Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych - Henryk

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Henryk Pietrzkowski

Twoja cena: 135,20 zł 169,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 5

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 988

Format: A5 (148 × 210 mm)

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-8092-951-7

Stan prawny: 1 grudnia 2016 r.

Opis publikacji

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych to publikacja przygotowana dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników patentowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, występujących przed sądami w sprawach cywilnych. Stanowi doskonały i sprawdzony materiał w przygotowaniach do egzaminu zawodowego po aplikacji z zakresu prawa cywilnego.

Przydatna jest także dla sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i innych prawników zajmujących się praktycznym stosowaniem prawa. Służy również studentom i uczestnikom seminariów uniwersyteckich poszukującym wiedzy wykraczającej poza standardowy podręcznik z postępowania cywilnego.

W piątym wydaniu książka w wielu fragmentach została rozbudowana i znacznie zmieniona w związku z koniecznością przystosowania jej treści do nowego stanu prawnego oraz uwzględnienia aktualnego orzecznictwa:

 • istotne zmiany wprowadzono do rozdziału dotyczącego postępowania dowodowego, zwłaszcza podrozdziału poświęconego dowodowi z dokumentu w kontekście nowej definicji dokumentu, a także rozwiązań dotyczących formy czynności prawnej - przyjętych w Kodeksie cywilnym.
 • omówiono nowe regulacje dotyczące wymagań formalnych zwykłych oraz szczególnych pism procesowych, w tym pozwu, dodając nowy podrozdział dotyczący żądania w pozwie zasądzenia odsetek.
 • istotne zmiany wprowadzono do rozdziału, w którym jest omówione postępowanie przed sądem polubownym oraz sądem państwowym, ze szczególnym uwzględnieniem skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, wnoszonej aktualnie wyłącznie do sądu apelacyjnego.
 • pojawił się nowy rozdział, w którym omówione zostały czynności związane z ugodami zawieranymi w postępowaniu zwykłym rozpoznawczym, pojednawczym oraz mediacyjnym, a także nowy rozdział dotyczący doręczeń pism procesowych i sądowych z uwzględnieniem doręczenia elektronicznego.
 • treść książki wzbogacona została także przez nowy rozdział poświęcony wnioskowi restytucyjnemu, zawierającemu żądanie zwrotu spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia na podstawie zarówno nieprawomocnego, jak i prawomocnego orzeczenia.
 • nowe regulacje prawne uwzględnione zostały także w rozdziałach poświęconych czynnościom dokonywanym za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego oraz pełnomocnictwu procesowemu z uwzględnieniem nowego sposobu wykazywania umocowania w przypadku czynności procesowej dokonanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 • zmianami objęty został rozdział dotyczący skargi oraz sprzeciwu na orzeczenia referendarza sądowego.
 • rozdziały poświęcone zwykłym, szczególnym i nadzwyczajnym środkom zaskarżenia zostały przystosowane do aktualnego stanu prawnego.
 • liczne zmiany w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym wymusiły opracowanie na nowo podrozdziału dotyczącego skargi na czynności komornika w kontekście sprawowanego przez sąd z urzędu nadzoru judykacyjnego nad komornikiem, a także podrozdziałów poświęconych zażaleniu w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym.
 • w książce omówiono zmiany w zakresie kosztów postępowania oraz wynagrodzenia pełnomocników zawodowych.
 • Do licznie powołanych orzeczeń Sądu Najwyższego zostały dodane nowe, wydane w latach 2014-2016, mające istotne znaczenie dla przebiegu postępowania w sprawach cywilnych.

