteki na opróżniane przez taką hipotekę miejsce hipoteczne? | str. 129

58. Czy przy przeniesieniu hipoteki o niższej kwocie na miejsce opróżnione przez hipotekę "do wyższej kwoty" powstaje opróżnione miejsce, do którego właściciel może zachować uprawnienie do rozporządzania nim, i hipoteka wpisana później na tym miejscu będzie miała równorzędne pierwszeństwo z hipoteką przeniesioną? | str. 131

59. Czy w przypadku zmniejszenia sumy hipoteki w następstwie stwierdzenia nadmierności zabezpieczenia hipotecznego właściciel nieruchomości może wpisać do księgi wieczystej uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym do kwoty, o jaką "zmniejszyła się" pierwotna suma hipoteki? | str. 132

60. Czy właściciel nieruchomości może udzielić wierzycielowi hipotecznemu pełnomocnictwa do dysponowania opróżnionym miejscem hipotecznym? | str. 134

61. Jak kształtuje się uprawnienie do rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym w razie egzekucji z nieruchomości? | str. 137

62. Czy właściciel nieruchomości może na opróżnione miejsce hipoteczne przenieść hipotekę przymusową? | str. 139

63. Czy dopuszczalne jest wpisanie na opróżnionym miejscu hipotecznym hipoteki do wyższej sumy niż suma wygasłej hipoteki? | str. 140

64. Czy ważne są umowne klauzule ochronne wierzyciela w zakresie zobowiązania się przez właściciela nieruchomości do nierozporządzania OMH? | str. 142

65. Czy waluta ustanowionej hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym musi być tożsama z walutą wygasłej hipoteki? | str. 143

66. Czy do skutecznego wpisania do księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie hipoteki na miejsce opróżnione przez wygasłą
hipotekę konieczne jest oświadczenie właściciela nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym, czy możliwe będzie złożenie takiego oświadczenia w trybie art. 95 ust. 1 pr. bank.? | str. 144

67. Czy wpis uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym do księgi wieczystej ma charakter konstytutywny, czy deklaratoryjny? | str. 146

68. Czy wpis przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne ma charakter konstytutywny, czy deklaratoryjny? | str. 147

69. Jaki mechanizm należy stosować przy przeniesieniu hipoteki ujawnionej już w księdze wieczystej na opróżnione miejsce hipoteczne? | str. 148

70. Czy w razie ujawnienia hipoteki w kwocie wyższej niż suma wygasłej hipoteki, po której wierzycielowi przysługuje roszczenie OMH, zajmuje ona miejsce drugie z dotychczasowym roszczeniem? | str. 150

71. Czy można ustanowić jedną hipotekę na kilku opróżnionych miejscach hipotecznych? | str. 152

72. Jaki skutek prawny powoduje zbycie miejsca hipotecznego po wszczęciu egzekucji z nieruchomości? | str. 153

73. Czy właściciel nieruchomości może dokonać podziału opróżnionego miejsca hipotecznego? | str. 155

74. Czy przyrzeczone pierwszeństwo z art. 1019 u.k.w.h. uzyskuje hipoteka objęta roszczeniem, jeżeli jest ustanowiona do wyższej sumy niż hipoteka, po której powstanie opróżnione miejsce hipoteczne? | str. 156

75. Czy umowa (akt notarialny) o ustanowieniu hipoteki, w której właściciel zobowiązał się do nierozporządzania zwolnionym miejscem hipotecznym, jest nieważna w całości, czy nieważne jest tylko - jako sprzeczne z prawem - postanowienie zawierające takie zastrzeżenie (art. 58 § 1 i 3 k.c.)? | str. 158

76. Czy po wpisaniu roszczenia o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne wierzyciel może dokonać podstawienia wierzytelności? | str. 160

77. Czy OMH pozostaje w mocy w przypadku zmiany właściciela nieruchomości? | str. 163

78. Czy roszczenie o wpis OMH na rzecz konkretnego wierzyciela pozostaje w mocy w przypadku zmiany właściciela nieruchomości? | str. 165

79. Czy można ustanowić hipotekę łączną, dokonując rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym? | str. 166

80. Czy w razie podziału nieruchomości obciążonej hipoteką wpis z urzędu hipoteki łącznej może być dokonany w każdym czasie? | str. 167

81. Czy hipoteka łączna jest jednym prawem rzeczowym ciążącym na kilku nieruchomościach, czy jest to kilka hipotek powiązanych ze sobą normatywnie? | str. 168

82. Czy hipoteka łączna powstaje z chwilą wpisu w księdze wieczystej obejmującej drugą nieruchomość, czy z chwilą wpisu w księdze wieczystej dla ostatniej z obciążonych nieruchomości? | str. 170

83. Zabezpieczeniem kredytu były dwie nieruchomości objęte hipoteką łączną. Przy udzielaniu kolejnego kredytu okazało
się, że jedna z nieruchomości zwiększyła swoją wartość i wystarcza na zaspokojenie obu kredytów. Czy konieczne jest utrzymywanie hipoteki łącznej przy kolejnym kredycie dla zachowania wpisu na pierwszym miejscu? | str. 172

84. Na rzecz banku jest ustanowiona łączna hipoteka kaucyjna (stara hipoteka) obciążająca trzy lokale użytkowe stanowiące odrębne nieruchomości. W jaki sposób przenieść hipotekę do nowej księgi wieczystej, która zostanie założona dla lokalu powstałego po połączeniu dwóch lokali stanowiących przedmiot zabezpieczenia? | str. 174

85. Do którego sądu należy złożyć wniosek o wpis hipoteki łącznej w księgach wieczystych prowadzonych przez różne sądy i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku? | str. 176

86. Czy wierzyciel, który chce zwolnić jedną z nieruchomości obciążonych hipoteką łączną, powinien złożyć wniosek o zmianę rodzaju hipoteki w księdze wieczystej obejmującej nieruchomość, na której pozostaje zabezpieczenie? | str. 178

87. Czy można obciążyć hipoteką łączną udziały w nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą? | str. 179

88. Czy można wpisać hipotekę przymusową po zajęciu nieruchomości? | str. 180

89. Czy można dokonać przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową? | str. 182

90. Czy wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej łącznej na dwóch nieruchomościach dłużnika na podstawie dwóch tytułów wykonawczych dla zabezpieczenia jednej wierzytelności? | str. 184

91. Czy hipoteką przymusową można zabezpieczyć roszczenie pauliańskie z art. 527 k.c.? | str. 186

92. Czy do wykreślenia hipoteki przymusowej zabezpieczającej składki na ubezpieczenie społeczne po spłaceniu długu zabezpieczonego hipoteką przez dłużnika rzeczowego ZUS-u niebędącego dłużnikiem osobistym konieczna jest decyzja ZUS-u? | str. 189

93. Czy wierzyciel może zabezpieczyć jedną hipoteką przymusową wiele wierzytelności w tej samej walucie? | str. 191

94. Czy na opróżnione miejsce hipoteczne można przenieść hipotekę przymusową? | str. 192

95. Czy do ustanowienia hipoteki zabezpieczającej roszczenia obligatariuszy konieczne jest zawarcie umowy z właścicielem nieruchomości? | str. 193

96. Czy wierzytelność obligatariusza może być zabezpieczona hipoteką na wszystkich przedmiotach wymienionych w art. 65 u.k.w.h.? | str. 195

97. Do jakiej kwoty wierzyciel na podstawie art. 1101 u.k.w.h. może domagać się wpisu hipoteki przymusowej na podstawie wyroku zasądzającego 100 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10 czerwca 2013 r. i kosztami postępowania w kwocie 5000 zł? | str. 196

98. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności publicznoprawne na nieruchomości objętej wspólnością ustawową, jeżeli zobowiązanym jest tylko jeden z małżonków? | str. 197

99. Czy wniosek banku o wpisanie hipoteki przymusowej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności złożony później niż wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika zasługuje na uwzględnienie? | str. 201

100. Czy wniosek obejmujący żądanie wpisu hipoteki przymusowej na sumę ponad maksymalną kwotę określoną w art. 1101 u.k.w.h. zasługuje na uwzględnienie? | str. 202

101. Czy dłużnik osobisty, który zaspokoił wierzyciela hipotecznego, wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela na podstawie art. 518 § 1 k.c., czy ma tylko roszczenie zwrotne przeciwko właścicielowi nieruchomości? | str. 204

102. Czy można skutecznie wykreślić prawo dożywocia z KW na podstawie notarialnie poświadczonego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przez dożywotnika? | str. 206

103. Czy wpis w dziale III księgi wieczystej z 1940 r. o treści "Wymowa na rzecz osób fizycznych" powoduje ryzyko dla wierzyciela hipotecznego? Na jakiej podstawie można go wykreślić? | str. 208

104. Czy wniosek o wpis hipoteki podlega odrzuceniu, jeżeli wskazano w nim jedną miejscowość, a w dziale I-O księgi wieczystej ujawnione są dwie miejscowości? | str. 209

105. Czy po nowelizacji z 2009 r. do ustanowienia przez małżonka hipoteki dla zabezpieczenia kredytu potrzebna byłaby
zgoda żony, jeżeli odziedziczył on nieruchomość wraz z siostrą, która sprzedała mu swój udział? Na ile zmieni sytuację zawarcie umowy zniesienia współwłasności zamiast umowy sprzedaży? | str. 211

106. Czy podział hipoteki kaucyjnej istniejącej w dniu 20 lutego 2011 r. następuje według przepisów dawnej ustawy, czy przy zastosowaniu art. 76 ust. 4 u.k.w.h. w brzmieniu obowiązującym od 20 lutego 2011 r.? | str. 214

107. Czy po dniu 20 lutego 2011 r. dopuszczalna jest zmiana hipoteki umownej kaucyjnej wpisanej przed tym dniem na hipotekę umowną na podstawie zawartego aneksu do umowy kredytu? | str. 215

108. Czy dla ustanowienia hipoteki ma znaczenie zrzeczenie się przez dożywotnika w umowie darowizny dożywocia obciążającego część nabywanej nieruchomości? | str. 217

109. Czy rzeczoznawca majątkowy w celu wglądu do akt księgi wieczystej powinien przedstawić nadanie uprawnień
państwowych, czy sądowe zlecenie sporządzenia wyceny? Czy szacując nieruchomość, powinien uwzględnić nieprawomocny wpis hipoteki? | str. 219

110. Czy bank jako wierzyciel ma uprawnienie do otrzymania informacji o treści wniosku stanowiącego podstawę wpisu wzmianki w księdze wieczystej? | str. 222

111. Czy nieprzeniesienie do księgi wieczystej obciążenia służebnością wydzielonej części nieruchomości ma znaczenie dla ustanowienia hipoteki? | str. 225

112. Jaki dokument będzie podstawą wykreślenia hipoteki w razie niemożliwości uzyskania od wierzyciela zgody na wykreślenie hipoteki? | str. 226

113. Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomość, w sytuacji gdy w dziale III księgi wieczystej ujawniono wzmiankę o wszczęciu egzekucji z nieruchomości? | str. 228

114. Czy wyrażona w art. 10 noweli z 2009 r. zasada bezpośredniego działania nowej ustawy do hipoteki kaucyjnej wyklucza rozszerzenie przedmiotu zabezpieczenia hipotecznego? | str. 229

115. Czy na podstawie wniosku złożonego po dniu 20 lutego 2011 r. można wpisać hipotekę przymusową, jeżeli została ustanowiona przed tym dniem? | str. 230

116. Czy zakłady ubezpieczeń mogą świadczyć usługi odwróconego kredytu hipotecznego, co np. umożliwiałoby finansowanie składki ubezpieczeniowej z wartości nieruchomości? | str. 232

117. Czy przyjęta w ustawie sprzedaż nieruchomości jako forma spłaty odwróconego kredytu hipotecznego nie stanowi dla banku nadmiernego ryzyka? | str. 235

118. W jaki sposób bank może dochodzić roszczenia o przeniesienie prawa własności nieruchomości na podstawie art. 22 u.o.k.h., jeżeli kredytobiorca odmawia przeniesienia własności? | str. 236

119. Kto ponosi ryzyko spadku wartości nieruchomości po zawarciu umowy o odwrócony kredyt hipoteczny i czy taki spadek spowoduje obniżenie kredytu hipotecznego? | str. 238

120. W jaki sposób będą zabezpieczone interesy kredytobiorcy w razie upadłości banku udzielającego odwróconego kredytu hipotecznego? | str. 240

121. Czym się rożni model sprzedażowy od modelu kredytowego odwróconego kredytu hipotecznego? | str. 241

122. Czy podmiotami upoważnionymi do świadczenia usług odwróconego kredytu hipotecznego są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe? | str. 242

123. Jakie są losy hipoteki ustanowionej na użytkowaniu wieczystym kredytobiorcy w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego w trakcie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego? | str. 244

124. Czy umowa odwróconego kredytu hipotecznego może być zawarta z jednym ze współwłaścicieli i czy wówczas podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu jest wartość jego udziału i ten udział zostaje obciążony hipoteką na rzecz kredytobiorcy? | str. 245

125. Czy nieruchomość stanowiąca ustawową wspólność majątkową małżonków w chwili zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego i obciążona hipoteką z tytułu zabezpieczenia odwróconego kredytu hipotecznego może być objęta przedmiotem podziału np. po orzeczeniu rozwodu czy orzeczeniu separacji? | str. 247

126. Czy kredytobiorca może upoważnić kredytodawcę do wykonywania za niego obowiązków utrzymania nieruchomości określonych w art. 16 ust. 1 u.o.k.h. z możliwością potrącania kosztów z wypłacanych rat kredytu? | str. 248

127. W jaki sposób w świetle art. 7 ust. 2 u.o.k.h. dochodzi do rozliczenia z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego w razie śmierci jednego z małżonków, którzy zawarli umowę o odwrócony kredyt hipoteczny zabezpieczony na nieruchomości objętej ustawową wspólnością majątkową małżeńską? | str. 249

128. Czy skuteczne jest przeniesienie własności nieruchomości przez kredytobiorcę bez zgody banku mimo zobowiązania się przez niego w umowie o odwróconym kredycie hipotecznym do niezbywania nieruchomości bez zgody banku? | str. 250

129. Czy środki pieniężne z przyznanego odwróconego kredytu hipotecznego będą wypłacane dożywotnio? | str. 251

130. Czy kredytobiorca może wynająć nieruchomość obciążoną odwróconym kredytem hipotecznym, a jeśli tak, to czy bank będzie mógł wyeksmitować najemcę po śmierci kredytobiorcy? | str. 252

131. Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o odwrócony kredyt hipoteczny przez konsorcjum bankowe? | str. 253

132. Czy bank kredytujący ma w stosunku do syna zmarłego kredytobiorcy jako jego spadkobiercy roszczenie o przeniesienie własności udziału w nieruchomości, na której zabezpieczony jest odwrócony kredyt hipoteczny na rzecz banku? | str. 255

133. Czy wierzytelność zabezpieczoną hipoteką można obciążyć zastawem rejestrowym, czy tylko subintabulatem? | str. 256

134. Czy można dokonać wpisu w księdze wieczystej na podstawie kopii dokumentu sporządzonej przez notariusza z podpisem notarialnie poświadczonym? | str. 258

135. Czy przy wpisie hipoteki sąd wieczystoksięgowy bada tylko ważność oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, czy też np. umowę, na podstawie której powstała wierzytelność? | str. 260

136. Czy wierzyciel hipoteczny, zbywając część wierzytelności, musi złożyć dłużnikowi hipotecznemu oświadczenie o podziale hipoteki, a jeśli tak, to w jakiej formie. Czy nie wystarczy sam wniosek do sądu o podział hipoteki? | str. 263

137. Czy hipoteka ustanowiona na podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego może być zmieniona oświadczeniem dłużnika w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym? | str. 264

138. Czy zobowiązanie kredytobiorcy do przedterminowejspłaty kredytu w przypadku rozporządzenia przez niego opróżnionym miejscem hipotecznym stanowi obejście przepisów? | str. 266

139. Czy umowa o ustanowieniu administratora musi być odrębna, czy może być zamieszczona w umowie kredytowej? | str. 268

140. Do jakiej górnej wysokości możliwe jest ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności? | str. 270

141. Czy uzasadnione jest oddalenie wniosku o wpis hipoteki z powodu nadmierności zabezpieczenia hipotecznego? Kiedy wysokość zabezpieczenia jest dozwolona, a kiedy nadmierna? | str. 272

142. Jaki dokument stanowi podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej zabezpieczającej wierzytelność banku wynikającą z umowy odwróconego kredytu hipotecznego? | str. 274

143. Czy można nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej, finansując taki zakup z kredytu bankowego? | str. 275

144. Czy postanowienie o przysądzeniu własności jest podstawą wykreślenia wszystkich hipotek z księgi wieczystej? | str. 277

Wnioski de lege ferenda | str. 281

Akty prawne | str. 287

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece | str. 287
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów* | str. 310
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym | str. 353
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie | str. 456
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe | str. 460
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze | str. 465
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | str. 472
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych | str. 474
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego | str. 475
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze | str. 479
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych | str. 481
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych | str. 483
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych | str. 486
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa | str. 489
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 491
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | str. 494
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów | str. 497
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. . Kodeks postępowania cywilnego | str. 499
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym | str. 505

Wybrana literatura | str. 521

Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska