Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Egzekucja z nieruchomości - Piotr, Olga

Egzekucja z nieruchomości

Piotr Borkowski, Olga Leśniak

Produkt: niedostępny

Nr wydania: 1

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 400

Format: B5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-264-9457-4

Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 z późn. zm.) wchodzące w życie z dniem 8 września 2016 r.

Opis publikacji

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących egzekucji z nieruchomości, z uwzględnieniem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r., która wprowadziła szereg zmian w postępowaniu egzekucyjnym.

W opracowaniu w sposób całościowy przedstawione zostały zasady egzekucji z nieruchomości będącej najbardziej skomplikowanym sposobem egzekucji sądowej. Dla pełnego zobrazowania tego tematu autorzy poruszają również problematykę egzekucji sądowej w ogólności. Znajomość prezentowanych zagadnień jest istotna nie tylko dla sądów i kancelarii komorniczych. Efektywność postępowań egzekucyjnych w dużej mierze zależy także od prawidłowo przygotowanego wniosku o wszczęcie egzekucji czy też dalszej aktywności wierzyciela, najczęściej reprezentowanego w sprawach o większej wadze przez podmiot świadczący profesjonalnie pomoc prawną.

Adresaci:
Książka jest skierowana do wszystkich osób mających zawodowo styczność z egzekucją sądową, a więc w szczególności do sędziów, komorników, adwokatów i radców prawnych. Może stanowić pomoc dla aplikantów wszystkich rodzajów aplikacji jako kompendium wiedzy z omawianego zakresu.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Wszczęcie egzekucji z nieruchomości | str. 19

1. Właściwość komornika | str. 19
2. Wniosek o wszczęcie egzekucji | str. 21
2.1. Uwagi ogólne | str. 21
2.2. Obowiązek wyboru najmniej uciążliwego sposobu egzekucji | str. 23
2.2.1. Badanie wniosku pod kątem uciążliwości wybranego sposobu egzekucji | str. 23
2.2.2. Zakres kognicji sądu rozpoznającego skargę na czynność komornika | str. 24
2.2.3. Możliwości podjęcia przez dłużnika obrony przeciwko uciążliwemu sposobowi egzekucji | str. 25
2.2.4. Zaspokojenie wierzyciela z części majątku dłużnika | str. 26
2.2.5. Podjęcie postępowania zawieszonego na podstawie art. 799 § 2 k.p.c. | str. 26
3. Forma wniosku o wszczęcie egzekucji | str. 27
3.1. Uwagi ogólne | str. 27
3.2. Wniosek na podstawie art. 797 § 2 k.p.c. | str. 29
3.3. Wniosek w formie ustnej | str. 29
3.4. Wniosek w formie faksu | str. 30
4. Uczestnicy postępowania | str. 31
4.1. Uwagi ogólne | str. 31
4.2. Wierzyciel i podmioty działające na jego rzecz | str. 33
4.2.1. Uwagi ogólne | str. 33
4.2.2. Przyłączenie się kolejnego wierzyciela | str. 33
4.2.3. Zakres skuteczności zajęcia na rzecz pierwszego wierzyciela | str. 34
4.2.4. Zmiana wierzyciela | str. 36
4.3. Dłużnik | str. 37
4.3.1. Dłużnik osobisty i rzeczowy | str. 37
4.3.2. Śmierć dłużnika | str. 38
4.4. Właściciel nieruchomości, w stosunku do którego uwzględniono skargę pauliańską wierzyciela | str. 39
4.5. Małżonek dłużnika | str. 41
4.6. Kurator | str. 42
4.6.1. Uwagi ogólne | str. 42
4.6.2. Kurator dla dłużnika | str. 43
4.6.2.1. Uwagi ogólne | str. 43
4.6.2.2. Kurator ustanawiany z urzędu | str. 47
4.6.2.3. Kurator ustanawiany na podstawie art. 818 § 1 k.p.c. | str. 48
4.6.2.4. Kurator spadkobierców dłużnika | str. 49
4.6.3. Kurator ustanowiony na podstawie art. 928 k.p.c. | str. 51
4.6.4. Koszty ustanowienia kuratora | str. 53
4.7. Osoby, którym przysługują prawa zabezpieczone na nieruchomości | str. 55
4.8. Inni uczestnicy | str. 57
4.8.1. Uwagi ogólne | str. 57
4.8.2. Nabywca nieruchomości | str. 58
4.8.3. Współwłaściciel | str. 60
4.8.4. Osoby wymienione w art. 1036 k.p.c. | str. 61
4.8.4.1. Wierzyciele składający tytuł wykonawczy | str. 61
4.8.4.2. Wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa | str. 62
4.8.4.3. Osoby, które przed zajęciem uzyskały prawa na nieruchomości | str. 64
4.8.4.4. Pracownicy co do stwierdzonych należności za pracę | str. 67
4.8.5. Organy skarbowe i organy samorządu terytorialnego | str. 68
4.8.6. Uczestniczący w przetargu i nabywca licytacyjny | str. 69
5. Przedmiot egzekucji z nieruchomości | str. 70
5.1. Uwagi ogólne | str. 70
5.2. Nieruchomość | str. 71
5.2.1. Nieruchomość gruntowa | str. 71
5.2.1.1. Uwagi ogólne | str. 71
5.2.1.2. Definicja nieruchomości gruntowej | str. 72
5.2.1.3. Część nieruchomości | str. 72
5.2.1.4. Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne | str. 77
5.2.2. Części składowe | str. 78
5.2.2.1. Definicja części składowej | str. 78
5.2.2.2. Budynek wzniesiony z przekroczeniem granicy | str. 80
5.2.3. Przynależności | str. 82
5.2.4. Ułamkowa część nieruchomości | str. 84
5.3. Użytkowanie wieczyste | str. 86
5.4. Lokal stanowiący odrębną własność | str. 90
5.5. Ograniczone prawa rzeczowe | str. 91

Rozdział II
Zajęcie nieruchomości | str. 97

1. Uwagi ogólne | str. 97
2. Sposób zajęcia nieruchomości | str. 98
3. Moment zajęcia nieruchomości | str. 102
3.1. Uwagi ogólne | str. 102
3.2. Powzięcie wiadomości o wszczęciu egzekucji | str. 103
3.3. Doręczenie dłużnikowi wezwania | str. 109
3.4. Dokonanie wpisu w księdze wieczystej | str. 113
4. Przedmiotowy zakres zajęcia nieruchomości | str. 117
4.1. Uwagi ogólne | str. 117
4.2. Nieruchomość | str. 118
4.3. Części składowe | str. 119
4.4. Przynależności | str. 121
4.5. Pożytki | str. 122
4.5.1. Pożytki naturalne | str. 122
4.5.2. Pożytki cywilne | str. 124
4.6. Prawa wynikające z umów ubezpieczenia | str. 127
5. Podmiotowy zakres zajęcia | str. 130
5.1. Skuteczność zajęcia wobec kolejnych wierzycieli | str. 130
5.2. Wpis do księgi wieczystej kolejnego wierzyciela | str. 131
6. Skutki prawne zajęcia | str. 136
6.1. Uwagi ogólne | str. 136
6.2. Rozporządzenie nieruchomością po zajęciu | str. 137
6.2.1. Uwagi ogólne | str. 137
6.2.2. Zmiana własności zajętej nieruchomości na skutek orzeczenia sądu | str. 140
6.2.2.1. Zniesienie współwłasności | str. 140
6.2.2.2. Roszczenie z art. 231 k.c. | str. 146
6.2.2.3. Odwołanie darowizny | str. 148
6.2.2.4. Zasiedzenie | str. 150
6.2.2.5. Uwagi końcowe | str. 154
6.3. Rozporządzenie przedmiotami podlegającymi zajęciu z nieruchomością | str. 155
6.4. Rozporządzenia zarządcy nieruchomości | str. 158
6.5. Obciążenie zajętej nieruchomości | str. 159
6.6. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym po zajęciu | str. 162
6.7. Oddanie zajętej nieruchomości w użyczenie, leasing, najem lub dzierżawę | str. 166
7. Zajęcie nieruchomości wchodzącej w skład wspólności małżeńskiej | str. 169

Rozdział III
Zarząd zajętą nieruchomością | str. 173

1. Powstanie zarządu | str. 173
2. Zmiana zarządcy | str. 174
2.1. Odjęcie dłużnikowi zarządu | str. 174
2.2. Zmiana zarządcy na rzecz licytanta | str. 178
2.2.1. Zmiana zarządcy przed wydaniem postanowienia o przybiciu | str. 178
2.2.2. Zmiana zarządcy po wydaniu postanowienia o przybiciu | str. 181
2.2.2.1. Zmiana na rzecz nabywcy | str. 181
2.2.2.2. Zmiana na rzecz innego uczestnika | str. 182
2.2.2.3. Zmiana zarządcy po wygaśnięciu skutków przybicia | str. 182
2.3. Wprowadzenie w zarząd | str. 184
3. Prawa i obowiązki zarządcy | str. 185
3.1. Uwagi ogólne | str. 185
3.2. Nadzór sądu nad sprawowaniem zarządu | str. 190
3.3. Wynagrodzenie zarządcy | str. 192
3.3.1. Wynagrodzenie zarządcy niebędącego dłużnikiem | str. 192
3.3.2. Wynagrodzenie zarządcy w osobie dłużnika | str. 193
3.3.3. Tryb dochodzenia roszczeń związanych z zarządem | str. 196
3.4. Odpowiedzialność cywilnoprawna zarządcy | str. 197
3.5. Podział dochodów uzyskanych przez zarządcę | str. 199

Rozdział IV
Opis i oszacowanie | str. 204

1. Uwagi ogólne | str. 204
2. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania | str. 207
3. Zawiadomienie uczestników o terminie opisu i oszacowania | str. 210
4. Wydzielenie części zajętej nieruchomości na licytację | str. 211
5. Ustalenie wartości zajętej nieruchomości | str. 215
6. Protokół opisu i oszacowania | str. 219
7. Dodatkowy opis i dodatkowe oszacowanie | str. 223

Rozdział V
Licytacja | str. 227

1. Obwieszczenie o licytacji | str. 227
1.1. Termin licytacji | str. 227
1.2. Miejsce przeprowadzenia licytacji | str. 229
1.3. Sposób obwieszczenia o licytacji | str. 230
1.4. Treść obwieszczenia o licytacji | str. 233
1.4.1. Opis nieruchomości | str. 233
1.4.2. Czas i miejsce licytacji | str. 233
1.4.3. Suma oszacowania i cena wywołania | str. 234
1.4.4. Wysokość rękojmi | str. 234
1.4.4.1. Uwagi ogólne | str. 234
1.4.4.2. Uchybienie terminowi do uiszczenia rękojmi | str. 235
1.4.5. Czas na oglądanie nieruchomości i przeglądanie akt | str. 237
1.4.6. Wzmianka o prawach osób trzecich | str. 238
1.5. Zawiadomienie o licytacji podmiotów publicznoprawnych | str. 239
1.6. Termin doręczenia zawiadomienia o licytacji | str. 241
2. Prawo przejęcia na własność nieruchomości rolnej przed licytacją | str. 242
2.1. Uwagi ogólne | str. 242
2.2. Wymogi formalne wniosku o przejęcie | str. 245
2.3. Termin do złożenia wniosku o przejęcie | str. 247
2.4. Złożenie wniosku o przejęcie przez kilku współwłaścicieli | str. 250
2.5. Sposób rozpoznania wniosku | str. 251
3. Warunki licytacyjne | str. 253
3.1. Uwagi ogólne | str. 253
3.2. Osoby wyłączone z przetargu | str. 254
3.2.1. Uwagi ogólne | str. 254
3.2.2. Udział cudzoziemca w przetargu | str. 258
3.2.2.1. Konieczność uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości | str. 258
3.2.2.2. Konsekwencje udzielenia przybicia na rzecz osoby niemającej zezwolenia na nabycie | str. 262
3.3. Uiszczenie rękojmi | str. 264
3.3.1. Uwagi ogólne | str. 264
3.3.2. Termin do złożenia rękojmi | str. 266
3.3.3. Osoby zwolnione z obowiązku uiszczania rękojmi | str. 267
3.4. Uiszczenie ceny nabycia | str. 270
3.4.1. Uwagi ogólne | str. 270
3.4.2. Pomniejszenie ceny nabycia | str. 273
3.4.2.1. Potrącenie rękojmi złożonej w gotówce | str. 273
3.4.2.2. Zaliczenie wierzytelności nabywcy na poczet ceny nabycia | str. 273
3.4.3. Powiększenie ceny nabycia o sumę przypadającą z ubezpieczenia | str. 278
4. Licytacja | str. 281
4.1. Uwagi ogólne | str. 281
4.2. Nadzór sędziego | str. 282
4.3. Przebieg licytacji | str. 283
4.4. Ponowna licytacja | str. 287
5. Niewykonanie warunków licytacyjnych | str. 289
6. Prawo przejęcia nieruchomości na własność po licytacji | str. 291
6.1. Uwagi ogólne | str. 291
6.2. Przejęcie po pierwszej licytacji | str. 291
6.3. Przejęcie po drugiej licytacji | str. 297

Rozdział VI
Przybicie | str. 299

1. Przesłanki wydania postanowienia w przedmiocie przybicia | str. 299
1.1. Uwagi ogólne | str. 299
1.2. Odroczenie ogłoszenia postanowienia o przybiciu | str. 299
1.3. Wstrzymanie wydania postanowienia o przybiciu | str. 300
1.4. Wysłuchanie nabywcy nieruchomości | str. 300
1.5. Nabycie nieruchomości przez spółki kapitałowe | str. 301
1.6. Nabycie nieruchomości przez osobę pozostającą w związku małżeńskim | str. 301
1.7. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców | str. 304
1.8. Przejęcie nieruchomości na własność | str. 304
1.9. Treść postanowienia o udzieleniu przybicia | str. 305
2. Odmowa udzielenia przybicia | str. 306
2.1. Istotne naruszenie przepisów | str. 307
2.2. Zawieszenie lub umorzenie postępowania | str. 307
2.3. Brak zawiadomienia uczestnika o terminie licytacji | str. 308
3. Ponowna licytacja | str. 309
4. Zmiana zarządcy po udzieleniu przybicia | str. 309
5. Doręczenie postanowienia w przedmiocie przybicia | str. 310
6. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie przybicia | str. 311
6.1. Legitymacja do wniesienia zażalenia | str. 311
6.2. Podstawy wniesienia zażalenia | str. 311

Rozdział VII
Przysądzenie własności | str. 313

1. Przesłanki wydania postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości | str. 313
1.1. Uwagi ogólne | str. 313
1.2. Nabycie nieruchomości przez spółki kapitałowe | str. 313
1.3. Zapłata ceny | str. 314
2. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie przysądzenia | str. 315
3. Skutki śmierci nabywcy nieruchomości | str. 316
4. Skutki przysądzenia własności | str. 317
4.1. Przejście własności - charakter prawny nabycia własności | str. 317
4.2. Wprowadzenie nabywcy w posiadanie nieruchomości | str. 318
4.3. Prawo najmu i dzierżawy | str. 321
4.4. Pożytki i ciężary | str. 322
4.5. Wykreślenie wpisów w księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów | str. 323
4.6. Hipoteki | str. 325
4.7. Pozostałe prawa i roszczenia | str. 326
4.8. Skutki wpisu ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz wpisu ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu | str. 329
4.9. Prawa pozostające w mocy | str. 331

Rozdział VIII
Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości | str. 333

1. Przesłanki sporządzenia projektu planu podziału | str. 333
2. Uczestnicy planu podziału | str. 334
2.1. Wierzyciele | str. 334
2.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych | str. 335
2.3. Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego | str. 335
2.4. Osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu | str. 336
2.5. Pracownicy | str. 336
3. Kolejność zaspokojenia | str. 337
3.1. Uwagi ogólne | str. 337
3.2. Kategoria pierwsza | str. 338
3.3. Kategoria druga | str. 339
3.4. Kategoria trzecia | str. 339
3.5. Kategoria czwarta | str. 340
3.6. Kategoria piąta | str. 342
3.7. Kategoria szósta | str. 346
3.8. Kategoria siódma | str. 347
3.9. Kategoria ósma | str. 348
3.10. Kategoria dziewiąta | str. 348
3.11. Kategoria dziesiąta | str. 348
3.12. Kolejność zaspokojenia należności zaliczonych do tej samej kategorii | str. 349
4. Pozycja wierzyciela egzekwującego na podstawie wyroku uwzględniającego powództwo z art. 527 k.c. | str. 351
5. Rozporządzenie nieruchomością po zajęciu a podział sumy uzyskanej z egzekucji | str. 352
6. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia projektu planu podziału | str. 352
7. Zaskarżenie planu podziału | str. 353
8. Wykonanie planu podziału | str. 354

Rozdział IX
Koszty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości | str. 355

1. Zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych | str. 355
1.1. Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika | str. 356
1.2. Wydatki gotówkowe | str. 356
1.3. Opłaty egzekucyjne | str. 357
1.3.1. Opłata stosunkowa | str. 357
1.3.2. Opłaty stałe | str. 358
1.3.3. Opłaty sądowe | str. 358
2. Zwolnienie od kosztów postępowania | str. 359
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 359
2.2. Skutki zwolnienia wierzyciela od kosztów sądowych | str. 359
2.3. Skutki zwolnienia dłużnika od kosztów sądowych | str. 360
3. Tryb pobierania kosztów egzekucyjnych | str. 360

Rozdział X
Egzekucja należności niepieniężnych | str. 364

1. Egzekucja wyroku o ochronę posiadania | str. 364
2. Wprowadzenie nabywcy w posiadanie nabytej nieruchomości | str. 367
3. Egzekucja orzeczeń dotyczących rozgraniczenia nieruchomości | str. 367
4. Egzekucja wydania nieruchomości | str. 370
4.1. Uwagi ogólne | str. 370
4.2. Opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, które nie służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika | str. 372
4.3. Opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika | str. 373
5. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności | str. 378

Rozdział XI
Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości | str. 381

1. Przedmiot postępowania | str. 381
2. Uprawnienia współwłaścicieli nieruchomości | str. 382
3. Zarządca | str. 383
4. Opis i oszacowanie | str. 383
5. Obciążenia udziału w nieruchomości | str. 384

Rozdział XII
Egzekucja z użytkowania wieczystego | str. 386

1. Przedmiot postępowania | str. 386
2. Uczestnicy postępowania | str. 387
3. Zakres zajęcia | str. 388
4. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 1008 k.p.c. | str. 389
5. Wygaśnięcie praw obciążających nieruchomość oraz użytkowanie wieczyste | str. 391

Literatura | str. 393

Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska