Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia kliknij tutaj. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Dalej" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Dalej
Lista książek jest pusta :(
Wybierz i zamów najlepszy produkt dla Ciebie :)

Wyszukiwarka

Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo - Manowska
Hot Deal

Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo

Manowska Małgorzata

Produkt: niedostępny

Nr wydania: 3

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Liczba stron: 378

Format: A5

Język: polski

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-264-9714-8

Stan prawny: 1 grudnia 2015 r.

Opis publikacji

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera:
 • klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 367-391 i 505 8-505 13 k.p.c.,
 • wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej,
 • schematy ułatwiające zrozumienie zasad postępowania apelacyjnego uwzględniające m.in. występowanie w tym postępowaniu współuczestnictwa procesowego.
 • W drugiej części - suplemencie - umieszczono:
  • przykłady i kazusy wyjaśniające funkcjonowanie wielu instytucji z zakresu postępowania odwoławczego,
  • przykłady konstruowania zarzutów i wniosków apelacji oraz wzory poszczególnych elementów apelacji,
  • wzór prawidłowo napisanej apelacji opatrzony szczegółowym komentarzem.
  • Trzecie wydanie książki uwzględnia aktualny stan prawny, zostało uzupełnione o orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych z ostatnich lat oraz nowe koncepcje rozwiązania niektórych problemów pojawiających się w praktyce.

   Adresaci:
   Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób przystępujących do egzaminu zawodowego radcowskiego, adwokackiego i sędziowskiego. Książka może być również pomocna sędziom, adwokatom i radcom prawnym, a także tym wszystkim osobom, które w swojej pracy zawodowej sporządzają apelacje i biorą udział w postępowaniu apelacyjnym.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 17

Słowo wstępne | str. 19

ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją | str. 21

Art. 367. [Dopuszczalność apelacji] | str. 21
Przepisy powiązane | str. 22
1. Zaskarżalność apelacją | str. 22
1.1. Zasada | str. 22
1.2. Wyjątek | str. 22
1.3. Rozróżnienie zaoczności | str. 23
Orzecznictwo | str. 23
2. Apelacja a rozstrzygnięcie o kosztach procesu za pierwszą instancję | str. 23
Kwestie praktyczne | str. 24
3. Apelacja a przedmiot zaskarżenia | str. 25
Orzecznictwo | str. 26
4. Apelacja a legitymacja i interes prawny w zaskarżeniu | str. 28
Orzecznictwo | str. 29
5. Umocowanie do wniesienia apelacji | str. 31
5.1. Zakres pełnomocnictwa | str. 31
Kwestie praktyczne | str. 32
5.2. Apelacja a udział w postępowaniu aplikantów | str. 33
Orzecznictwo | str. 34
6. Skład sądu drugiej instancji | str. 36
6.1. Zasada | str. 36
6.2. Wyjątki | str. 37
Orzecznictwo | str. 37

ROZDZIAŁ II. Wymagania apelacji jako pisma procesowego | str. 38

Art. 368. [Wymagania formalne apelacji] | str. 38
Przepisy powiązane | str. 39
A. Apelacja jako pismo procesowe | str. 39
1. Oznaczenie sądu | str. 39
Orzecznictwo | str. 39
2. Oznaczenie stron | str. 40
3. Oznaczenie pisma procesowego | str. 40
3.1. Zasada | str. 40
3.2. Wyjątek | str. 41
Orzecznictwo | str. 41
4. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia | str. 42
4.1. Obowiązek oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia | str. 42
4.1.1. Zasada | str. 42
4.1.2. Wyjątek 1 | str. 42
Kwestie praktyczne | str. 43
4.1.3. Wyjątek 2 | str. 43
Kwestie praktyczne | str. 44
4.2. Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia | str. 45
Orzecznictwo | str. 45
5. Zasady określania wartości przedmiotu zaskarżenia w zakresie odsetek | str. 51
Kwestie praktyczne | str. 52
6. Zasady określania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się | str. 53
Kwestie praktyczne | str. 54
7. Zasady określania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach dotyczących umowy najmu lub dzierżawy oraz w sprawach o wydanie rzeczy | str. 55
Kwestie praktyczne | str. 55
8. Kumulacja roszczeń w postępowaniu apelacyjnym | str. 56
8.1. Uwagi ogólne | str. 56
Kwestie praktyczne | str. 57
8.2. Określenie wartości przedmiotu zaskarżenia wyroków łącznych, częściowych i wstępnych oraz wyroków rozstrzygających o powództwie głównym i wzajemnym | str. 58
8.3. Określanie wartości przedmiotu zaskarżenia przy sformułowaniu żądania pozwu w sposób alternatywny, przemienny, ewentualny | str. 59
Orzecznictwo | str. 59
9. Podpis i załączniki | str. 70
9.1. Obowiązek podpisania apelacji | str. 70
Kwestie praktyczne | str. 70
Orzecznictwo | str. 71
9.2. Obowiązek dołączenia załączników | str. 73
Kwestie praktyczne | str. 74
Orzecznictwo | str. 74
10. Opłata od apelacji | str. 78
10.1. Uwagi ogólne | str. 78
10.2. Zasada | str. 78
10.3. Wyjątki | str. 79
Orzecznictwo | str. 79
B. Apelacja jako środek odwoławczy | str. 82
1. Oznaczenie wyroku | str. 82
2. Zakres zaskarżenia | str. 82
Przepisy powiązane | str. 82
3. Zarzuty i podstawy apelacji | str. 83
Przepisy powiązane | str. 83
3.1. Zasada | str. 83
3.2. Wyjątek | str. 84
Orzecznictwo | str. 85
4. Zarzuty naruszenia prawa procesowego | str. 85
Przepisy powiązane | str. 85
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 85
4.2. Uchybienia prowadzące do nieważności postępowania | str. 86
4.3. Inne uchybienia procesowe a wpływ na rozstrzygnięcie | str. 86
4.4. Uchybienie procesowe - błędna ocena dowodów i błędów w postępowaniu dowodowym | str. 87
Kwestie praktyczne | str. 87
4.5. Zasada | str. 88
Kwestie praktyczne | str. 89
4.6. Wyjątek 1 | str. 89
4.7. Wyjątek 2 | str. 91
Kwestie praktyczne | str. 91
4.8. Wyjątek 3 | str. 93
Kwestie praktyczne | str. 94
4.9. Naruszenia procesowe mające wpływ na ustalenie stanu faktycznego, niezwiązane wprost z postępowaniem dowodowym | str. 94
Kwestie praktyczne | str. 96
4.10. Zarzuty apelacji a zastrzeżenie do protokołu | str. 97
Orzecznictwo | str. 98
5. Zarzuty naruszenia prawa materialnego | str. 112
Przepisy powiązane | str. 112
5.1. Pojęcie prawa materialnego | str. 112
Kwestie praktyczne | str. 112
5.2. Postacie naruszenia prawa materialnego | str. 113
5.3. Błędna interpretacja przepisu | str. 113
Kwestie praktyczne | str. 114
5.4. Niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego | str. 114
Kwestie praktyczne | str. 114
5.5. Błędne ustalenie stanu faktycznego przez sąd a błąd w stosowaniu prawa materialnego | str. 116
Kwestie praktyczne | str. 117
Orzecznictwo | str. 119
6. Wnioski apelacji | str. 133
Przepisy powiązane | str. 133
6.1. Obowiązek formułowania wniosków apelacji | str. 133
Kwestie praktyczne | str. 133
6.2. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku | str. 135
6.2.1. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku z powodu nieważności postępowania prowadzącej do odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania | str. 135
6.2.2. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku z powodu nieważności postępowania prowadzącej do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania | str. 136
6.2.3. Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania z innych przyczyn | str. 136
6.3.Wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku | str. 137
7. Powołanie nowych faktów i dowodów w apelacji | str. 137
8. Wniosek o zasądzenie kosztów procesu | str. 138
8.1. Sposób formułowania wniosku apelacji o zasądzenie kosztów procesu za pierwszą instancję | str. 138
8.2. Wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego | str. 139
Orzecznictwo | str. 140

ROZDZIAŁ III. Wniesienie apelacji | str. 144

Art. 369. [Właściwość sądu] | str. 144
Przepisy powiązane | str. 144
1. Sąd właściwy do wniesienia apelacji | str. 145
Kwestie praktyczne | str. 145
Orzecznictwo | str. 147
2. Właściwość sądu do wniesienia opłaty sądowej od apelacji | str. 148
Kwestie praktyczne | str. 149
Orzecznictwo | str. 150
3. Termin do wniesienia apelacji | str. 152
3.1. Zasada | str. 152
3.2. Wyjątek | str. 152
Kwestie praktyczne | str. 152
Orzecznictwo | str. 153
4. Termin do wniesienia apelacji a reprezentacja przez pełnomocnika | str. 153
Kwestie praktyczne | str. 154
Orzecznictwo | str. 154
5. Termin do wniesienia apelacji a współuczestnictwo procesowe | str. 156
Kwestie praktyczne | str. 157
Orzecznictwo | str. 158
Zdanie odmienne: | str. 159
6. Przerwa biegu terminu do wniesienia apelacji | str. 159
6.1. Zasada | str. 159
6.2. Wyjątki | str. 160
Kwestie praktyczne | str. 161
Orzecznictwo | str. 163
7. Bieg terminu do wniesienia apelacji a powtórne doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem | str. 168
Orzecznictwo | str. 168

ROZDZIAŁ IV. Odrzucenie apelacji przez sąd pierwszej instancji | str. 169

Art. 370. [Przesłanki odrzucenia apelacji] | str. 169
Przepisy powiązane | str. 169
1. Odrzucenie apelacji z powodu uchybienia terminowi do jej wniesienia | str. 169
Kwestie praktyczne | str. 170
Orzecznictwo | str. 171
2. Odrzucenie apelacji z powodu braków formalnych i fiskalnych | str. 173
Kwestie praktyczne | str. 173
Orzecznictwo | str. 176
3. Odrzucenie apelacji z innych przyczyn | str. 182

ROZDZIAŁ V. Przekazanie sprawy sądowi drugiej instancji | str. 183

Art. 371. [Przedstawienie akt sądowi drugiej instancji] | str. 183
Przepisy powiązane | str. 183
1. Doręczanie odpisów apelacji stronie przeciwnej | str. 183
Kwestie praktyczne | str. 184
2. Doręczanie odpisów apelacji po stronie wnoszącej apelację | str. 184
Orzecznictwo | str. 184
Art. 372. [Odpowiedź na apelację] | str. 185
Przepisy powiązane | str. 185
1. Uwagi ogólne | str. 186
Kwestie praktyczne | str. 186
Orzecznictwo | str. 188

ROZDZIAŁ VI. Postępowanie przed sądem drugiej instancji | str. 190

Art. 373. [Odrzucenie apelacji] | str. 190
Przepisy powiązane | str. 190
1. Zakres wstępnej kontroli apelacji przez sąd drugiej instancji | str. 190
2. Konsekwencje wstępnej kontroli apelacji przez sąd drugiej instancji | str. 191
Orzecznictwo | str. 192
Art. 374. [Posiedzenie niejawne] | str. 195
Art. 375. [Wyznaczenie rozprawy] | str. 195
Przepisy powiązane | str. 195
1. Zasada | str. 195
2. Wyjątki | str. 195
Kwestie praktyczne | str. 197
Orzecznictwo | str. 198
Art. 376. [Rozpoznanie sprawy w postępowaniu apelacyjnym w nieobecności stron] | str. 199
Przepisy powiązane | str. 200
1. Zasada | str. 200
2. Wyjątek | str. 200
Orzecznictwo | str. 200
Art. 377. [Sprawozdanie] | str. 201
Przepisy powiązane | str. 201
Odrębności rozprawy apelacyjnej | str. 201
Art. 378. [Granice zaskarżenia] | str. 203
Przepisy powiązane | str. 203
1. Granice apelacji | str. 203
Kwestie praktyczne | str. 203
Orzecznictwo | str. 204
2. Granice podmiotowe apelacji | str. 208
2.1. Uwaga wstępna | str. 208
2.2. Rodzaje współuczestnictwa procesowego | str. 208
2.2.1. Podział ogólny wielopodmiotowości | str. 208
2.2.2. Współuczestnictwo materialne | str. 209
2.2.3. Zobowiązanie solidarne | str. 210
2.2.4. Współuczestnictwo formalne | str. 210
Kwestie praktyczne | str. 211
2.2.5. Współuczestnictwo konieczne | str. 211
2.2.5.1. Zasada | str. 211
2.2.5.2. Wyjątek 1 | str. 212
Kwestie praktyczne | str. 212
2.2.5.3. Wyjątek 2 | str. 212
Kwestie praktyczne | str. 212
2.2.5.4. Wyjątek 3 | str. 213
2.2.5.5. Wyjątek 4 | str. 214
2.2.5.6. Wyjątek 5 | str. 214
2.2.6. Współuczestnictwo jednolite | str. 214
Kwestie praktyczne | str. 214
2.2.7. Przykładowe sytuacje wspólnoty praw i obowiązków na tle współuczestnictwa jednolitego i koniecznego | str. 215
Orzecznictwo | str. 216
2.3. Granice podmiotowe apelacji w przypadku współuczestnictwa | str. 223
3. Stosowanie art. 378 § 2 w postępowaniu apelacyjnym | str. 225
Orzecznictwo | str. 226
Art. 379. [Nieważność] | str. 230
Przepisy powiązane | str. 231
1. Przyczyny nieważności postępowania jako zarzut apelacji | str. 231
1.1. Uwagi wstępne | str. 231
1.2. Zasada | str. 231
1.3. Wyjątek | str. 231
Kwestie praktyczne | str. 232
Orzecznictwo | str. 232
2. Niedopuszczalność drogi sądowej jako przyczyna nieważności postępowania | str. 235
3. Brak zdolności sądowej i procesowej oraz brak w składzie organów jako przyczyna nieważności postępowania | str. 236
3.1. Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku zdolności sądowej osoby fizycznej | str. 236
3.2. Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku zdolności sądowej jednostki organizacyjnej | str. 237
3.3. Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku zdolności procesowej | str. 238
3.4. Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku w składzie organów jednostki organizacyjnej | str. 239
Kwestie praktyczne | str. 240
3.5. Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku utraty zdolności sądowej lub procesowej, braku organu powołanego do reprezentowania strony lub przedstawiciela ustawowego w toku postępowania | str. 241
Kwestie praktyczne | str. 242
Orzecznictwo | str. 243
4. Nienależyte pełnomocnictwo jako przyczyna nieważności postępowania | str. 244
Kwestie praktyczne | str. 245
Orzecznictwo | str. 247
5. Powaga rzeczy osądzonej i zawisłość sporu jako przesłanka nieważności postępowania | str. 251
Orzecznictwo | str. 252
6. Wadliwy skład sądu jako przyczyna nieważności postępowania | str. 254
Orzecznictwo | str. 255
7. Wyłączenie sędziego z mocy ustawy jako przesłanka nieważności postępowania | str. 256
8. Pozbawienie możności obrony jako przyczyna nieważności postępowania | str. 257
Orzecznictwo | str. 257
Art. 380. [Kontrola niezaskarżalnych postanowień] | str. 266
Kwestie praktyczne | str. 266
Orzecznictwo | str. 267
Art. 381. [Ograniczenie prezentowania nowych faktów i dowodów] | str. 271
Art. 382. [Podstawa orzeczenia sądu drugiej instancji] | str. 271
Przepisy powiązane | str. 271
1. Zasada | str. 271
2. Wyjątki | str. 272
Kwestie praktyczne | str. 273
Orzecznictwo | str. 274
Art. 383. [Rozszerzenie żądania] | str. 282
Przepisy powiązane | str. 282
1. Pojęcie zmian przedmiotowych | str. 282
Orzecznictwo | str. 283
2. Zmiany ilościowe w postępowaniu apelacyjnym | str. 284
2.1. Zasada | str. 284
2.2. Wyjątek | str. 284
Orzecznictwo | str. 284
3. Zmiany jakościowe w postępowaniu apelacyjnym | str. 285
3.1. Zasada | str. 285
3.2. Wyjątek | str. 285
Orzecznictwo | str. 285
4. Tryb dokonania zmian przedmiotowych w postępowaniu apelacyjnym | str. 287
5. Skutki niedozwolonej zmiany powództwa w postępowaniu apelacyjnym | str. 287
Orzecznictwo | str. 288
Art. 384. [Zakaz reformationis in peius] | str. 290
1. Zasada | str. 290
2. Wyjątki | str. 290
Orzecznictwo | str. 291
Art. 385. [Przyczyny oddalenia apelacji] | str. 294
Art. 386. [Inne rozstrzygnięcia] | str. 294
Przepisy powiązane | str. 295
1. Rodzaje orzeczeń sądu drugiej instancji | str. 295
2. Wyroki reformatoryjne | str. 296
3. Postanowienia sądu drugiej instancji w kwestiach formalnych | str. 296
4. Wyrok (postanowienie co do istoty sprawy) uchylający wyrok (postanowienie co do istoty sprawy) sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania | str. 298
5. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu za pierwszą instancję | str. 300
Orzecznictwo | str. 301
6. Postępowanie po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania | str. 315
Orzecznictwo | str. 317
Art. 387. [Uzasadnienie] | str. 320
Przepisy powiązane | str. 321
1. Uzasadnianie orzeczeń w postępowaniu apelacyjnym | str. 321
1.1. Zasada | str. 321
1.2. Wyjątki | str. 322
Kwestie praktyczne | str. 322
Orzecznictwo | str. 324
2. Konstrukcja uzasadnienia wyroku sądu drugiej instancji | str. 326
Orzecznictwo | str. 328
Art. 387 1. [Obowiązek zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania] | str. 330
Przepisy powiązane | str. 330
Art. 388. [Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia] | str. 330
Przepisy powiązane | str. 331
1. Wykonalność wyroku sądu drugiej instancji | str. 331
1.1. Zasada | str. 331
1.2. Wyjątki | str. 331
2. Wstrzymanie wykonania wyroku sądu drugiej instancji | str. 331
3. Wstrzymanie skuteczności wyroku sądu drugiej instancji | str. 333
Orzecznictwo | str. 333
Art. 389. [Zwrot akt sądowi pierwszej instancji] | str. 333
Art. 390. [Przedstawienie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu] | str. 334
1. Przesłanki przedstawienia zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu przez sąd drugiej instancji | str. 334
Orzecznictwo | str. 335
2. Moc wiążąca uchwały Sądu Najwyższego rozstrzygającej zagadnienie prawne 340 Orzecznictwo | str. 341
Art. 391. [Odpowiednie stosowanie] | str. 342
Przepisy powiązane | str. 342
1. Ogólne zasady stosowania przepisów regulujących postępowanie przed sądem pierwszej instancji do postępowania apelacyjnego | str. 342
Orzecznictwo | str. 343
2. Zmiany podmiotowe w postępowaniu apelacyjnym | str. 344
Orzecznictwo | str. 345
3. Cofnięcie apelacji | str. 348
Orzecznictwo | str. 350

ROZDZIAŁ VII. Apelacja uproszczona | str. 353

Art. 505 8. [Apelacja w postępowaniu uproszczonym] | str. 353
Przepisy powiązane | str. 353
1. Termin do wniesienia apelacji w postępowaniu uproszczonym | str. 354
1.1. Zasada | str. 354
1.2. Wyjątek | str. 354
2. Zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji | str. 354
Kwestie praktyczne | str. 355
Art. 505 9. [Zarzuty apelacji] | str. 356
1. Podstawy apelacji uproszczonej | str. 356
2. Dopuszczalność podnoszenia dalszych zarzutów apelacji | str. 357
3. Ograniczony charakter apelacji uproszczonej | str. 357
Orzecznictwo | str. 358
Art. 505 10. [Rozpoznanie apelacji] | str. 359
1. Skład sądu w postępowaniu apelacyjnym uproszczonym | str. 359
2. Posiedzenie przewidziane do rozpoznania apelacji w postępowaniu uproszczonym | str. 359
2.1. Zasada | str. 359
2.2. Wyjątek | str. 359
Kwestie praktyczne | str. 359
Orzecznictwo | str. 361
Art. 505 11. [Prowadzenie postępowania dowodowego w postępowaniu uproszczonym] | str. 364
1. Zasada | str. 364
2. Wyjątek | str. 365
Art. 505 12. [Rozstrzygnięcia] | str. 365
1. Wyrok sądu drugiej instancji w postępowaniu uproszczonym | str. 366
1.1. Zasada | str. 366
1.2. Wyjątek | str. 366
2. Wskazania sądu drugiej instancji co do dalszego postępowania | str. 367
Orzecznictwo | str. 367
Art. 505 13. [Uproszczenia dotyczące uzasadnienia wyroku sądu drugiej instancji] | str. 368

* * *

Schematy | str. 369
1. Apelacja (art. 368) | str. 371
2. Wielopodmiotowość w procesie cywilnym | str. 372
3. Rodzaje współuczestnictwa procesowego a dokonywanie czynności procesowych w postępowaniu apelacyjnym | str. 374
4. Apelacja jako pismo procesowe | str. 375
5. Działalność jurysdykcyjna sądu a zarzuty i wnioski apelacji | str. 376
6. Orzeczenia sądu apelacyjnego | str. 377

* * *

Suplement. Przykłady | str. I-LXVIII
Rozwiń cały
 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

801 04 45 45
22 535 88 00
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 441434,
Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy Wydział XII Gospodarczy

Media społecznościowe

Copyright 1997 - 2017 Wolters Kluwer Polska