Spis treści

Wykaz skrótów |21

Przedmowa |27

Wprowadzenie |29

Rozdział I
Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym |31
1. Zdolność postulacyjna oraz jej brak (tzw. przymus adwokacko-radcowski) |31
2. Przedstawiciele ustawowi |35
3. Pełnomocnicy procesowi |39
3.1. Uwagi ogólne |39
3.2. Pełnomocnictwo adwokata |47
3.3. Pełnomocnictwo radcy prawnego |47
3.4. Pełnomocnictwo rzecznika patentowego |49
3.5. Pełnomocnictwo prawnika zagranicznego |51
3.6. Pełnomocnictwo osoby sprawującej zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoby pozostającej ze stroną w stałym stosunku zlecenia |52
3.7. Pełnomocnik ustanowiony przez sąd |55
3.8. Odpowiedzialność odszkodowawcza zawodowego pełnomocnika z tytułu niezachowania należytej staranności zawodowej |65
4. Pełnomocnictwo procesowe |67
4.1. Rodzaje pełnomocnictwa |67
4.2. Zakres pełnomocnictwa |68
4.3. Forma pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie, uwierzytelnianie pełnomocnictwa i dokumentów |72
4.4. Prostowanie, odwoływanie oraz zatwierdzanie oświadczeń i czynności pełnomocnika |77
4.5. Wygaśnięcie i wypowiedzenie pełnomocnictwa |78
5. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa |82
5.1. Podmioty reprezentujące Skarb Państwa |82
5.2. Zastępstwo procesowe wykonywane przez Prokuratorię Generalną |87

Rozdział II
Ocena sprawy w zakresie dopuszczalności powództwa i legitymacji procesowej |97
1. Uwagi ogólne |97
2. Niedopuszczalność drogi sądowej |99
3. Brak zdolności sądowej jednej ze stron oraz brak zdolności procesowej powoda |107
3.1. Zdolność sądowa |107
3.1.1. Uwagi wstępne |107
3.1.2. Podmioty, którym przysługuje zdolność sądowa |108
3.1.3. Skutki procesowe braku zdolności sądowej |126
3.2. Zdolność procesowa |130
3.2.1. Uwagi wstępne |130
3.2.2. Zdolność procesowa osób fizycznych |132
3.2.3. Zdolność procesowa podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Podmiot nieistniejący |134
4. Zawisłość sporu. Powaga rzeczy osądzonej |137
4.1. Zawisłość sporu |137
4.2. Powaga rzeczy osądzonej |138
5. Legitymacja procesowa |143

Rozdział III
Właściwość sądu. Właściwość trybu postępowania |145
1. Właściwość sądu |145
1.1. Uwagi ogólne |145
1.2. Właściwość rzeczowa |149
1.3. Wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) |152
1.4. Właściwość miejscowa |164
2. Właściwość trybu postępowania |168
2.1. Uwagi ogólne |168
2.2. Rozpoznanie sprawy w trybie procesu z zastosowaniem przepisów o postępowaniu odrębnym |171

Rozdział IV
Doręczenia |175
1. Zasada oficjalności doręczeń |175
2. Doręczenie właściwe |177
3. Doręczenie zastępcze |181
3.1. Uwagi ogólne |181
3.2. Pisemne potwierdzenie odbioru pisma |182
3.3. Potwierdzenie odbioru pisma dokumentem uzyskanym z systemu teleinformatycznego |183
4. Doręczenie awizowane |184
5. Doręczenie elektroniczne |187
6. Doręczenie w razie odmowy przyjęcia korespondencji oraz w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania |189
7. Domniemanie doręczenia |189
8. Doręczenie na adres udostępniony w rejestrze sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestrze albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów oraz na adres oznaczonej skrytki pocztowej |192
9. Doręczenie osobie mającej pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism |193
10. Ocena sądu w zakresie skuteczności doręczenia pism sądowych |195
11. Doręczenie kuratorowi |197
12. Doręczenie pism sądowych osobom korzystającym z immunitetu oraz stronom, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą |201
13. Doręczenie bezpośrednie między zawodowymi pełnomocnikami |203
14. Doręczenie w sekretariacie sądu |205

Rozdział V
Terminy procesowe |207
1. Pojęcie i rodzaje terminów |207
2. Rozpoczęcie biegu terminu oraz zasady obliczania terminów |210
2.1. Uwagi ogólne |210
2.2. Wpływ wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu na bieg terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zażalenia do Sądu Najwyższego |214
3. Uchybienie terminowi |216
4. Wniosek o przywrócenie terminu |218
5. Zaskarżalność zarządzenia oraz postanowienia w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu |224
6. Wzór wniosku o przywrócenie uchybionego terminu |228

Rozdział VI
System gromadzenia materiału procesowego |230
1. Obowiązek aktywnego działania stron |230
2. Obowiązki sądu w zakresie koncentracji materiału procesowego i zapewnienia szybkości postępowania oraz ciężar wspierania postępowania przez strony |231
3. System dyskrecjonalnej władzy sędziego. System prekluzji |232
4. Dyskrecjonalna władza sędziego w postępowaniu nieprocesowym |243
5. Utrata prawa do powoływania się na uchybienia procesowe sądu |248
6. Nadużycie praw procesowych |257
7. Prawo do informacji i pouczeń co do czynności procesowych |261
7.1. Uwagi wstępne |261
7.2. Obligatoryjne pouczenia |262
7.3. Fakultatywne pouczenia |263
7.4. Skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielenia pouczeń |265
7.5. Informacje o sprawie. Udostępnianie akt sądowych i dokumentów z akt, przesyłanie akt (Regulamin urzędowania sądów powszechnych – wyciąg) |267

Rozdział VII
Koszty postępowania |276
1. Zasady uiszczania opłat od pism wnoszonych do sądu |276
2. W niosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego oraz o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu |284
2.1. Wynagrodzenie adwokata (radcy prawnego) ustanowionego przez stronę |284
2.2. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej dla adwokata (radcy prawnego) ustanowionego przez sąd |292

Rozdział VIII
Pisma procesowe. Pozew. Powództwo |299
1. Pisma procesowe |299
1.1. Uwagi ogólne |299
1.2. Usuwanie braków formalnych pism procesowych |305
2. Pozew |315
2.1. Uwagi ogólne |315
2.2. Obligatoryjne składniki pozwu |322
2.2.1. Uwagi wstępne |322
2.2.2. Dokładne określenie żądania |323
2.2.2.1. Uwagi ogólne |323
2.2.2.2. Powództwo o zasądzenie świadczenia |324
2.2.2.3. Powództwo o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa |327
2.2.2.4. Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa |342
2.2.3. Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie |343
2.2.4. Podanie informacji o próbie pozasądowego rozwiązania sporu |345
2.2.5. O znaczenie wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych |346
2.2.6. Przytoczenie w miarę potrzeby okoliczności uzasadniających właściwość sądu |346
2.3. Fakultatywne składniki pozwu |349
2.4. Wzór pozwu z żądaniem alternatywnym |350
2.5. Wzór pozwu z żądaniem ewentualnym |351
2.6. Żądanie zasądzenia odsetek |353
3. Skutki wytoczenia powództwa |355
4. Częściowe dochodzenie świadczenia. Kumulacja roszczeń |357
5. Skutki doręczenia pozwu 360
6. Odrzucenie pozwu |362
6.1. Uwagi wstępne |362
6.2. Wniosek o odrzucenie pozwu |363
7. Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia |366
8. Zmiana przedmiotowa i podmiotowa powództwa |374
8.1. Zmiana przedmiotowa powództwa |374
8.2. Z miana podmiotowa powództwa |381

Rozdział IX
Ustosunkowanie się pozwanego do powództwa |386
1. Odpowiedź na pozew oraz pismo przygotowawcze |386
2. Zarzuty pozwanego |388
3. Uznanie powództwa |394
4. Powództwo wzajemne |397

Rozdział X
Ugoda sądowa. Postępowanie pojednawcze. Mediacja |405
1. Ugoda sądowa |405
1.1. Istota ugody sądowej |405
1.2. Wzór ugody sądowej |408
1.3. Uchylenie się od skutków prawnych ugody sądowej |409
2. Postępowanie pojednawcze |415
2.1. Charakter postępowania pojednawczego |415
2.2. W niosek o zawezwanie do próby ugodowej. Właściwość sądu |416
2.3. Ugoda w postępowaniu pojednawczym |417
2.4. Koszty postępowania pojednawczego |418
3. Mediacja |419
3.1. Istota mediacji |419
3.2. Podstawy wszczęcia mediacji |421
3.2.1. Umowa o mediację |421
3.2.2. Orzeczenie sądu przekazujące sprawę do mediacji |422
3.3. Wniosek o wszczęcie mediacji. Wszczęcie i zakończenie mediacji |422
3.4. Ugoda zawarta przed mediatorem |423
3.5. Mediator |426
3.6. Koszty mediacji |428

Rozdział XI
Czynności w postępowaniu dowodowym |430
1. Przedmiot i ciężar dowodu |430
2. Wniosek dowodowy |435
3. Odmowa dopuszczenia dowodu |439
4. Wniosek o zabezpieczenie dowodu |445
5. Fakty podlegające udowodnieniu a środki dowodowe |446
5.1. Uwagi ogólne |446
5.2. Dowód z dokumentu |448
5.2.1. Dokument w rozumieniu kodeksu cywilnego |448
5.2.2. Dokument jako dowód w postępowaniu cywilnym |448
5.2.3. Dowód z dokumentu oraz forma czynności prawnej |452
5.2.4. Ograniczenia dowodowe w razie niezachowania zastrzeżonej formy czynności prawnej |455
5.2.5. „Dowód z akt” |459
5.3. Dowód z zeznań świadków |460
5.4. Dowód z opinii biegłego |462
5.5. Dowód z przesłuchania stron |465
6. Dopuszczenie dowodu z urzędu |471
7. Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji |476

Rozdział XII
Czynności w postępowaniu zabezpieczającym |482
1. Istota i charakter postępowania zabezpieczającego |482
2. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia |485
3. Legitymacja w postępowaniu zabezpieczającym |486
4. Sposoby zabezpieczenia oraz wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia |487
4.1. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia |487
4.2. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych |489
4.3. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych |496
4.4. Zabezpieczenie w sprawach o alimenty oraz roszczeń wymienionych w art. 753 1 k.p.c. |498
4.5. Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa |501
5. Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych (art. 445–445 1 k.p.c.) oraz w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem (art. 756 1 k.p.c.) |502
5.1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych |502
5.2. Postępowanie w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem |506

Rozdział XIII
Nieważność postępowania |508
1. Uwagi ogólne |508
2. Pozbawienie strony możności obrony jej praw |509
3. Wadliwy skład sądu |512
4. Wyłączenie sędziego |520
5. Inne przyczyny nieważności postępowania |531

Rozdział XIV
Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku |532
1. Wniosek o sprostowanie wyroku |532
2. Wniosek o uzupełnienie wyroku |537
3. Wniosek o dokonanie wykładni wyroku |544

Rozdział XV
Czynności związane z zaskarżeniem orzeczenia |546
1. Uwagi ogólne |546
2. Środki zaskarżenia szczególne |553
2.1. Sprzeciw od wyroku zaocznego |553
2.1.1. Istota i przesłanki dopuszczalności sprzeciwu |553
2.1.2. Obligatoryjne składniki sprzeciwu |559
2.1.3. Fakultatywne składniki sprzeciwu |561
2.1.4. Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności |566
2.1.5. Czynności przy ponownym rozpoznaniu sprawy |567
2.2. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym |570
2.2.1. Istota i przesłanki dopuszczalności sprzeciwu |570
2.2.2. Obligatoryjne składniki sprzeciwu |574
2.2.3. Fakultatywne składniki sprzeciwu |576
2.2.4. Czynności w postępowaniu po wniesieniu sprzeciwu |577
2.3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym |579
2.3.1. Uwagi wstępne |579
2.3.2. Pełnomocnictwo. Podpis elektroniczny |582
2.3.3. Oświadczenie zawierające sprzeciw |583
2.3.4. Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu |583
2.4. Sprzeciw od nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym |585
2.4.1. Uwagi wstępne |585
2.4.2. Pismo zawierające sprzeciw |586
2.4.3. Postępowanie w sprawie gospodarczej po wniesieniu sprzeciwu |588
2.4.4. Odrzucenie sprzeciwu| 589
2.5. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym |589
2.5.1. Istota i przesłanki dopuszczalności zarzutów |589
2.5.2. Obligatoryjne składniki pisma zawierającego zarzuty |593
2.5.3. Fakultatywne składniki pisma zawierającego zarzuty |594
2.5.4. Czynności w postępowaniu po wniesieniu zarzutów |597
2.6. Odwołanie do sądu od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie sprostowania lub uzupełnienia protokołu posiedzenia jawnego oraz zarządzeń wydanych w toku rozprawy |598
2.6.1. Protokół posiedzenia jawnego |598
2.6.2. Odwołanie do sądu od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu posiedzenia jawnego |602
2.6.3. Odwołanie do sądu od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy |604
2.7. Skarga i sprzeciw na orzeczenie referendarza sądowego |604
2.8. Skarga na czynności komornika |621
2.8.1. Uwagi ogólne |621
2.8.2. Zwykłe wymagania formalne oraz wymagania konstrukcyjne skargi |625
2.8.3. Fakultatywne składniki skargi |628
2.8.4. Właściwość sądu. Termin do wniesienia skargi oraz termin do rozpoznania skargi |628
2.8.5. Odrzucenie skargi. Zastosowanie art. 759 § 2 k.p.c.|631
2.8.6. Czynności związane z merytorycznym rozpoznaniem skargi |639
2.8.7. Zaskarżalność postanowień rozstrzygających skargę |640
2.8.8. Wzór skargi na czynność komornika |641
2.9. Inne skargi przewidziane w postępowaniu egzekucyjnym |643
2.9.1. Skarga na plan podziału sporządzony przez zarządcę przymusowego |643
2.9.2. Skarga na udzielenie przybicia |643
2.10. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji |645
2.10.1. Rodzaje planów podziału |645
2.10.2. Pismo zawierające zarzuty |648
2.10.3. Kognicja sądu |650
2.10.4. Zaskarżalność postanowień rozstrzygających o zarzutach |651
3. Środki zaskarżenia zwyczajne (odwoławcze) |652
3.1. Apelacja |652
3.1.1. Istota postępowania apelacyjnego |652
3.1.2. Dopuszczalność apelacji |655
3.1.3. Wymagania formalne apelacji |665
3.1.4. Postępowanie sprawdzające. Zaskarżalność postanowienia o odrzuceniu apelacji |669
3.1.5. Merytoryczna treść konstrukcyjnych wymagań apelacji |673
3.1.5.1. Wskazanie orzeczenia i zakresu zaskarżenia |673
3.1.5.2. Przedstawienie zarzutów apelacyjnych i ich uzasadnienie |678
3.1.5.3. Zarzut przekroczenia przez sąd granic swobodnej oceny dowodów |681
3.1.5.4. Zarzut niewyjaśnienia sprawy oraz sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału |686
3.1.5.5. Zarzut nierozpoznania istoty sprawy |688
3.1.5.6. Wniosek apelacyjny |692
3.1.6. Fakultatywne elementy apelacji |695
3.1.6.1. Powołanie nowych faktów i dowodów |695
3.1.6.2. Wniosek o rozpoznanie postanowień sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu |698
3.1.6.3. Wzór apelacji |700
3.1.7. Odpowiedź na apelację |704
3.1.8. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji |704
3.1.8.2. Zakres zaskarżenia oraz zakaz reformationis in peius |707
3.1.8.3. Zakaz rozszerzania żądania |712
3.1.8.4. Czynności dowodowe przed sądem drugiej instancji |714
3.2. Apelacja w postępowaniu uproszczonym |721
3.2.1. Odrębności apelacji i postępowania apelacyjnego |721
3.2.2. Wzór apelacji |725
3.3. Apelacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń |726
3.3.1. Uwagi wstępne |726
3.3.2. Szczególne cechy apelacji i postępowania apelacyjnego |727
3.3.3. Wzór apelacji |728
3.4. Zażalenie |730
3.4.1. Zażalenie w postępowaniu rozpoznawczym |730
3.4.1.1. Istota i przesłanki dopuszczalności zażalenia |730
3.4.1.2. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji |732
3.4.1.3. Zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji |742
3.4.2. Zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym|754
3.4.3. Zażalenie w postępowaniu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności |756
3.4.4. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym |774
3.4.4.1. Dopuszczalność zażalenia |774
3.4.4.2. Rodzaje zażaleń |777
3.4.5. Zażalenie w postępowaniu dotyczącym wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub rozstrzygnięcia innego organu oraz ugody zawartej przed takim sądem lub organem (art. 1151 1 § 2 k.p.c.) |829
4. Środki zaskarżenia nadzwyczajne |830
4.1. Skarga kasacyjna |830
4.1.1. Istota postępowania kasacyjnego |830
4.1.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej |833
4.1.2.1. Uwagi wstępne |833
4.1.2.2. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu |833
4.1.2.3. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej |837
4.1.2.4. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej |839
4.1.2.5. Przymus adwokacko-radcowski |840
4.1.2.6. Wymagania formalne zwykłe oraz wymagania konstrukcyjne skargi kasacyjnej |842
4.1.2.7. Treść zwykłych wymagań formalnych skargi kasacyjnej |843
4.1.2.8. Treść konstrukcyjnych wymagań skargi kasacyjnej |845
4.1.2.9. Fakultatywne składniki skargi kasacyjnej. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia |863
4.1.2.10. Odpowiedź na skargę kasacyjną |864
4.1.2.11. Orzeczenia w przedmiocie skargi kasacyjnej |866
4.1.2.12. Wzór skargi kasacyjnej |869
4.2. Skarga o wznowienie postępowania |871
4.2.1. Charakter skargi o wznowienie postępowania |871
4.2.2. Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu wznowieniowym |873
4.2.3. Dopuszczalność skargi |874
4.2.3.1. Uwagi wstępne |874
4.2.3.2. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu|874
4.2.3.3. Właściwość sądu i termin do wniesienia skargi |876
4.2.3.4. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi |878
4.2.3.5. Podstawy wznowienia |879
4.2.3.6. Fakultatywne składniki skargi |888
4.2.4. Przebieg postępowania wznowieniowego |889
4.2.5. Zaskarżalność orzeczeń wydanych w następstwie rozpoznania skargi |894
4.2.6. Wzór skargi o wznowienie postępowania (z przyczyny nieważności) |896

Rozdział XVI
Wniosek o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywrócenie stanu poprzedniego (restytucja) |898
1. Wniosek restytucyjny – uwagi ogólne |898
2. Charakter prawny przepisów o restytucji |901
3. Termin do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia restytucyjnego. Właściwość sądu |903
3.1. Wniosek złożony na podstawie art. 338 k.p.c.| 903
3.2. Wniosek zgłoszony w postępowaniu wywołanym skargą o wznowienie postępowania |904
3.3. W niosek zgłoszony w postępowaniu wywołanym skargą kasacyjną |905
3.4. Dochodzenie w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku |907

Rozdział XVII
Czynności procesowe związane z postępowaniem przed sądem polubownym |910
1. Uwagi wstępne |910
2. Zapis na sąd polubowny |912
3. Podstawowe czynności procesowe podejmowane przed sądem państwowym w związku z postępowaniem przed sądem polubownym |915
4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego |917
5. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem |925
6. Wzór umowy o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (zapis na sąd polubowny) |927
7. Wzór skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego |929

Rozdział XVIII
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia |931
1. Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej |931
1.1. Uwagi ogólne |931
1.2. Podmioty odpowiedzialne oraz poszkodowany |934
1.3. Ogólne przesłanki odpowiedzialności |935
1.4. Szczególne przesłanki odpowiedzialności |937
1.4.1. Uwagi wprowadzające |937
1.4.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem bądź zaniechaniem legislacyjnym |939
1.4.3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej |940
1.4.4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej |941
2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia |943
2.1. Pojęcie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia |943
2.2. Dopuszczalność skargi |946
2.2.1. Uwagi wprowadzające |946
2.2.2. Orzeczenia objęte skargą |947
2.2.3. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi |949
2.2.4. Termin do wniesienia skargi. Przymus adwokacko-radcowski |950
2.2.5. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi |952
2.2.5.1. Uwagi ogólne |952
2.2.5.2. Zwykłe wymagania formalne skargi i skutki ich niezachowania |952
2.2.5.3. Konstrukcyjne wymagania skargi i skutki ich niezachowania |956
2.3. Przyjęcie i odmowa przyjęcia skargi do rozpoznania |961
2.4. Uwzględnienie oraz oddalenie skargi |962
2.5. Wzór skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia |964

Rozdział XIX
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki |968
1. Uwagi wstępne |968
2. Strony postępowania. Właściwość sądu |969
3. Charakter skargi |971
4. Obligatoryjne i fakultatywne składniki skargi |972
5. Pojęcie przewlekłości postępowania |972
6. Postępowanie sprawdzające |975
7. Zaskarżalność orzeczenia rozstrzygającego skargę |976
8. Wzór skargi na przewlekłość postępowania |986

Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska