Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych - Dariusz

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Dariusz Świecki

Twoja cena: 135,16 zł 159,00 zł

Produkt: dostępny

Nr wydania: 4

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 692

Format: A5

Język: polski

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-8092-851-0

Stan prawny: 1 października 2016 r.

Opis publikacji

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach - adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich. Stanowi doskonały i sprawdzony materiał w przygotowaniach do egzaminu zawodowego po aplikacji z zakresu prawa karnego.

Czwarte wydanie znanej publikacji uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania karnego obowiązującą od 15 kwietnia 2016 r., która modyfikuje model postępowania karnego w kierunku przywrócenia szerszego zakresu inkwizycyjności postępowania sądowego. Powoduje ona fundamentalne odejście od reformy procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1 lipca 2015 r. Obecna nowelizacja przywraca dotychczasowe reguły przeprowadzania dowodów. Nie stanowi natomiast całkowitego odwrócenia zmian dokonanych poprzednią reformą, gdyż w większości pozostawia uregulowania, które nie odnoszą się do kontradyktoryjnego przeprowadzania dowodów.

Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym - według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu objaśniając poszczególne instytucje procesowe z perspektywy działalności procesowej obrońcy i pełnomocnika. Zawiera także wskazówki przydatne przy sporządzaniu pism procesowych i występowaniu przed organami postępowania karnego. Szczególną uwagę poświęcono czynnościom w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem pierwszej instancji oraz związanym z zaskarżeniem orzeczeń, w tym z wniesieniem apelacji i kasacji oraz wniosku o wznowienie postępowania. W szerokim zakresie zastały omówione przepisy dotyczące zasad sporządzania apelacji, kasacji, subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia. Zamieszczono także wzory takich pism. W publikacji w szerokim zakresie cytowane są i objaśniane orzeczenia Sądu Najwyższego.

Spis treści

Wykaz skrótów |13

Przedmowa |17

Rozdział I
Zagadnienia ogólne |21
1. Zasada kontradyktoryjności i zasada prawa do obrony |21
2. Strony postępowania karnego |29
3. Obrońca i pełnomocnik jako przedstawiciele procesowi |41
4. Obrońca i pełnomocnik z wyboru |46
5. Obrońca i pełnomocnik z urzędu |54
6. Obrona obligatoryjna |64

Rozdział II
Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym |72
1. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych |72
2. Udział obrońcy w posiedzeniu sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania | 80
3. Prawo do przeglądania akt sprawy |93
4. Porozumiewanie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym |101
5. Udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania |103
6. Zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym |106
7. Subsydiarny akt oskarżenia |110

Rozdział III
Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji |127
1. Postępowanie zwyczajne |127
1.1. Zagadnienia ogólne |127
1.2. Udział stron, obrońców i pełnomocników w posiedzeniu |128
1.3. Dostęp do akt sprawy w postępowaniu sądowym |135
1.4. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniach wyrokowych |140
1.4.1. Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy |140
1.4.2. Warunkowe umorzenie postępowania |153
1.5. Udział obrońcy i pełnomocnika w innych posiedzeniach przed rozprawą główną |157
1.5.1. Umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 1–11 k.p.k. |157
1.5.2. Posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub innego środka zapobiegawczego |159
1.5.3. Posiedzenie w przedmiocie orzeczenia środków zabezpieczających |164
1.6. Czynności obrońcy i pełnomocnika w fazie przygotowania do rozprawy głównej |169
1.7. Zwrot sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego |174
1.8. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniu przygotowawczym do rozprawy głównej |178
1.9. Zasady przeprowadzania dowodów w postępowaniu sądowym |183
1.9.1. Inicjatywa dowodowa |183
1.9.2. Prekluzja dowodowa |186
1.9.3. Wykorzystanie dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego |188
1.9.4. Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej i kontroli procesowej |191
1.9.5. Wykorzystanie dowodu prywatnego |193
1.10. Przebieg rozprawy głównej |194
1.10.1. Udział obrońcy i pełnomocnika w rozprawie głównej |194
1.10.1.1. Stawiennictwo na rozprawę |194
1.10.1.2. K ary porządkowe za nieusprawiedliwione niestawiennictwo |204
1.10.2. Ogólny porządek rozprawy głównej |206
1.10.3. Jawność rozprawy głównej |211
1.10.4. Czynności obrońcy i pełnomocnika w trakcie przewodu sądowego |221
1.10.5. Dobrowolne poddanie się karze |253
1.10.6. Głosy końcowe |259
1.10.7. Rodzaje wyroków |262
1.10.8. Ogłoszenie wyroku |264
2. Postępowania szczególne |266
2.1. Postępowanie nakazowe |266
2.2. Postępowanie z oskarżenia prywatnego |271
2.3. Postępowanie przyspieszone |283
3. Koszty postępowania przed sądem pierwszej instancji |288

Rozdział IV
Postępowanie międzyinstancyjne |311
1. W niosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku |311
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku |313
3. Odmowa przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku |314
4. Doręczenie wyroku z uzasadnieniem |315

Rozdział V
Wnoszenie środków odwoławczych |318
1. Dopuszczalność wniesienia środka odwoławczego |318
2. Legitymacja procesowa do wniesienia środka odwoławczego |324
3. Termin wniesienia środka odwoławczego |328
4. Przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego |332
5. Warunki formalne środka odwoławczego |334
5.1. Uwagi ogólne |334
5.2. Forma pisma procesowego |337
5.3. Kierunek środka odwoławczego |340
5.4. Zakres zaskarżenia |341
5.5. Zarzuty odwoławcze |344
5.6. Zakaz stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych |366
5.7. Wniosek odwoławczy |367
5.8. Uzasadnienie środka odwoławczego |370
5.9. Odpisy środka odwoławczego |372
5.10. Przymus adwokacko-radcowski |373
6. Zaskarżenie uzasadnienia orzeczenia |377
7. Przyjęcie i odmowa przyjęcia środka odwoławczego |382
8. Odpowiedź na środek odwoławczy |386
9. Modyfikacja środka odwoławczego |387
10. Cofnięcie środka odwoławczego |389
11. Sprzeciw wobec decyzji referendarza sądowego |392

Rozdział VI
Granice kontroli odwoławczej |397
1. Wyznaczenie granic kontroli odwoławczej |397
2. Związanie sądu odwoławczego zarzutami odwoławczymi |410
3. Granice orzekania na korzyść i na niekorzyść oskarżonego |414
4. Zakaz reformationis in peius |419
5. Reguły ne peius |434
6. Częściowa prawomocność wyroku |436

Rozdział VII
Przebieg postępowania odwoławczego |447
1. Zagadnienia ogólne |447
2. Posiedzenie zażaleniowe |449
2.1. Udział obrońcy i pełnomocnika |449
2.2. Przebieg posiedzenia zażaleniowego |454
2.3. Rodzaje postanowień sądu odwoławczego |456
3. Rozprawa apelacyjna |457
3.1. Rozpoczęcie rozprawy apelacyjnej |457
3.2. Przewód sądowy |470
3.3. Przeprowadzenie dowodów na przewodzie sądowym |473
3.4. Głosy końcowe |483
3.5. Rodzaje wyroków sądu odwoławczego |488

Rozdział VIII
Nadzwyczajne środki zaskarżenia |510
1. Kasacja |510
1.1. Dopuszczalność kasacji |510
1.2. Termin wniesienia kasacji |517
1.3. Wymogi kasacji |525
1.3.1. Forma pisma procesowego |525
1.3.2. Zakres zaskarżenia |528
1.3.3. Zarzuty kasacyjne |530
1.3.4. W niosek kasacji |544
1.3.5. Uzasadnienie kasacji |546
1.3.6. Opłata od kasacji |548
1.3.7. Odpisy kasacji |551
1.3.8. Przymus adwokacko-radcowski |552
1.4. Przyjęcie i odmowa przyjęcia kasacji |559
1.5. Odpowiedź na kasację |560
1.6. Cofnięcie kasacji |564
1.7. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku |566
1.8. Rozpoznanie kasacji na posiedzeniu |568
1.9. Rozpoznanie kasacji na rozprawie |569
1.9.1. Uwagi ogólne |569
1.9.2. Przebieg rozprawy kasacyjnej |570
1.9.3. Zastosowanie środka zapobiegawczego |579
1.10. Koszty postępowania kasacyjnego |579
2. Skarga na wyrok sądu odwoławczego |586
2.1. Dopuszczalność skargi |586
2.2. Termin wniesienia skargi |588
2.3. Wymogi skargi |591
2.3.1. Forma pisma procesowego |591
2.3.2. Zakres zaskarżenia |594
2.3.3. Zarzuty skargi |595
2.3.4. Opłata od skargi |600
2.3.5. Odpisy skargi |602
2.3.6. Przymus adwokacko-radcowski |603
2.3.7. Uzasadnienie skargi |608
2.4. Przyjęcie i odmowa przyjęcia skargi |609
2.5. Odpowiedź na skargę |611
2.6. Wstrzymanie wykonania wyroku sądu odwoławczego |612
2.7. Cofnięcie skargi |613
2.8. Granice rozpoznania skargi |614
2.9. Rodzaje orzeczeń wydawanych po rozpoznaniu skargi |615
3. Wznowienie postępowania |616
3.1. Właściwość sądu |616
3.2. Podstawy wznowienia postępowania na wniosek |618
3.3. Wniosek o wznowienie postępowania |626
3.3.1. Uwagi ogólne |626
3.3.2. Treść wniosku |627
3.3.3. Opłata sądowa |627
3.3.4. Przymus adwokacko-radcowski |628
3.3.5. Uzupełnienie braków wniosku |632
3.4. Odmowa przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania jako oczywiście bezzasadnego |633
3.5. Rozpoznanie wniosku |635
3.6. Inicjowanie wznowienia postępowania z urzędu |637
3.7. Rodzaje orzeczeń w przedmiocie wznowienia postępowania |638

Rozdział IX
Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia |641
1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego |641
2. Postępowanie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie |644
2.1. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia |644
2.2. Przebieg rozprawy |649
2.3. Zaskarżenie wyroku |651
3. Prośba o ułaskawienie |652
4. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego |657

Wzory pism procesowych |671
Wzór nr 1. Apelacja |671
Wzór nr 2. Kasacja |678
Wzór nr 3. Subsydiarny akt oskarżenia |684
Wzór nr 4. Prywatny akt oskarżenia |688

Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska